SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1933  
INTRODUCERA in1trωdɯse4ra l. -tro- l. -trå-, l. -du-, äv. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr INTRODUKTION, INTRODUKTÖR.
Etymologi
[jfr t. introduzieren, eng. introduce, fr. introduire; av lat. introducere, införa, av intro, inåt, in (jfr INTER-, INTRA-) o. ducere, föra (jfr DUX, HERTIG, TÅG, rep, marsch, TÖJA m. fl.)]
1) (†) refl.: intränga (i ett område). (Jag) kan .. intet finna .. praticabelt att entrepreneurerna under Fransk Pavillon skulle kunna surprenera de danske och utan att wåga något introducera sig uti Tönningen. MVellingk (1713) i HSH 6: 279.
2) (utom i a o. b numera med ngt pretiös prägel) ledsaga (ngn) in (hos ngn l. på ett ställe) i syfte att presentera honom; presentera, föreställa; skaffa (ngn) inträde (i en krets o. d., t. ex. i ngns umgängeskrets); införa (ngn); stundom refl. (Jag) nyttjar giärna detta tilfälle at blifva introducerad (hos fru Lotta) af min Rival. Gyllenborg Sprätth. 12 (1737). Han (dvs. en markis) skulle med största uptänkeliga nöje hafva den äran, at introducera dig hos dessa förnäma Damer. Hasselroth Campe 275 (1794). FRuneberg (1851) hos Strömborg Runebg IV. 2. 1: 173 (refl.). D:r Schütte blef snart umgängesvän i vår familj. Jag vet icke hvem som introducerat honom; men en vacker dag .. satt han i vår salong. Lundegård Stormf. 85 (1893). — särsk.
a) i fråga om audiens hos en furstlig person l. högt uppsatt statsman; i fråga om sv. förh. numera företrädesvis (fullt br.) i fråga om beskickningschefs audiens hos konungen vid det tillfälle då han avlämnar sina kreditivbrev; jfr INTRODUKTÖR 2. Som han (dvs. det danska kanslirådet von Holtz) ej introducerades (vid audiensen hos den engelske konungen) af någen Engelsk Minister, skulle man tro, att (osv.). CGyllenborg (1716) i HSH 10: 299. Björkman (1889). SvD(A) 1930, nr 21, s. 7.
b) (fullt br.) inskriva l. immatrikulera (en adlad ätt) å riddarhus. 2RARP I. 1: 93 (1719). Efter år 1625 uppsattes i Riddarhusets sal hvarje introducerad ätts vapen, måladt på en kopparplåt. Schlegel o. Klingspor Herald. 12 (1874). Schybergson FinlH 2: 194 (1889).
c) (†) intaga l. inskriva (ngn i resp. vid skola l. universitet o. d.). Anno 1655 den 25. Januarj .. så war jagh uthaf mina kiäre föräldrer .. skickiat till Wexiöö Schola, bleff ther introducerat och intagen af scholemästaren. Bolinus Dagb. 8 (c. 1675). Rector (skall) introducera och uti Matrikelen införa Novitios, som vid Lärostaden antagas. ProjFörordnTrivialsch. 1760, s. E 2 a.
3) (numera knappast br.) insätta (ngn i ett ämbete), installera; vanl. med av prep. i (förr äv. prep. till) inledd bestämning angivande visst ämbete; äv. i uttr. bliva introducerad som professor o. d. RP 5: 123 (1635). (Att) han flijtigt anhåller .. effter Kongl. Maij:tts Nådige fullmacht .. blifwa introducerad till extraord. theol. professionem. ConsAcAboP 4: 298 (1675). (Biskopen) lemnade hvar och en prost i sit Contract, at insättja de ännu intet introducerade pastores. Hallman Blacksta 86 (1748). I slutet af September 1690 blef .. (Johan Bilberg) omsider introducerad som teologie professor. Annerstedt UUH II. 1: 294 (1908).
4) sätta (ngn) in (i ett kunskapsområde), handleda, undervisa. Ekbohrn (1868). BonnierKL (1924).
5) skaffa (ngt) insteg l. spridning (ngnstädes); åstadkomma att (ngt) blir bekant l. börjar brukas l. användas l. bedrivas l. utföras l. behandlas l. studeras o. d. (ngnstädes); införa (ngt). Bergv. 1: 126 (1647). Så hafve vij befahrat mehra, at någon novitet skulle härigenom introduceres, som i längden skulle obligera oss til någre inconseqventier. RARP 9: 213 (1664). I stället för at kyssa Fruntimren på händren, hade han introducerat bruket at kyssa dem på pannan. Bergeström IndBref 389 (1770). I Uppsala introducerades sanskritstudiet af O. F. Tullberg. VetAÅrsb. 1904, s. 135. SvD(A) 1930, nr 282, s. 7. — särsk. handel., bankv. åstadkomma att (obligation l. aktie l. banklott o. d.) blir upptagen bland de värdepapper som noteras o. med vilka handel bedrives (å fondbörs). (På Sthms fondbörs) introducerade aktier eller banklotter. SFS 1920, s. 491. SvUppslB 9: 1017 (1932).
6) (†) inrätta, upprätta. På thet the twenne vthi Banken introducerade Casser må medh thesz större riktighet och skick til hwars ens commoditet förwaltas, lära Commissarierne så laga, at hwar Casseur kan hafwa sitt särskilte rum. Stiernman Com. 3: 671 (1668).
Spoiler title
Spoiler content