SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1954  
PROMOTION prω1mωʃω4n l. prωm1- l. prå1- l. prom1-, l. -mo-, äv. -tʃω4n (- -tschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr d., t., eng. o. fr. promotion; av lat. promotio (gen. -ōnis), vbalsbst. till promovere (se PROMOVERA)]
1) (†) motsv. PROMOVERA I 2: (be)främjande av ngt, befordrande, understöd, hjälp. Gustaf II Adolf 119 (1615). Effter wij (G. II A.) .. förmerckie till .. (universitetets o. skolornas) promotion fast af nöden wara att een Bocklådhe måtte uprättas, .. derföre hafva wij (osv.). Annerstedt UUH Bih. 1: 138 (i handl. fr. 1616). Stiernman Riksd. 985 (1641).
2) (†) motsv. PROMOVERA I 3: främjande l. befordrande av ngns intressen, hjälp, gynnande, understöd(jande); företrädesvis: hjälp att vinna framgång l. befordran; befordran (till ett ämbete l. en tjänst o. d.); utnämning (som innebär befordran). OxBr. 5: 62 (1613). En gammal prestman, som ifrå Narfven hijt til oss kommen är, och begärer promotion til någon lägenheet här i lande. Därs. 12: 277 (1644). Promotion ifrån ringare til högre tienst och wilkor. Stiernman Com. 3: 1075 (1672). Vid Landt-Armeen äro .. inga promotioner företagna. GT 1787, nr 28, s. 1. Kanske han .. är nöjd med sin nya promotion till Lector i Linköping. Geijer Brev 191 (1815). Hellberg Samtida 4: 245 (1871). — särsk. motsv. PROMOVERA I 3 a: uppflyttning. Lagus Pojk. 202 (1904; om förh. i Finl. 1837).
3) motsv. PROMOVERA I 4: handlingen att promovera, promovering; ofta konkretare, om den högtidliga akten, då promovering äger rum. Annerstedt UUH Bih. 1: 20 (i handl. fr. c. 1593). Att promotionerne skje med mindre bång; ty nu skall hela Academien röras, då en enda må promovera; klåckerne gå; stycken lossas (osv.). Linné Bref I. 1: 223 (1768). InbjDoktorspromLd 1954, s. 3. — jfr DOKTORS-, JUBEL-, JUBELDOKTORS-, JUBELMAGISTER-, MAGISTER-, OX-PROMOTION m. fl. — särsk. (†) i uttr. undergå l. komma under promotionen, gå under l. obtinera l. taga promotion, promoveras resp. låta sig promoveras. Obtinera Promotion. Hoorn Jordg. 1: Fört. 4 (1697). (Han) Gick vnder promotion i Upsala 3 Febr. 1642. Ullenius Ro § 31 (1730). Tills iag, effter föregångne Exercitia academica, kom .. Åhr 1726 under Promotionen. VDAkt. 1737, nr 512. Fatab. 1911, s. 88 (1785: undergick). Taga promotion. Weibull (o. Tegnér) LUH 1: 124 (1868).
4) sport. motsv. PROMOVERA I 5: promovering till simmagister l. simkandidat (i Finl. förr äv. till idrottsmagister l. -kandidat); äv. om den högtidliga akten l. högtidligheten, då dylik promovering äger rum. Sundén (1888). IdrFinl. 4: 114 (1906). Paulsson SvStad 1: 284 (1950). — jfr IDROTTSKANDIDAT-, IDROTTSMAGISTER-, MAGISTER-, SIM-, SIMKANDIDAT-, SIMMAGISTER-PROMOTION.
Ssgr (i allm. till 3): PROMOTIONS-AKT. jfr akt, sbst.1 I 3. Annerstedt UUH Bih. 2: 15 (i handl. fr. 1655).
-AVGIFT~02, äv. ~20. avgift som promovend har att erlägga. Annerstedt UUH II. 1: 139 (1908).
-BAL; pl. -er. bal till firande av en promotion. SöndN 1866, nr 25, s. 3.
-BREV. (†) doktorsdiplom. CollMedP 16/12 1690.
-BÖN. bön som läses vid en promotion. —
-CEREMONI.
-DAG. särsk. till 3. Linné Bref I. 1: 101 (1768).
-DRÄKT. (förr) särskild dräkt som användes vid promotion. CSTopelius (1840) hos Vasenius Top. 2: 351. Svanberg RedLefn. 86 (1882).
-FEST. om en promotion betraktad ss. en fest l. om fest som hålles till firande av en promotion. AnderssonBrevväxl. 2: 259 (1837).
-FRUKOST. (i sht förr) frukost anordnad i samband med en promotion. Svanberg RedLefn. 89 (1882).
-FÖRELÄSNING~0020. föreläsning hållen vid promotion. —
(3, 4) -FÖRRÄTTARE. promotor. —
-GUDSTJÄNST ~02, äv. ~20. (förr) gudstjänst som hölls i samband med en promotion. Ramsay Barnaår 4: 28 (1905).
-GÄSTABUD. (†) = -kalas. ConsAcAboP 1: 250 (1647).
(4) -HOPP. (i sht förr) sport. simhopp som ”promovend” gör inför ”promotor” vid simpromotion. TIdr. 1896, s. 391.
-HÖGTID~02, äv. ~20. jfr högtid 2. Svedelius Lif 588 (1887).
-HÖGTIDLIGHET~0200 l. ~0102. jfr högtidlighet 1. Beskow (1830) i 3SAH XLVI. 2: 135. —
-INBJUDAN~020. inbjudan till promotion; äv. konkret, om inbjudningsskrift. —
-KALAS. (numera bl. vard.) festligt samkväm till firande av en promotion; jfr -middag. Rhyzelius Ant. 50 (c. 1750).
-KAMRAT. om promovenderna vid en promotion i förh. till varandra. VärmlFörrNu 1927, s. 31 (c. 1752).
-KANTAT. (i sht om ä. förh.) kantat framförd vid en promotion. Cannelin (1921).
-MIDDAG. middag (se d. o. 2 b) till firande av en promotion. AnderssonBrevväxl. 2: 197 (1855).
-POEM. (i sht om ä. förh.) dikt skriven till en promotion. Finland 281 (1893).
-PREDIKAN. (förr) jfr -gudstjänst. AnderssonBrevväxl. 2: 180 (1854).
-PROGRAM. skrift som utges i samband med en promotion (med vissa uppgifter om promotionen o. promovenderna o. i regel tillika innehållande en mindre, vetenskaplig avhandling l. dyl., ofta utsänd ss. inbjudningsskrift). Retzius FlVirg. 63 (1809).
-RÄTT, r. l. m. [jfr t. promotionsrecht] rätt att anordna promotion(er).
1) till 3. 2NF 19: 702 (1913).
2) sport. till 4. StadgSvSimförb. 1943, s. 113.
-RÄTTIGHET ~002 l. ~200. jfr -rätt 1. Polyfem IV. 37: 2 (1811).
-SKALD. (i sht om ä. förh.) författare av promotionspoem. ENervander (1892) hos Cygnæus 11: 97. —
-SKOTT. salutskott vid promotion. SvD(A) 1927, nr 252, s. 3.
-TAL. tal hållet vid promotion. Geijer Brev 288 (1836).
-ÅR.
1) (i sht om ä. förh.) till 3: (läs)år varunder promotion förrättas. SNilsson (1840) hos Berzelius Brev 14: 167. Året 1875 var promotionsår. Svedelius Lif 598 (1887).
2) år då ngn promovera(t)s.
a) till 3. Strindberg NRik. 181 (1882).
b) sport. till 4. IdrIArmén 1926, s. 113.
3) (†) till 3, i uttr. till promotionsåren, med avseende på det antal år som förflutit efter ngns promoverande. Herr Magister And. Hallenberg är väl til Academiska åhren älldre, men yngre til promotions åhren. VDAkt. 1751, nr 287.
-ÅSNA, m. (förr) benämning på den bland promovenderna vid en promotion som hade lägst betyg o. promoverades näst sist; jfr åsne-rum. SvLittFT 1838, sp. 565. Tholander Ordl. (c. 1875).
-ÖL. (†) = -kalas. Fries 2Linné 1: 169 (i handl. fr. 1733).
Spoiler title
Spoiler content