publicerad: 2021  
ålder åldern åldrar
åldr·ar
substantiv
ål´der
1 upp­nådd levnads­längd fram till viss tid­punkt ofta an­given i år; ofta äv. med tanke på mot­svarande ut­veckling, erfarenhet etc.; vanligen för människor men äv. för djur och växter
åldersbedömning; åldersbestämning; åldersgräns; åldersuppskrivning; pensionsålder; skolålder; straffmyndighetsålder; tjugoårsålder
åldern (av/på något)
åldern (av något)
åldern (något)
stigande ålder och erfarenhet; upp­nå hög ålder; han började skolan vid sex års ålder; barn behöver kamrater i sin egen ålder; hon var mogen för sin ålder; hon nådde den aktnings­värda åldern av 90 år; NN har av­lidit i en ålder av sjuttio­fem år; en film för alla åldrar; bara 3 procent av ynglen upp­når lekmogen ålder; en ek kan nå en ålder av 900 år
äv. om viss del av livet
barnets olika åldrar; den bekymmers­lösa åldern kring tjugo; vid mogen ålder; människor i aktiv ålder; han borde spela med de äldre juniorerna – han har åldern inne för det; sådant beteende hör till åldern
äv. i fråga om lång levnad, ofta med tanke på negativa verkningar
känna av sin ålder; ålder och ohälsa; 60 år är väl ingen ålder; gammel­far­mor fick med ålderns rätt säga precis vad hon tyckte
äv. om icke-levande före­teelser längd av någots existens fram till viss tid­punkt
många julseder är av hög ålder
äv. om lång existens, ofta med ton­vikt på förslitning
bokens sidor var brunfläckiga av ålder
av ålder något formelltenligt gammal traditionden bo­fasta kustbefolkningen fick fort­sätta den jakt på säl, som den av ålder bedrivit
på sin ålders höst se höst
belagt sedan 1000-talet (runsten, Vist, Västergötland (Sveriges runinskrifter)); runform altri (dat.), fornsvenska alder 'livs­tid; tid; ålder', gemensamt germanskt ord; jfr ur­sprung till aldrig, alster, värld, äldre
2 vanligen i sammansättn.; ofta bestämd form sing. (viss) enhetlig, längre tids­period i mänsklighetens historia som ut­märks av något känne­tecken
JFR era
bronsåldern; guldålder; jetåldern; plaståldern
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen