publicerad: 2021  
arbete arbetet arbeten
arbet·et
substantiv
ar`bete
1 stadig­varande syssel­sättning som ger försörjning och som vanligen är nöd­vändig (och till­räcklig) för detta
arbete (med något/att+verb) (för/hos någon/något)
arbete (med något) (för någon)
arbete (med något) (för något)
arbete (med något) (hos någon)
arbete (med något) (hos något)
arbete (med att+verb) (för någon)
arbete (med att+verb) (för något)
arbete (med att+verb) (hos någon)
arbete (med att+verb) (hos något)
arbete (som någon) (för/hos någon/något)
arbete (som någon) (för någon)
arbete (som någon) (för något)
arbete (som någon) (hos någon)
arbete (som någon) (hos något)
ett kvalificerat arbete; ett väl­betalt arbete; ha fast arbete; allas rätt till arbete; ta ledigt från arbetet; de strejkande har åter­gått till arbetet; hon söker arbete varje dag
äv. om möjlighet till så­dan syssel­sättning arbetstillfälle
den nya an­läggningen kommer att ge arbete åt 75 personer
äv. om plats för arbete
hon är på arbetet mellan 8 och 5
äv. mer el. mindre personifierat sär­skilt som marxistisk term
klyftan mellan kapital och arbete
lägga ner arbetet börja strejkade lade ner arbetet i protest mot upp­sägningarna
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska arbeide, arbete; av lågtyska arbeit 'möda'; jfr ur­sprung till arvode
2 knappast plur. verksamhet som kräver viss an­strängning med ton­vikt ibland på an­strängningen, ibland på verksamheten
arbete (med/på något/att+verb)
arbete (med något)
arbete (med att+verb)
arbete (något)
arbete (på att+verb)
hårt arbete; tungt arbete; hon satte funktionärerna i arbete; arbetet med för­beredelserna på­går; han lade ner ett stort arbete på artikeln
äv. med ton­vikt på mängden arbets­uppgifter
en massa arbete åter­står innan huset är klart
äv. om kvaliteten på (resultatet av) verksamheten
grav­vårdar till­verkas – solitt och gott arbete ut­lovas
belagt sedan mitten av 1400-talet Konung Christoffers Landslag
3 konkret produkt av mänsklig verksamhet särsk. om konstnärlig produkt el. hantverks­alster
handarbete; originalarbete; slöjdarbete; specialarbete
ett arbete (om någon/något/sats)
ett arbete (om någon)
ett arbete (om något)
ett arbete (om sats)
ett arbete (i något)
ett vetenskapligt arbete om mänskliga rättigheter; pris­tagarens samlade arbeten; ett vackert arbete i ny­silver
belagt sedan 1501 Skrå-Ordningar
4 term in­om fysik knappast plur. mekanisk energi som måste till­föras en kropp för att flytta den
det är an­strängande att stå och hålla en väska på 20 kg i handen, men fysikaliskt sett inne­bär det inte att man ut­rättar något arbete
belagt sedan 1855
Arbetets söner. Titel på en klassisk arbetar­sång av Henrik Menander (1885)