publicerad: 2021  
bilda bildade bildat
verb
bil`da
1 fram­bringa (något) som en ny helhet vanligen av redan existerande material el. delar
bilda något
bilda familj; bilda regering; bilda ett aktie­bolag; vid infektioner bildar kroppen en mängd nya vita blod­kroppar
ofta försvagat skapa
en egendomligt bildad trädstam; hans nya metod kom att bilda skola; försök att bilda dig en egen upp­fattning
belagt sedan 1761; till bild
2 utgöra viss helhet; med viss funktion eller dylikt som fram­går av samman­hanget
bilda något
floden bildar gräns mellan staterna; de tjugo banden bildar ett mäktigt livs­verk i vetenskapens tjänst
belagt sedan 1799
3 ofta refl. till­föra all­mänt ut­vecklande kunskap till person, grupp etc., vanligen i fråga om kulturellt högt­stående kunskap utan direkt nytto­värde
bilda någon/något
bilda någon
bilda något
bilda sin själ; bildande läsning; hon bildade sig genom att läsa en kvälls­kurs i latin
belagt sedan 1770
bildabildande, bildning