publicerad: 2021  
fall fallet, plural fall, bestämd plural fallen
fall·et
substantiv
1 ofrivillig förflyttning ned­åt genom tyngd­kraftens in­verkan
ett fall (från något)
ett fall från hög höjd; en kula i fritt fall; han halkade och drog med sig henne i fallet
äv. om stor nedstörtande vatten­massa vanligen i sammansättn.
spec. äv. fallseger i brottning
det är bättre att vinna på fall än på poäng
äv. bildligt om annan förflyttning till lägre (och ofta sämre) position
börsfall; kursfall; prisfall
aktiernas fall; en ekonomi i fritt fall; temperaturens fall
äv. sätt att hänga ner eller luta
hårets vackra fall; takets fall
dö knall och fall se knall
ett fall fram­åt en viss fram­gångsärsk. i relation till tidigare mot­gångar: femte­platsen var ett fall fram­åt men än­då långt ifrån allas förväntningar
hög­mod går före fall se högmod
platt fall snöpligt miss­lyckandedet blev platt fall för det svenska laget
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (i sammansättn. vatn fal; (Westmanna-Lagen)) fornsvenska fal, gammal bildn. till falla
2 (definitivt) neder­lag som leder till stora förändringar
() fall
(platt) fall (för någon/något)
(platt) fall (för någon)
(platt) fall (för något)
regeringens fall
spec. i militära samman­hang
Berlins fall våren 1945
äv. (personlig) under­gång
genom sitt dåliga exempel har han bragt många på fall
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Westmanna-Lagen
3 händelse betraktad som en­staka exempel el. möjlighet
fallstudie; dödsfall; normalfall
(i adj) fall ett fall (av något) ett fall (för någon)
i vanliga fall slutar vi klockan halv fem; ett typiskt fall av dålig planering; i fall av regn äger festen rum inom­hus; de trodde att han var hemma, men så var inte fallet
spec. i ut­tryck med mer el. mindre statistisk inne­börd
i åtta fall av tio går gärnings­mannen fri
spec. äv. juridik ärende för expert­behandling
ett fall för Sherlock Holmes
spec. äv. medicin
akutfall; sjukdomsfall
flera nya fall av salmonella
från fall till fall med hän­syn till om­ständigheterna i varje en­skilt fallvar gränsen går mellan mord och dråp bestäms från fall till fall
i alla fall 1trots allt, under alla om­ständigheterbilen var i behov av flera reparationer men hon köpte den i alla fall 2åt­minstonede som köpte aktier i före­taget har inte gjort någon bra affär, i alla fall inte än­nu ○ äv. för att markera åter­gång till ämneti alla fall, trots punkteringen så började den där dagen väldigt bra
i alla fulla fall var­dagligttrots allt, under alla om­ständigheterdet är i alla fulla fall inte mitt fel!
i annat fall om inte (det vill­koret upp­fylls)vi sitter i träd­gården om det är vackert väder, i annat fall i stora mat­salen
i bästa fall om det blir så bra det kan blii bästa fall är vi hemma vid sju­tiden
i före­kommande fall om det är aktuellt eller relevantdet är styrelsens upp­gift att an­ställa och, i före­kommande fall, av­skeda chefen
i nio fall av tio i nästan samtliga falli nio fall av tio orsakas halsont av virus
i så fall under sådana om­ständigheterpå mötet diskuterades om något behövde åt­gärdas och i så fall vad
i sämsta/värsta fall om det blir så dåligt det kan bliovädret kommer att leda till stora förseningar och i värsta fall in­ställda flyg
i varje fall 1under alla om­ständigheterhennes res­sällskap drog sig ur, men hon tänkte åka i varje fall 2åt­minstonedet hade varit en bra sommar, i varje fall i södra Sverige
i vilket fall (som helst) under alla om­ständigheteri vilket fall som helst åker vi till Dublin i augusti
belagt sedan 1285 stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)
4 tåg för firning och hissning av segel på segel­båt eller dylikt
storfall
belagt sedan 1689; trol. av lågtyska val med samma betydelse