publicerad: 2021  
förmånsbeskattning förmåns­beskattningen förmåns­beskattningar
för·måns|­be·skatt·ning
substantiv
`rmånsbeskattning
ut­tag av skatt för för­mån som en an­ställd har genom sitt arbete ut­över lön
förmåns­beskattning för tjänste­bil som den an­ställde ut­nyttjar för privat bruk; Skatteverkets regler kring förmåns­beskattning av elektronisk ut­rustning så­som dator och mobil
belagt sedan 1981