SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VERKSAM vær3ksam2, adj. -sammare. adv. -T.
Ordformer
(verk- (w-) 1764 osv. värk- (w-) 17491962)
Etymologi
[liksom d. virksom av t. wirksam; till VERK, sbst.1, o. VERKA, v. — Jfr VERKSAMHET]
1) som verkar (se VERKA, v. II), som är i funktion l. gör tjänst, aktiv, handlande; särsk. dels om person (se a), dels om företag l. organisation o. d.; äv. mer l. mindre bildl. Lind 1: 1827 (1749). Substancen i rymden eller materien känne vi blott genom krafter, som äro i den samma verksamma, antingen til at draga til sig andra, eller hindra dem ifrån intryck på sig. Lutteman Schulze KantCrit. 81 (1799). Wärme, Lyse, Elektricitet och Magnetism stå i så nära förhållande till hvarandra, att den ena sällan är werksam, utan att en eller flere af de öfriga äfwen uppwäckas. Hartman Naturk. 37 (1836). Inom sydöstra Smålands glasbruksbygd ha under åren 1928 och 1929 varit verksamma helt eller delvis 30 glasbruk och 9 glasvarufabriker. SvGeogrÅb. 1931, s. 66. Som en väldig knytnäve, biten av frost, bränd av sol .. masserad av den ihärdigt verksamma blåsten, ligger det gråa stenhärbärget i ödsligheten. Edfelt Slagf. 88 (1952). Hos Robertson fann hon .. förmågan att göra religionen praktiskt och socialt verksam på ett okonventionellt sätt. Vallquist HNyblom 113 (1987). Inom samtliga .. områden (med anslutning till skolan) är svenskt utvecklingssamarbete verksamt. GbgP 16/10 2001, s. 4. — jfr MED-, MOT-, MÅNG-, O-, SJÄLV-, YRKES-VERKSAM. — särsk.
a) om person (l. ngt sakligt med tanke på person(er)): som är sysselsatt med l. som företar sig ngt l. som är i (full) aktivitet; särsk. dels: som uträttar viss verksamhet l. visst arbete, dels: som arbetar i viss befattning l. funktion; äv. med inbegrepp av bet.: idog l. flitig o. d. Ekblad 100 (1764). Uppehåll dig .. icke med fåfängt prat, då det är af nöden att vara verksam. Rademine Knigge 2: 185 (1804). Jag hade .. för mycket att i början sköta med mitt eget departement för att taga någon verksammare del i den högre politikens ledning. De Geer Minn. 1: 179 (1892). Antalet verksamma poeter (i USA) lär öfverstiga 500. 2NF 37: 781 (1925). En tysk syndikalist som tidigt flytt Nazityskland och under krigsåren var verksam som skribent i svensk press. Östling NazSensm. 197 (2008). — särsk. i överförd l. oeg. anv., särsk. dels om liv l. ålder l. dag o. d., dels om egenskap l. förmåga l. sinne o. d. Des vård sträktes til alt .. och des verksame omtanke hvilade aldrig. Schönberg Bref 1: 322 (1778). Theophrons Goda råd för sin Son. Då denne war i begrepp at träda in i det werksamma lifwet. Hasselroth Campe 11 (1794). Siarförmågan är icke nödvändig och är fördenskull verksam endast hos få. Rydberg Vap. 360 (1891). Som medlem i Dramatiska teaterns styrelse .. nedlade .. (M. Lamm) ett verksamt arbete, som även mot hans vana tog sig uttryck i artiklar i pressen. 3SAH LXI. 1: 45 (1950). Allt fler i verksam ålder (väntas) gå overksamma – varken i arbete eller utbildning. SvD 29/4 2005, Näringsliv s. 2.
b) (numera bl. tillf.) om vulkan: som (ännu) är i verksamhet, aktiv. Vulkanen på Fuego synes vara ständigt verksam. JernkA 1832, Bih. s. 57. Nefelinsyeniten (på Alnön) .. härrör från en vulkan, som troligen var verksam på permisk tid. Selander LevLandsk. 27 (1955).
2) som utövar l. är avsedd att utöva (viss) verkan (på ngn l. ngt), verkningsfull, effektiv; särsk. om ngt abstrakt; förr särsk. i förb. med prep. o. rektion angivande föremålet för påverkan; förr äv. dels om beslutsunderlag l. förordnande o. d.: (rättsligt) gällande l. giltig, dels: som (fullt ut) fyller sitt ändamål l. fullgör sin funktion. Ekblad 106 (1764). Följden (av ett upphävt beslut) kunde blifwa att en afgjord sak kunde kullkastas genom utlåtelsen från Ordföranden, att Propositionen ej wore werksam. AdP 1789, s. 96. En rätt Christelig bön i anda och sanning är werksam på alla menniskans förmögenheter. Hagberg Pred. 2: 10 (1814). (Det) får icke förbises, att en, på billiga och naturenliga grunder byggd, civil-lagstiftning är ett ibland de verksammaste medlen att utplåna föråldrade missbruk och inrotade fördomar. Oscar I Straff 1 (1840). Statslifvets verksammaste drifkraft ansågs vara att muta och att mutas. Malmström Hist. 2: 166 (1863). (Öppna diken) äro ej så verksamma som de täckta. Juhlin-Dannfelt 3 (1886). Det finns två metoder att behandla mögelfläckar .. Den vanligaste är endast verksam i 50% fall och som regel blott om fläckarna är färska. Holm AlltFläck. 29 (1946). — jfr O-VERKSAM. — särsk.
a) om kemiskt ämne l. (beståndsdel i) läkemedel o. d. Hartzet är lärksvampens verksamma beståndsdel. Berzelius Kemi 5: 797 (1828). En universalmedicin, verksam mot allt. Englund Silverm. 38 (2006).
b) (†) i fråga om eldgivning; särsk. i uttr. verksamt skotthåll, om skotthåll inom vilket eldgivning har verkan. KrigVAH 1805, s. 8. Först när fienden hunnit utom verksamt skotthåll får han genom efterträngande förföljas. KrigVAH 1883, s. 128. Verksam beskjutning. Tingsten o. Hasselrot 74 (1902).
c) (numera bl. tillf.) i fråga om musik l. konst l. arkitektur o. d., särsk. om motiv l. stilmedel o. d.: som gör intryck l. har verkan. Cavallin o. Lysander 2: 432 (1879). Slutet (av symfonien) är mycket verksamt med en bred unison i stråkinstrumenterna till grundval. Norman MusUpps. 128 (1884). Med alla sina osvenskheter har denna anekdotförfattare en både utpräglad och verksam stil. MoB 4: XXXV (1901).
Spoiler title
Spoiler content