publicerad: 2021  
1fel felet, plural fel, bestämd plural felen
fel·et
substantiv
1 (före­komst av) bristande funktions­duglighet hos maskin el. människa
felorsak; motorfel
fel (i/med/på någon/något)
fel (i någon)
fel (i något)
fel (med någon)
fel (med något)
fel (någon)
fel (något)
ett tekniskt fel; ett fel i tänd­systemet; ett allvarligt fel på hjärt­klaffarna
äv. om mindre god karaktärs­egenskap
han var en människa med stora fel och stora förtjänster; med alla sina fel och brister är hon dock min mor!
belagt sedan 1541; av lågtyska feil, fel med samma betydelse; av fornfranska faille, till faillir 'fattas, fela'; av lat. fall´ere 'svika, bedra'; jfr ur­sprung till 2fallera!!
2 oriktigt resultat av något
skrivfel; tillverkningsfel
över­sättningen vimlar av fel
spec. av­vikelse från riktigt värde särsk. i matematiska samman­hang
mätningsfel; räknefel
ett fel på högst 2 mm
spec. äv. skillnad mellan närme­värde och exakt värde
feluppskattning
slå fel miss­lyckasderas val­kampanj slog fel och opinions­siffrorna dalade
belagt sedan 1538
3 an­svar för negativ ut­veckling hos (viss) person
(någons) fel fel (av någon)
begå ett fel; det var hans fel; det är inte ens fel när två träter
belagt sedan 1741
2fel ingen böjning
adjektiv
1 som inte hör hemma i det aktuella samman­hanget
hon tog fel portfölj med sig; ty­värr har de fått fel bunds­förvanter; "arg" är väl egentligen fel ord, han var snarare ledsen
satsa på fel häst se häst
vakna på fel sida se sida
belagt sedan 1890; se ur­sprung till 1fel!!
2 felaktig
MOTSATS 2rätt 2
domaren sade att svaret var fel
sär­skilt i adverbiell an­vändning
räkna fel; ha fel; klockan gick fel; ta fel på tiden; om jag inte minns fel ...
ofta äv. i negerade ut­tryck med inne­börden att något är mycket bra var­dagligt
det vore inte (helt) fel med en kall öl nu
belagt sedan 1561