SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2017  
VERKSAMHET vær3ksam~he2t, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(verk- (w-) 1764 osv. värk- (w-) 17341962)
Etymologi
[jfr d. virksomhed, t. wirksamkeit; till VERKSAM]
1) motsv. VERKSAM 1, om egenskapen l. förhållandet l. tillståndet att vara verksam l. i arbete (se d. o. 5 j δ), handlande, aktivitet; äv. mer l. mindre liktydigt med: arbete l. sysselsättning (se särsk. b); förr äv. närmande sig l. övergående i bet. dels: kraft l. energi, dels: iver l. flit. Lind 1: 1844 (1749). At magnetiska influencen hos Edre Sömntalare åstadkommer uppehåll uti själens verksamhet. Kellgren (SVS) 5: 163 (1788). Tröghet och lättja äro de vanligaste hinder för verksamhet. Lidbeck Anm. 316 (1798). Göromålen .. bedrifvas med otrolig verksamhet. HT 1922, s. 172 (1829). Mjölken får surna, då den genom mjölksyrebakteriernas verksamhet bildade mjölksyran utfäller ostämnet. StKokb. 107 (1940). Studiet av de nutida glaciärerna hjälper oss .. att förstå landisarnas verksamhet. Selander LevLandsk. 33 (1955). Även om det i vårt land saknas aktiva vulkaner, finns det likväl tydliga spår efter sedan årmiljoner utslocknad vulkanisk verksamhet. Loberg Geol. 107 (1980). — jfr ASSOCIATIONS-, FANTASI-, HJÄRN-, INBILLNINGS-, NERV-, REFLEX-, ROT-, RYGG-VERKSAMHET m. fl. — särsk.
a) i vissa uttr.
α) (†) sätta, äv. ställa ngt i verksamhet, sätta igång l. aktivera ngt, göra ngt verksamt. Månne askan förstör den jord han ställde i värksamhet. CAEhrensvärd Brev 2: 209 (1798). Slutligen sattes bondeståndet i verksamhet emot krigsplanerne. Malmström Hist. 2: 99 (1863).
β) i sådana uttr. som vara i (sådan l. sådan) verksamhet, vara igång. Fabrikerna i Manchester och Glasgow äro nu beständigt i stor werksamhet och man anwänder derwid aldeles nya machiner. PT 6/5 1822, s. 1. Det var en intelligent hjärna, i oavbruten verksamhet, med inställning på tusentals problem och ting. Lo-Johansson Förf. 82 (1957).
b) om av person(er) utförd (o. mer l. mindre målinriktad l. organiserad) aktivitet l. syssla; särsk. om mer l. mindre stadigvarande sysselsättning, arbete (se d. o. 5, 6); särsk. i förb. med attributiv bestämning angivande område för aktivitet osv. Skulle .. (människo- o. djursjälarna) wara hwarandra lika, at de begge, efter få års werksamhet, skulle förgås med kroppen? Wåhlin Bastholm 209 (1791). Du har ej svarat mig, om du till en litterär verksamhet vill använda mina krafter. BrefNSkolH 96 (1810). Det är icke blott af de positiva resultaten en mans verksamhet får bedömas. De Geer Minn. 1: 209 (1892). Domstolen (har) sagt att aktiviteter som åtminstone kan ha en indirekt betydelse för det fackliga uppdraget är att betrakta som facklig verksamhet. Iseskog PersonJur. 156 (1990). Vilken typ av verksamhet sysslar du med? Nesser FallG 190 (2003). — jfr ARKITEKT-, DIAKON-, DIKTAR-, EVANGELISERINGS-, INFORMATIONS-, OMVÄNDELSE-, PROFESSORS-, REDAKTÖRS-, REFORM-, RÄDDNINGS-, SJÄLS-, SKALDE-, SLUM-, STUDIE-, TALKO-, TERROR-, TÄVLINGS-, UNGDOMS-VERKSAMHET m. fl.
2) [eg. specialbet. av 1] motsv. VERKSAM 1, om av l. inom myndighet l. företag l. organisation o. d. (fortlöpande l. oavbrutet) bedrivet arbete l. bedriven aktivitet; äv. konkretare, särsk. med huvudsaklig tanke på myndighet osv. ss. organisatorisk l. administrativ o. d. enhet; ofta ss. senare led i ssgr. Makten att kunna tillsätta och afsätta de embetsmän, som i styrelsens verksamhet förnämligast böra deltaga. Järta 1: 50 (1809). Stort Möte för firande af årsdagen af Frälsnings-Arméns verksamhet i Sverige. Stridsropet 1883, nr 4, s. 4. Pensionskassan har nu .. upphört med sin verksamhet och trätt i likvidation. ActaOel. 2: 31 (1924). 1864 började Carl Holmbergs Mekaniska Verkstad sin verksamhet. Kulturen 1990, s. 144. Claes eget rum ligger långt ner i en av korridorerna, med lukt av linoleummatta och plastfärg, de offentliga verksamheternas signum. Flygt Verkan 27 (2004). — jfr BANK-, BIBLIOTEKS-, BOLAGS-, FÖRLAGS-, REDERI-, RIKSDAGS-, RUNDRADIO-, SJUKKASSE-, SLAKTERI-, SPARKASSE-, STYRELSE-, TRYCKERI-, VARVS-VERKSAMHET m. fl.
3) (†) motsv. VERKSAM 2, om egenskapen l. förhållandet att ha viss verkan (på ngn l. ngt), effekt; äv.: (rättslig) giltighet. Serenius Q 3 b (1734). (Man testade) om också Phlogiston intet skulle med Glas kunna utestängas ifrån sin werksamhet på Järnet. Rinman JärnH 295 (1782). Giftet af värman verksamhet fick: af lågorna upplöst / Spriddes det våldsamt ut kring alla Herkules’s lemmar. Adlerbeth Ov. 225 (1818). Hur mår Märtha och Nanna? – frågade hon, modig af den blick hon vågat och af dess synbara verksamhet. Snellman Gift. 1: 135 (1842). Enligt regeln trädde hustruns rättighet i detta afseende (dvs. nyttjanderätt till morgongåva) icke förr i verksamhet, än hon öfverlefvat mannen. Olivecrona LagbGift. 38 (1851). Wikner Tidsex. 48 (1888). — jfr ENZYM-VERKSAMHET.
Ssgr: (2) VERKSAMHETS-ANSVARIG~020. som har ansvar för verksamhet (inom visst område) i företag l. hos myndighet o. d. Han blir verksamhetsansvarig för nysatsningarna och skall leda uppbyggnaden av ett .. nätverk för kompetensutveckling. GbgP 9/2 1995, s. 15.
(1 b, 2) -ART. (numera bl. tillf.) art l. slag av verksamhet. Snellman Stat. 168 (1842). (Vi måste) säga, att alla menskliga embeten och verksamhetsarter ifrån de högsta och ned till de lägsta visserligen böra utföras i Kristi ande och kraft. Flensburg KyrklT 88 (1870).
(1 b, 2) -BANA. jfr bana, sbst.1 1 g. Agardh o. Ljungberg 4: IV (1863).
(1 b) -BEGÄR. begär efter verksamhet. 2SAH 60: 103 (1883). Tidigt framträder ett behov (hos barnet) som kan betecknas som verksamhetsbegär och rörelsebehov. PedT 1958, s. 22.
(1 b) -BEHOV. jfr behov 2. Barnanaturen kräfver, att kunskaperna meddelas i form af arbetsuppgifter, i hvilka den får tillfälle att utveckla sitt verksamhetsbehof. Kalmar 29/10 1910, s. 3.
(2) -BERÄTTELSE. skriftlig redogörelse för en organisations l. ett företags (årliga) verksamhet; särsk. (o. i sht) om sådan redogörelse avseende ett verksamhetsår. Styrelsen har att i god tid före föreningens årsmöte upprätta verksamhetsberättelse. Åström FörenKunsk. 19 (1940). Verksamhetsberättelse angånde kurser och studieresor som påbörjats under tiden den 1 januari – den 30 juni 1952 skall avgivas utan dröjsmål efter det de avslutats. SFS 1952, s. 635.
-DRIFT. till 1 b: drift (se d. o. 11 a) till verksamhet; äv. till 2, om drift (se d. o. 15) av verksamhet. Phosph. 1810, s. 43. De båda grundkrafterna i barnets natur – kunskapsbegäret och verksamhetsdriften. Verd. 1892, s. 243. Det finns några grundprinciper som är lika i all verksamhetsdrift: man ska tjäna pengar och vara medveten om hur man arbetar tillsammans. Sydsv. 26/10 2013, Näringsliv s. 14.
(1 b, 2) -FORM. form (se d. o. I 3) för l. av verksamhet; jfr verknings-form. Lyth SvSpr. 30 (1848). Visning av bostadsområden är en ny verksamhetsform, som Slöjdföreningen prövat i år. Form 1949, s. 68.
(1 b, 2) -FÄLT. jfr fält 8 o. -område o. verknings-fält. 1NordUnivT I. 2: 102 (1855). Från första stund betraktade han hela Afrika som sitt verksamhetsfält. Broomé Kat. 183 (1975).
(1 b, 2) -FÖRMÅGA. förmåga till verksamhet; jfr verknings-förmåga. Poppius PVetA 1830, s. 3. Kursens avsikt är att aktivera ensamboende till att upprätthålla en heltäckande verksamhetsförmåga och självvård. ÖNyland 28/1 1995, s. 9.
(2) -GREN. jfr gren, sbst.1 5, o. rörelse-gren. En samling af inom olika verksamhetsgrenar framstående män. 3SAH 12: 50 (1897).
(1 b) -IVER. verksamhetslust; jfr iver, sbst. 1. KrigVAH 1880, s. 35. De brann av ett slags verksamhetsiver. Lo-Johansson Kungsg. 317 (1935).
(1 b, 2) -KRAFT. (numera bl. tillf.) jfr -förmåga o. handlings-kraft, verknings-kraft. Rogberg Pred. 1: 16 (1825). (De) väckte .. till lif en förut okänd verksamhetskraft. Boëthius HistLäsn. 2: 334 (1898).
(1 b, 2, 3) -KRETS. (numera bl. tillf.) verksamhetsområde; jfr verknings-krets. Rogberg Pred. 2: 318 (1829). Erfarenheten .. hade visat, att ett gevärs verksamhetskrets ej är så begränsad, som man hittills antagit. EldhandvSkjutsk. 2: 77 (1877). Det var i denna verksamhetskrets (inom ärkestiftet) han hade tillfälle att verka för ideal .. från studieårens nyromantiska Uppsalakretsar. KyrkohÅ 1935, s. 246.
(2) -LEDARE. ledare av (viss) verksamhet (i sht inom intresseförening l. samfund l. organisation o. d.). FinlStatskal. 1950, s. 26. Som förtroendevald var jag av den åsikten att det bästa som kunde hända en kår, var att den fick en avlönad verksamhetsledare. Stormlyktan 1983, nr 1, s. 17.
(1 b) -LUST, förr äv. -LUSTA. lust till verksamhet, lust att verka; jfr -iver, -lysten. Det beror af eder wishet, I föräldrar, att rikta deras (dvs. barnens) werksamhetslust till det nyttiga. Rogberg Pred. 1: 134 (1827). Det skulle snart visa sig hvad de med sin outtröttliga verksamhetslusta .. och sin .. fasta tro på sin sak kunde uträtta. KyrkohÅ 1906, s. 157.
(1 b) -LYSTEN. (numera bl. tillf.) som har verksamhetslust. BL 12: 113 (1846). Mänskan är ”av naturen” i rörelse, hon är en verksamhetslysten varelse, som inte begär bättre än att få ”arbeta”. Wigforss Minn. 2: 161 (i handl. fr. 1921).
(1 b, 2) -MÅL. jfr mål, sbst.5 5. 2SAH 27: 225 (1853). Regeringen (bestämde) att tillsätta utredare för att föreslå verksamhetsmål och riktlinjer för myndighetens organisation och arbete. DN 2/12 1997, Allm. s. 11.
(1 (b), 2) -OMRÅDE~020. område (se d. o. 3) för ngns l. ngts verksamhet; i sht förr äv. i fråga om geografiskt område (jfr område 2); jfr -fält, -krets, -sfär. Bolin Statsl. 2: 289 (1871). Vid storm och lågvatten förskjutas .. vågornas verksamhetsområde utåt. SvGeogrÅb. 1934, s. 45. Privatlivet .. faller utanför DO:s verksamhetsområde. Küng HbRätt 56 (1989).
(1 b, 2) -ORT. ort till vilken (ngns l. ngts) verksamhet är förlagd. Företagets namn, beskaffenhet och verksamhetsort. EkonS 1: 429 (1894).
(1 b, 2) -PERIOD. period (se d. o. 3) av verksamhet; särsk. om (period av) ngns verksamma (se verksam 1 a slutet) liv, särsk. liktydigt med: tjänstgöringsperiod (l. period varunder ngn uppehåller viss tjänst); jfr -tid. Crusenstolpe Mor. 5: 366 (1843). Justitieombudsmannen må icke under sin verksamhetsperiod innehava annan offentlig tjänst. FFS 1920, nr 2, s. 2. Konstnärens sista verksamhetsperiod i Sverige. 2SvKulturb. 1–2: 317 (1934). Reijmyre .. avslutar sin första verksamhetsperiod 1926, då glastillverkningen upphör. Form 1951, s. 40.
(1 b, 2) -PLAN. plan (se plan, sbst.1 II 2) avseende viss tidsperiod för ngts l. ngns verksamhet; särsk. (o. i sht) i fråga om intresseorganisation l. offentlig förvaltning. MosskT 1890, s. 209. Hur skulle han kunna bekymra sig om hennes smärta, upptagen som han var af sina verksamhetsplaner? Roos Skugg. 165 (1891). Kultur- och idrottsförvaltningens verksamhetsplan. SvD 10/3 1997, s. 16.
(1 b, 2, 3) -SFÄR. verksamhetsområde; jfr sfär 6 (b) o. verknings-sfär. Boström 3: 457 (1853). Då flottan .. ansågs vara inom fiendens verksamhetssfär, gaf amiral Noel .. en del signaler angående fartygens förhållande under kommande natt. TSjöv. 1901, s. 149. Han tycks ganska snart ha börjat vidga sin verksamhetssfär. Helmfrid Holmen. 57 (1954).
(1 b) -TID. tid varunder ngn är verksam; jfr -period. En gammal tjenstemans lefnadsöden och verksamhetstid. Wingård Minn. 7: 98 (1847).
-ÅR. till 1 b: år varunder ngn är verksam (jfr -tid); äv. till 2, om period i organisations l. företags o. d. verksamhet vanl. omfattande ett (kalender)år. Endast en kort tid verkade A. som skollärare i Tavastehus; hans öfriga få verksamhetsår egnades vetenskaplig forskning. Laurén Minn. 93 (1877). Verksamhetsåret 1916–17 övergick behållningen i skuld. Bergstrand SvLäkS 127 (1958).
Spoiler title
Spoiler content