publicerad: 2021  
1lag lagen lagar
lag·en
substantiv
1 sam­hällelig norm för handlande som med­borgarna är skyldiga att lyda (då de i annat fall drabbas av olika negativa på­följder)
lagbrott; lagparagraf; grundlag; undantagslag
en kraft­full lag; en tand­lös lag; stifta lagar; följa lagen; bryta mot lagen
en lag (mot/om något)
en lag (mot något)
en lag (om något)
lagar och förordningar; i veckan an­tog riks­dagen flera nya lagar; lagen om anställnings­skydd
äv. rättslig författning som (i Sverige) beslutas av riks­dagen
alkohollag; sametingslagen
äv. om samman­fattningen av alla rättsregler i ett land
Sveriges rikes lag; lag och ordning; i lagens namn!; utfodring med betat ut­säde är i lag förbjuden; principen om likhet in­för lagen
äv. om andra norm­system (t.ex. religiöst grundade)
lagen och profeterna
äv. något ut­vidgat
hennes vilja är min lag
djungelns lag den starkares rätttvätt­stugan är inte bokningsbar, utan det är djungelns lag som gäller
en oskriven lag en själv­klar, hävd­vunnen normen oskriven lag in­om antikhandeln är att inte av­slöja ett före­måls tidigare ägare
(följa) minsta mot­ståndets lag (välja) det lättaste alternativetlåter man hunden välja tempo kommer den att följa minsta mot­ståndets lag och röra sig på det sätt som den upp­lever som enklast
lagens långa arm se arm
lagens väktare se väktare
läsa lagen (för någon) läxa upp (någon)han läste lagen för frid­störarna
nöden har ingen lag se nöd
ta lagen i egna händer själv skipa rätt­visaev. med olagliga medel: han har tappat tron på rätts­väsendet och bestämt sig för att ta lagen i egna händer
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska lagh; grundbet. 'det (före)lagda; det fast­ställda'; till lägga 1 'fast­ställa; bestämma'; samma ord som 2lag 1
2 sats som an­ger en allmän­giltig regel­bundenhet i något skeende in­om natur­vetenskap, ekonomi, psykologi etc.
JFR 1regel
en lag (om något/sats)
en lag (om något)
en lag (om sats)
lagen om verkan och motverkan; lagen om det ute­slutna tredje
biogenetiska lagen den regel som säger att den en­skilda individen ut­vecklas på samma sätt som släktetden biogenetiska lagen formulerades av den tyske zoologen Ernst Haeckel 1866
lagen om all­tings djävlighet var­dagligttesen att om något kan miss­lyckas så gör det ofta detenligt lagen om all­tings djävlighet skar motorn mitt ute på sjön
belagt sedan 1644
2lag laget, plural lag, bestämd plural lagen
lag·et
substantiv
1 organiserad grupp personer som sam­verkar för en bestämd upp­gift spec. i tävlings­sammanhang
lagidrott; lagseger; fotbollslag; hemmalag; landslag
ett lag (några) ett lag (av några)
ta ut laget; toppa laget; matcha laget hårt; bästa laget vann; ändra aldrig ett vinnande lag!; i laget in­går flera landslags­spelare
spec. äv. om alla personer på en arbets­plats eller dylikt
arbetslag; forskarlag; lärarlag; operationslag
arbeta i lag
äv. grupp personer i sällskaplig sam­varo
i glada vänners lag; bjuda laget runt
få/ha ett ord med i laget se ord
ge sig i lag med någon/något befatta sig med någon/någottrots riskerna är det många ungdomar som ger sig i lag med droger; det kan vara riskabelt att ge sig i lag med svart­mäklare
över lag genom­gåendeöver lag var upp­satserna av god kvalitet
belagt sedan ca 1585; fornsvenska lagh 'ordning; ställning; beskaffenhet'; samma ord som 1lag 1; jfr ur­sprung till bolag, grannlaga, handlag, nederlag, vederlag m.fl.
2 skikt som in­går som funktionell del i något
ett lag (något) ett lag (med något)
belagt sedan 1741
3 i några ut­tryck (ungefärlig) tid­punkt
vid tolv­tiden blev det dans, men vid det laget var de flesta redan trötta
belagt sedan 1523
4 i några ut­tryck (riktigt) skick
i/ur lag
i lag
ur lag
motorn är ur lag igen; vara i lag
vara/göra någon till lags vara någon till belåtenhethans ledar­stil kan diskuteras men det är inte lätt att vara alla till lags
belagt sedan mitten av 1300-talet Gotlands-Lagen
5 i förbindelse med en superlativ (för stor eller för liten) ut­sträckning i det av­seende som fram­går av samman­hanget
i adj laget
före­ställningen var i kortaste laget; boken var i längsta laget; tårtan var i mastigaste laget
belagt sedan 1705
3lag lagen
lag·en
substantiv
kryddad lösning av socker eller ättika för konservering
saltlag; sockerlag; ättikslag
äv. av­kok, spad
belagt sedan ca mitten av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska lagher 'vatten; lag'; gemensamt germanskt ord; samma ord som lat. lac´us 'in­sjö'; jfr ur­sprung till lagun, lake 1, lakun