SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1903  
ASSISTENT as1istän4t (assiste´nt Weste), m.||ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
Etymologi
[jfr holl. o. t. assistent äfvensom eng. o. fr. assistant, af lat. assistens, p. pr. af assistere (se ASSISTERA)]
1) (†) (i officiell egenskap) närvarande person; jfr ASSISTERA 1. Then .. aff både Sijdor approberade HuffuudRecess (är) aff the Herrar Mediatorer och Swenske Herrer Ambassadeurerne såsom Assistenter .. vnderskriffuit wordet. N. Av. 26 Maj 1658, s. 1.
2) person som biträder (ngn vid ngt); biträdande (person); biträde; jfr ASSISTANS 1 o. ASSISTERA 2. — jfr BYRÅ-, BYRÅCHEFS-, TRAFIKCHEFS-, ÖFVERDIREKTÖRS-ASSISTENT m. fl.
a) [jfr motsv. anv. i mlat., nylat. o. fr.] i fråga om vissa kyrkliga handlingar.
α) om den som biträder den tjänsteförrättande vid kyrkoinvigning, prästvigning o. d. Sedan Biskopen .. låtit kungöra dagen, då denne förrättning skall ske; kallas någre af närmast boende Kyrkoherdar .. att, såsom Assistenter, sig dervid inställa. Handb. 1811, s. 144 (i fråga om kyrkoinvigning); jfr Handb. 1894, s. 214. Den tjenstförrättande prelaten uppassades (vid mässan) af assistenterne, hvilka än togo mössan af honom, än satte den på honom. Ljunggren Resa 36 (1871). LD 1902, nr 176, s. 2 (i fråga om kyrkoherdeinstallation).
β) (i Finl., föga br.) om fadder; jfr 1. Ahlman (1872).
b) [jfr d. (politi-)assistent] (numera mindre br.) ss. titel för vissa underordnade tjänstemän vid förvaltande verk o. d. l. vid ordningsmakten o. d.; jfr KOMMISSARIE. Henel 1729 158, 159 (1730, i förmyndarkammaren o. Politie-Collegium). Bisittare (i hallrätterna) blifva tvänne Grosshandlare, tvänne Fabriqueurer och en löntagande Assistent. Publ. handl. 9: 333 (1770). Sv:s statskal. 1902, afd. 865 (i direktionen ö. arméens pensionskassa).
c) [jfr motsv. anv. i holl., t. o. eng.] (†) vid handelskompani o. d.: biträde (till superkargen); bokhållare. Til thetta Wärckz (dvs. handelskompaniets) första begynnelse .. tarfwar man .. Köpmän, Vnderköpmän, Assistenter, hwilke när the hafwa giordt een Reesa, kunna Vndercommiserne blifwa Commiser, theszlijkes Assistenterne Vndercommiser. Schroderus Uss. A 4 b (1626). Palm, Assistent vid Ostind(iska) Compagn(iet). Runemarck Sthms vägv. 27 (1789).
d) ss. titel för vissa tjänstemän i telegrafstaten (i grad närmast öfver TELEGRAFIST o. närmast under KOMMISSARIE). Han är assistent vid Stockholms central(station). Sv:s o. Norriges cal. 1857, s. 275. Sv:s statskal. 1902, afd. 589-590. — jfr TELEGRAF-ASSISTENT.
e) [jfr motsv. anv. i d., holl., t., eng. o. fr.] vid (offentlig) anstalt för (vetenskaplig) undervisning, undersökning, experimentering o. d. l. vid (offentliga) samlingar o. d. anställd (underordnad) tjänsteman; jfr AMANUENS. Biträdande underlärare eller Assistenter (vid teknologiska institutet). SFS 1867, nr 21, s. 6. Assistent på den praktiska afdelningen inom (teologiska) fakulteten. Ups. univ. katal. h. t. 1879, s. 4. Assistent hos rättskemisten. Eira 1884, s. 173. För Fiskerierna och Fiskodlingen. Förste Assistent. Sv:s statskal. 1902, afd. 812. Fysiska Institutionen .. Assistent. Lunds univ. katal. h. t. 1902, s. 27. — jfr FISKERI-, HÄLSOVÅRDS-, KONTROLL-ASSISTENT m. fl.
f) (numera föga br.; se dock slutet) i allmännare anv. RP 1: 142 (1629). Vij föra kriget i Tysklandh tanquam (dvs. såsom) assistenter och icke tanquam principaler. Därs. 5: 224 (1635). Wår ÖfwerStåthollare i Stockholm, så och hans adsistent wår vnderStåthollare. Stadga 17 Dec. 1644, mom. 9. RARP 6: 148 (1657). — (mindre br.) bildl. om ngt sakligt. Sjömäns Dagelige Assistent, eller Anvisning uti de nödvändigaste Stycken af Navigations Vetenskapen. Chierlin (1777; boktitel). Det är .. en stor skillnad på att fatta åskådningarna (l. orden) såsom begreppens suppleanter och såsom deras assistenter. Schéele Själsl. 291 (1895).
Ssgr (till 2): A: ASSISTENT-BEFATTNING103~020. Tamm Sammans. ord 88 (1900).
-LÖN~2. (assistents-) Anberg Besvärsskr. 1767, s. 2, 4. —
-LÄKARE~200. biträdande läkare. Hygiea 1840, s. 259. Assistentläkare vid allmänna sjukhuset i Helsingfors. FFS 1891, nr 4, s. 10. Dr G., dr L:s förste assistentläkare. AB 1898, nr 129, s. 3.
-SYSSLA~20. (assistents- Anberg Besvärsskr. 1767, s. 2, SP 1780, s. 580) Anberg Besvärsskr. 1767, s. 2. Handlingar, Rörande En Assistents-Sysslas Bortgifvande Vid Stockholms Stads Justitiæ Collegium och Formyndare-Kammaren. (1774; boktitel). Därs. 3, 5. SP 1780, s. 580. —
-TJÄNST~2. Assistenttjensten vid kassan (dvs. arméens pensionskassa). PT 1899, nr 93 A, s. 3. PT 1902, nr 154 A, s. 1 (i fråga om telegrafverket).
-UR~2. [efter eng. assistant watch] sjöt. om sekundur som användes på däck vid observationer i stället för kronometern; jfr ASSISTANS-UR. Naut. ordb. (1840). Uggla Sjölex. 25 (1878).
B: ASSISTENTS-LÖN, -SYSSLA, se A.
Spoiler title
Spoiler content