SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1989  
STILLA stil3a2, v.2 -ade.
Etymologi
[sv. dial. (Finl.) stilla, inställa (i uttr. stilla kvarnen, ställa i ordning kvarnen), motsv. fvn. stilla, ordna, inställa (nyisl. stilla, stämma (instrument)); möjl. av mlt. stellen (l. fornsax. stellian; se STÄLLA), sannol. med anslutning till STILLA, v.1; i bet. 25 sannol. (delvis) av d. stille, ställa (bl. a. i uttr. stille til freds). — Jfr STILLRA]
1) inställa (ngt; se INSTÄLLA 2 a), ställa; i ssgrna STILL-BAST, -TRÅD.
2) (†) i uttr. stilla ngn l. ngt till freds, ställa ngn l. ngt till freds, tillfredsställa ngn l. ngt; äv. ss. senare led i ssgn AV-STILLA. Schroderus Os. III. 2: 340 (1635). Mången (sökte) .. med en onaturlig spis .. att stilla den utswultne magen tillfredz ock således där wid eländigt afsomnade. KKD 2: 61 (1708). Denna skikliga .. Advocaten (går) til Fru Mellasin .. smikrar hänne .. gifver hänne ock något pengar .. Denna finhet .. stillade Fru Mellasin tilfrids. Chenon Heywood 3: 156 (1773).
3) (†) i uttr. stilla ngn inför regementet, ställa ngn inför ”regementet” (se REGEMENTE 6 a). HSH 29: 136 (1542).
4) (†) i uttr. stilla växel på ngn, ställa växel på ngn. (Köpmannen anser att) dhe förnemste uthaf Ryssarna, som äro Prints Dolgeroko och Prints Wiliti äro fuller dhe säkraste at stilla Wexel på. HC12H 2: 37 (1710).
5) (†) betecknande att fullmakt l. kontrakt på syssla l. tjänst utställes; i ssgn STILLE-BREV.
Ssgr: A (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat): STILL-BAST. i ryssja, om vart o. ett av de spända snören (urspr. bestående av bast) som förenar varje inre ingångs (struts) inre, smala ända med närmast innanför befintlig ring l. båge; äv. om mjärdtråd; jfr bast, sbst.1 1, 2, o. stillra. Schultze Fisk. 129 (1778; i mjärde). Å mjärden (från Sveal.) märkes spitor eller sprötar, ingång och spänntrådar (= stillbast), vilka senare ej gå till spetsen utan till sidorna av mjärden. MeddLandtbrStyr. 1924, 6: 23.
-TRÅD. jfr -bast. SvFiskelex. (1955). jfr: LandsmFrågel. 37: 29 (1935).
B (†): STILLE-BREV. [av mlt. stelbrēf l. ä. t. stellbrief] om fullmakt l. kontrakt på syssla l. tjänst; äv. allmännare: kontrakt. Någre gamble stille breff lydendis på then räntte, vår almoge vdi helssingelandt theris sokneprester i förlijden tijdt årliga giffuit haffuer. G1R 5: 60 (1528). Effter thet samma stille breff eij draga offuer eens i alla puncter medt then recess och skickelsse som .. samtykt vartt .. Seijom vij the breff ogil. Därs.
Spoiler title
Spoiler content