SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INSPEKTION in1späkʃω4n l. -spek- (inspectio´n Weste; innspäcktschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Ordformer
(förr vanl. skrivet -spect-)
Etymologi
[jfr t. inspektion, eng. o. fr. inspection; av lat. inspectio (gen. -ōnis), vbalsbst. till inspicere (se INSPICIENT)]
1) (numera knappast br.; se dock a o. b) motsv. INSPEKTERA 1: besiktning. Andersson (1845). BonnierKL (1924). — särsk.
a) (fullt br.) med. grundläggande fysikalisk-diagnostisk undersökning utförd gm inspekterande; okulär besiktning; jfr INSPEKTERA 1 a. Uti det öppna rummet (i mönstringshuset på Känsö) samlas Skepps besättningen, som genomgått sin Qvarantaine, och genom Inspection samt frågor mönstras utaf Qvarantaines-Läkaren, innan den erhåller sin Practica. VetAH 1818, s. 61. Inspektionen (av en sjuk) blir väl i de flesta fall hufvudsakligen en förberedande undersökning för den efterföljande palpationen, mensurationen, perkussionen och auskultationen, angifvande den riktning, som dessa böra taga för den mer detaljerade undersökningen. Petersson FysUnders. 299 (1908).
b) (fullt br.) tekn. besiktning av maskin(del) o. d. för konstaterande av dess tillstånd l. funktion; jfr INSPEKTERA 1 b. TT 1898, Allm. s. 265.
2) motsv. INSPEKTERA 2: handlingen l. uppdraget l. åliggandet att inspektera; tillsyn, överinseende, uppsikt; numera vanl. i inskränktare anv., dels om undersökning med syfte att utröna huruvida ngt är i vederbörlig(t) ordning l. skick l. bedrives l. försiggår på vederbörligt sätt, i allm. företagen av därtill särskilt utsedd person, dels om av stat l. kommun utövad kontrollerande tillsyn över olika inrättningar l. sociala förhållanden. Inspektion av l. över, förr äv. l. om ngt. AAAngermannus FörsprKyrkiost. B 2 a (1587). Thyselius HdlLärov. 1: 18 (1620; med prep. ). (Borgmästaren har) inspection .. om Eldh och Brandordningar. SthmStadsord. 1: 30 (1635). Min Svåger har låtit mig vetta att MH Bror haft den Gunst för honom och tillsagdt honom Inspectionen öfver godzet. ÅgerupArk. Brev 18/7 1728. Tid efter annan bör inventering eller inspektion af arkiv ega rum. SFS 1900, nr 106, s. 4. Öfverstyrelsen åligger att utöfva inspektion öfver de allmänna läroverken. Därs. 1905, nr 6, s. 58. — jfr APOTEKS-, BOSTADS-, FABRIKS-, FATTIGVÅRDS-, FÖRSÄKRINGS-, SKOL-, SUNDHETS-INSPEKTION m. fl. — särsk.
a) (numera knappast br.) inspektorat (över studentnation); jfr INSPEKTERA 2 b. Dhe Professores, som inspection öfwer landskapen (dvs. studentnationerna) hafwa. Lewenhaupt UplNat. 5 (cit. fr. 1667). Frey 1844, s. 304.
b) (†) om uppsikt över enskild(a) person(er). Thyselius HdlLärov. 2: 49 (1637). Blef han tillijka medh sine Bröder recommenderat vnder dhen Högwördige Herrens (dvs. Uppsala universitets rektors) inspection. Grubb Wattrang M 1 a (1680). Frey 1845, s. 399.
3) myndighet l. ämbetsvärk som har att utöva viss inspektion (i bet. 2); företrädesvis ss. senare led i ssgr l. elliptiskt för ngn av dessa. Inspektionen för marinartilleriet är förlagd till Wilhelmshaven. IllMilRevy 1898, s. 35. Följande befattningar inom försäkringsinspektionen, nämligen dels en sekreterarebefattning, hvilkens innehafvare jemväl skall vara ledamot i inspektionen (osv.). PT 1903, nr 228 A, s. 4. — jfr ARTILLERI-, BANK-, FARTYGS-, FÖRSÄKRINGS-, KAVALLERI-INSPEKTION m. fl.
4) inspektionsområde; i sht (förr) mil. om vart särskilt av de större militärdistrikt i vilka riket (hären) 18161832 var indelat (indelad). PH 5: 3492 (1753; i fråga om salpetersjuderier). SFS 1832, s. 244. SvH IX. 1: 320 (1910).
Ssgr (i allm. till 2): INSPEKTIONS-BESÖK. BetQvinlSlöjd 1884, s. 5. SFS 1921, s. 667.
-DISTRIKT. område avdelat för inspekterande myndighets värksamhet. SPF 1859, s. 515. Flodström SvFolk 162 (1918).
(1 b) -HÅL. tekn. i motor: öppning gm vilken en uppmärkning på ett kugghjul l. på svänghjulen kan iakttagas. Nerén (1930).
-KONSTAPEL. (i fackspr.) polisman av grad mellan konstapel o. överkonstapel. ST 1892, nr 272, s. 2. Sthm 1: 278 (1897). Upsala(A) 1922, nr 245, s. 7.
(1 b) -LUCKA. tekn. på motor: lock gm vilket en maskindel kan iakttagas l. justeras. Nerén (1930).
(1 a) -METOD. med. Den bakre rhinoskopien är en indirekt inspektionsmetod, som utföres medelst en i mesopharynx införd spegel. LbKir. 2: 168 (1922).
-OMRÅDE~020. område avdelat för inspekterande myndighets värksamhet; särsk. inom revirförvaltningen i Finl.: område som står under inspektion av en distriktsinspektör. LärovKomBet. 1884—85, 2: Bil. B., s. 109. Flodström SvFolk 162 (1918). FinlStatskal. 1933, s. 317.
-PROTOKOLL. protokoll över förrättad inspektion. SkogsvT 1912, s. 378. SFS 1921, s. 196.
-RESA, r. l. f. SC 1: 872 (1821). SFS 1905, nr 86, s. 5.
-SKYLDIGHET~002 l. ~200. SFS Bih. 1881, nr 36, s. 4. SJ 4: 596 (1906). särsk. (†) till 2 b. Inspections-skyldighet öfver ynglingarna inom deras Quarter .. (har) blifvit Lärarne ålagd. BerRevElLärov. 1843, s. 142.
-VAGN. järnv. järnvägsvagn avsedd att användas vid inspekterande järnvägsmyndighets tjänsteresor. Första distriktets inspektionsvagnar. SDS 1898, nr 469, s. 2. SD(L) 1901, nr 161, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content