publicerad: 2021  
1abstrakt neutrum abstrakt, bestämd form och plural abstrakta
abs·trakt
adjektiv
abstrak´t
som inte kan upp­fattas med sinnena utan bara i tanken el. fantasin
MOTSATS 1konkret
abstrakta idéer om rätt och orätt
äv. som rör sig om något som inte kan upp­fattas med sinnena
abstrakt tänkande; abstrakt konst
spec. om ord och ut­tryck som betecknar något som inte kan upp­fattas med sinnena
abstrakta substantiv
äv. ut­vidgat ytterst all­mänt hållen (och där­för föga åskådlig)
fram­ställningen är mycket abstrakt; döds­siffrorna är så abstrakta jäm­fört med bilderna
belagt sedan 1779; av lat. abstrac´tus 'från­dragen; av­skild'; till abstrahera
2abstrakt abstraktet abstrakter
abs·trakt·et
substantiv
abstrak´t
1 abstrakt substantiv
MOTSATS 2konkret
belagt sedan 1909; se ur­sprung till 1abstrakt!!
2 abstract
abstrakterna till före­dragen; abstraktet till av­handlingen
belagt åtm. sedan början av 2000-talet; se ur­sprung till 1abstrakt!!