SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILLSYN til3~sy2n, r. l. f. l. m.; best. -en. (förr äv. skrivet ss. två ord)
Etymologi
[fsv. tilsyn; motsv. fd. tilsiun (d. tilsyn), fvn. tilsýn (nor. tilsyn); vbalsbst. till TILL-SE l. SE TILL]
motsv. TILL-SE 4: uppsikt, kontroll, övervakning; stundom närmande sig l. övergående i bet.: omvårdnad, omskötsel; särsk. i förb. med över l. av (i sht förr äv. med l. om l. ); förr särsk. dels i uttr. som (god o. d.) akt och tillsyn, dels i förb. med att-sats. Vara, stå under ngns tillsyn. Det sjuka stoet krävde ständig tillsyn. Lämna inte barnen utan tillsyn! G1R 1: 274 (1524). Schole och szå alle .. haffue godh acth och tilsyn medt liuss och Eldh, Att ther icke någhen skadha vtaff komber. G1R 17: 18 (1545). Mandage(n) .. war tessze godhe mæ(n) på K: M: we(n)gne och mandatth Til Skickadhe atth Ornæra och grannerligh tilsyn haffue Om all handell och Köpenskap. ArbogaTb. 4: 61 (1546). Landshöfdingarne (bör) noga tilsyn hafwa, at uti Residence-Husen, som af dem bebos, med elden försicktigt och warsamligen måtte umgås. PH 5: 2931 (1750). (Reglementet o. resolutionerna) pålägga lönings ägaren at hafwa noga tilsyn, på åboerne, at de ej wanhäfda hemmanen. PH 6: 4504 (1757). Lasarettsläkaren åligger .. att minst en gång hvarje dag .. infinna sig å lasarettet för .. tillsyn och behandling af sjuka. SFS 1901, nr 83, s. 12. I lagens krav .. ligger, att arbetsgivaren måste utöva en sådan tillsyn över sin verksamhet som är rimlig för att olyckor ska undvikas. Iseskog PersonJur. 133 (1990). — jfr LÄKAR-, POLIS-, SKYDDS-TILLSYN.
Ssgr: A (†): TILLSYNE-MAN, se D.
B (†): TILLSYNES-MAN, -ÄMBETE, se D.
C (†): TILLSYNO-MAN, se D.
D: TILLSYNS-ANSVAR~02 l. ~20. SFS 1981, s. 1007. Socialstyrelsen har .. tillsynsansvar över sjukvårdsinrättningar i offentlig regi. MotRiksd. 199293, SocUtsk. nr 491, s. 11.
-AVGIFT~02 l. ~20. om avgift för tillsyn; särsk. i fråga om kommunal kontrollverksamhet gällande utskänkning l. försäljning av alkoholhaltiga drycker. SFS 1979, s. 2563. Sedan tidigare tar kommunen ut en tillsynsavgift på 1500 kronor av de omkring 1500 butiker/affärer i Göteborg som säljer folköl. GbgP 29 ⁄ 6 2002, s. 12.
-BYRÅ. särsk. inom vissa statliga myndigheter l. ämbetsverk: byrå (se d. o. 3) l. avdelning som utövar tillsyn. SvStatskal. 1970, s. 69. Riksåklagaren ledigförklarar en tjänst som byrådirektör .. på tillsynsbyrån inom riksåklagarens kansli. SvD 12 ⁄ 4 1972, s. 29.
-FÖRORDNING. jfr -lag. Nilsson Skeppsb. 180 (1932).
-FÖRRÄTTNING. jfr förrättning 1 b α. SFS 1914, s. 1724. Tillsynsförrättning innefattar verkställandet av någon av de former av tillsyn varom stadgas i tillsynslagen. SohlmanSjölex. (1955).
-LAG. lag rörande (påbjuden) tillsyn(sverksamhet); jfr -förordning. Stenfelt (1920). Tillsynslagen, förkortning TL, eller fullständigt: Lag om tillsyn å fartyg. SohlmanSjölex. (1955). Även om bostadsstiftelserna i allmänhet inte är föremål för tillsyn enligt 1929 års tillsynslag står de under kontroll av kommunens styrelse och beslutande organ. RiksdP 1970, 1 K nr 37, s. 28. Genom den nya tillsynslagen föreslår vi .. att polisen .. skall kunna besluta om att den som brister i tillsynsansvaret över en hund måste delta i en hundägarutbildning. GbgP 28 ⁄ 5 2003, s. 4.
-LÄKARE. läkare med uppgift att utöva tillsyn; särsk. dels (om ä. förh.): (ss. officiell titel för) läkare med uppgift att utöva tillsyn över sjukvårdsinrättning l. apotek o. d., dels (i fråga om nutida förh.): (ss. icke officiell titel på) vid Socialstyrelsen anställd läkare. Tillsyn över .. sjukhusförråd skall utövas .. beträffande förvaring, signering, utlämnande och utdelning av läkemedel genom inspektion .. av särskild tillsynsläkare. SFS 1938, s. 280. Vi vill se hur de arbetar och om det här har varit isolerade händelser eller om det finns systematiska brister, säger Karin Hedner, tillsynsläkare på Socialstyrelsens regionala enhet i Malmö, som kommer att besöka barnsjukhuset. SDS 18 ⁄ 4 2004, s. C1.
-LÄRARE. lärare med uppgift att utöva tillsyn; särsk. dels (numera i sht i skildring av ä. förh.) om biträdande skolledare i läroverk l. grundskola, dels (om ä. förh.) om folkskollärare med uppgift att utöva tillsyn över skolarbetet i folkskola med två l. flera lärare; jfr tillsynings-lärare. Vid samläroverk och flickläroverk anställes en tillsynslärare. SFS 1938, s. 54. Tillsynslärare, (dvs.) tidigare benämning på innehavare av arvodestjänst som biträdande skolledare i grundskola med uppgift att biträda rektor i ledningen av skolans verksamhet. NE 18: 270 (1995).
-LÄRARINNA. (förr) kvinnlig tillsynslärare; jfr tillsynings-lärarinna. Vid kommunala mellanskolan i Hyltebruk har för nästa läsår till tillsynslärarinna förordnats ämneslärarinnan Lillian Isgren. SvD 22 ⁄ 6 1939, s. 5. Östergren (1957).
-MAN. (tillsyne- 1525. tillsynes- 15271883. tillsyno- 15291547. tillsyns- 1658 osv.) [fsv. tilsyna man, tilsynis man] (mans)person som (yrkesmässigt) utövar tillsyn över ngn l. ngt; särsk. om person med övervakande funktion vid anstalt inom kriminal- l. annan vård; förr särsk. dels om kyrklig ämbetsman med uppgift att utöva tillsyn, dels om övervakare av villkorligt frigiven person; jfr till-seare 2, tillsynare, tillsynings-man, uppsyningsman. Tilsyne men til at haffua tilsÿn, huru brødt, køt, fijsk, spanemale elle(r) anner fetalie sælies ell(e)r køpes. SthmÄmbB 1525, s. 208. Biskopar och Superintendenter som äre satte såsom Tilsynesmänn uti Stiften, öfwer Gudz Församling. Kyrkol. 24: 1 (1686). När intagen villkorligt frigives, skall styresmannen .. tillställa såväl tillsynsmannen som den frigivne tillsynsbok. SFS 1948, s. 432. Tillsynsman .. vid kriminalvårdsanstalt. NordYrkesklassif. 37 (1978).
-MYNDIGHET~102, äv. ~200. om myndighet (se d. o. 5) som utövar tillsyn (över visst verksamhetsområde); jfr tillsynings-myndighet. SFS 1910, nr 77, s. 9. Hemställes .. att socialstyrelsen blir tillsynsmyndighet för elevhem och inackorderingshem för särskolelever. MotRiksd. 1974, nr 289, s. 18. Tillsynsmyndighet, (dvs.) inom juridiken den kronofogdemyndighet som enligt konkurslagen har till uppgift att övervaka att förvaltningen av en konkurs sker i överensstämmelse med gällande bestämmelser samt effektivt och utan onödiga dröjsmål. NE 18: 270 (1995).
-ORGAN. jfr organ 4 b o. -myndighet. Tillsyn å efterlefnaden af denna lag (om arbetsskydd) .. utöfvas .. utaf särskilda tillsynsorgan, nämligen yrkesinspektörer, bergmästare, underinspektörer och kommunala tillsynsorgan. SFS 1912, s. 486. Som skogsman bör man ha förståelse för att samhälle och tillsynsorgan vid påkallad anledning måste ha rätt att vidta åtgärder för att skog och mark vårdas rätt. VästerbK 1982, nr 10, s. 2.
-PERSONAL. personal med uppgift att utöva tillsyn; jfr tillsynings-personal. Tillsynen gäller upprätthållande av viss ordning – en uppgift som lika väl kan lösas av annan tillsynspersonal än lärare. TSvLärov. 1955, s. 506. Tillsynspersonal vid .. fångvårdsanstalter och häkten. FrDepartNämnd. 1970, nr 24, s. 546.
-SKYLDIGHET~102, äv. ~200. särsk. i fråga om myndighet: skyldighet att utöva tillsyn. Hälsovårdsnämnden torde ofta begagna sin rätt att fullgöra sin tillsynsskyldighet genom en eller flera för ändamålet anställda personer. Wirgin Häls. 2: 260 (1936). En uppföljning och utvärdering av hur kommunen skötte sin tillsynsskyldighet enligt miljöbalken. GbgP 13 ⁄ 11 2002, s. 9.
-TID. särsk. dels om tid under vilken barn vistas inom (offentlig) barnomsorg, dels (i sht förr) om prövotid för villkorligt frigiven person. I målet är upplyst att .. Hallberg d. 2 febr. 1949 villkorligt utskrivits från fångvårdsanstalten i Ystad samt att tillsynstiden utgått d. 2 febr. 1951. 1NJA 1951, s. 712. Ersättning för mat åt barn under tillsynstiden. Motion i 1 kam. 1968, nr 120, s. 12.
-TJÄNST. tjänst(göring) som består i tillsyn(sverksamhet). För tillsynstjänsten i allmänhet indelas riket i yrkesinspektionsdistrikt. SFS 1931, s. 638. Tillsynstjänster inom arbetsmarknadsverket. DN 3 ⁄ 1 1992, s. A7.
-VERKSAMHET~102, äv. ~200. SFS 1954, s. 65. Riksdagens revisorer har granskat Sjöfartsinspektionens tillsynsverksamhet. DN 8 ⁄ 5 2003, s. A2.
-ÄMBETE~020. (tillsynes- 16281699. tillsyns- 1993 osv.) (numera bl. tillf.) ämbete som innefattar tillsyn; i sht förr särsk. om (kyrklig) tillsynsmans ämbete; jfr tillsynings-ämbete. Sedhan iagh owerdigh, wardt kalladt til thetta lof–lighe Stichtzens Tilsynes embetet. Paulinus Gothus Stiernsköld A 4 a (1628). BorgåÖv. 27 (1993).
Spoiler title
Spoiler content