SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BERÄTTIGAD berät4igad, i Sveal. äfv. 0302 (ber`ättigad Almqvist), p. adj.; adv. -T.
Etymologi
[liksom d. berettiget efter t. berechtigt, p. pf. af berechtigen (se föreg.)]
1) [jfr motsv. anv. i d. o. t.] om person: som fått sig tilldelad l. förvärfvat sig l. har rätt l. rättighet l. befogenhet (till ngt l. att göra ngt); som är i sin fulla rätt (att göra ngt). Berättigad till pension, till understöd, till ersättning l. skadestånd. RA 3: 7 (1593). Medan the såsom Konungar i Swerige wore berättigade til at föhra Swerigis Wapn. Girs G. I 212 (c. 1630). Jag sätter det fallet, at jag sielf skulle vara bedragen, .. skulle jag derföre vara berättigad at .. bedraga någon annan? Lagerström Bunyan 3: 147 (1744). Magnus .. trodde sig vara mer berättigad til Svenska Kronan, än Konung Sverker. Dalin Hist. 2: 98 (1750). Efter vissa tjensteår var han (dvs. officern) berättigad att erhålla en stadgad lifstidspension. Adlerbeth Ant. 1: 12 (c. 1792). Staten är såsom rättsanstalt berättigad och förpligtad att vidtaga anstalter, hvarigenom rättskränkningar göras omöjliga. Schlyter Jur. afh. 1: 233 (1837). Man är berättigad att redan från början af 1000-talet räkna den svenska kyrkans tillvara. Hildebrand Medelt. 1: 4 (1879). jfr ACKORDS-, AFSKEDS-, ARF(S)-, BEFÄLS-, DIMISSIONS-, HONNÖRS-, LAG-, PENSIONS-, RÖST-, UNDERSTÖDS-, VAPEN-BERÄTTIGAD m. fl. — särsk. (mindre br.) utan angifvande af det som man har rätt till: utrustad med rättigheter. Verelius Ind. 26 (1681). Människorna äro .. alla ursprungligen lika berättigade och alla ega lika anspråk på naturen och hennes gåfvor. C. Rosenberg i Ekon. samh. 1: 227 (1891).
2) [jfr motsv. anv. i d. o. t.] om ngt sakligt (o. mer l. mindre abstr.): grundad på fullgiltiga skäl, rättmätig, (väl)grundad, befogad, (ej mer än) billig. Berättigade anspråk, förhoppningar, farhågor. En berättigad önskan. Med berättigad själfkänsla. Hafva berättigad anledning att tvifla på ngt. Hans uppträdande i denna sak har väckt berättigad ovilja. Äfven kristianernes tolkningssätt kan vara berättigadt. Rydberg Ath. 134 (1859, 1866). Huru skulle nationalekonomien kunna uppdraga någon gräns mellan sanna och falska, mellan berättigade och oberättigade behof? J. Leffler i Ekon. samh. 1: 13 (1891). Med berättigad stolthet fick jag hälsa Caroline, att tant Ulla funnit mig värdig min lycka. De Geer Minnen 1: 117 (1892). Hans berättigadt stora auktoritet. O. v. Friesen i Arkiv 19: 334 (1903). Att inse och erkänna det berättigade .. i arbetarnas organisation. SvD(L) 1904, nr 4, s. 2. jfr: Hvarje högre .. stadium i utvecklingsprocessen är (enl. Hegel) .. alltid berättigadt mot alla de .. lägre. Claëson Skr. 1: 105 (1857).
Spoiler title
Spoiler content