publicerad: 2021  
1konsonant konsonanten konsonanter
kon·son·ant·en
substantiv
konsonan´t
språk­ljud som bildas med hinder i mun­hålan eller svalget och som vanligen inte ensamt kan bilda stavelse
SYN. medljud JFR 2vokal
konsonanttecken; nasalkonsonant
om tre konsonanter in­leder en svensk stavelse måste den första vara "s"
i informella samman­hang äv. om mot­svarande skriftliga tecken
belagt sedan 1650; till lat. con´sonans 'samljudande', till consona´re 'ljuda på en gång'; jfr ur­sprung till sonant
2konsonant neutrum konsonant, bestämd form och plural konsonanta
kon·son·ant
adjektiv
konsonan´t
som åstad­kommer konsonans el. ut­gör så­dan; om ton, intervall el. ackord
konsonant (med något)
konsonanta intervall
belagt sedan 1779