SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1930  
HANTERING hante4riŋ, i Sveal. äv. -e3riŋ2, förr äv. HANTERNING, r. l. f.; best. -en; pl. (numera bl. i bet. II) -ar.
Ordformer
(-ing OPetri Tb. 23 (1524; uppl. 1929) osv. -ning G1R 1: 83 (1523), KKD 7: 66 (1704))
Etymologi
[fsv. hantering, hanterning, sysselsättning, företag, bedrift, handel, känsel; vbalsbst. till HANTERA; jfr d. haandtering, fd. han(d)tering, holl. hanteering, t. hantierung]
I. (†) till HANTERA II: handel, köpenskap. G1R 1: 83 (1523). Then Swenske handtering som förr störstedeels på Östersiöstäderne gånget hafwer. BrefRiksrådet 14/8 1643. Dähnert 111 (1746). Sedan marknaden väl var utlyst, gafs ”fri handtering”. Engelke Småstad 83 (1906; efter handl. fr. 1840-talet).
II. till HANTERA III: (bedrivande l. idkande av viss) näringsgren; rörelse, drift (se d. o. 17 b); numera nästan bl. ss. senare led i ssgr l. elliptiskt för dessa samt (i sht i fackspr.) i allmännare anv.: yrkesmässig värksamhet, yrke; stundom: värksamhet, sysselsättning, syssla; jfr HANTERA IV 5 b. Prästerne (osv.) .. skole .. medh ingen skänneligh Handtering sökia sijn Födha. Schroderus Os. 2: 513 (1635). (Mantalskommissarierna) böra .. noga antekna alla .. Hyresmän och Giäster, til deras stånd, Nation, handtering med mera. PH 5: 3048 (1750). Det är fara värt, .. att denna vår hantering kommer i missaktning. Apg. 19: 27 (Bib. 1917; NT 1526: handwerck; om guldsmedsyrket). Arbetslös person, som .. var inom tobakshanteringen .. sysselsatt och .. förlorat sin anställning inom nämnda hantering. SFS 1920, s. 337. Handelsdepartementet (har att handlägga ärenden rörande) .. hantverk och annan dylik hantering. Därs. s. 774. År efter år fortsatte fru Rangela oantastad sin hantering (dvs. att upptaga bropänningar av de vägfarande). Lagerlöf Troll 2: 86 (1921). jfr APOTEKS-, BAGAR(E)-, BAGERI-, BESSEMER-, BI-, BONDE-, BORGAR-, BRUKS-, BRÄNNVINS-, BÄRGS-, BÄRGVÄRKS-, DJÄVULS-, FABRIKS-, FISKERI-, GRUV-, JÄRN-, KRIGS-, KRUKMAKERI-, MEJERI-, OST-, RUSDRYCKS-, SLAKTERI-, SOCKERBETS-, TOBAKS-, TRÄVARU-, YLLE-HANTERING m. fl. — särsk. i numera obr. anv. The, som .. i .. (Vadstena) haffve gårdh och grundh och boendes ähre och elliest någen hantering och borgere näring bruke vele. G1R 29: 254 (1559). Hwadh theras (dvs. de andligas) handtering och mästa handel är, beskrifwer H. Hans van Swartzenberg. Fosz A 2 b (1621; nt.: handelunge). Den jordiska handteringen. Schartau Pred. 1 (1823).
III. till HANTERA IV.
1) (†) till HANTERA IV 1: beröring l. vidrörande med händerna; äv.: känsel. Om tagelsen, kändslan eller handteringen, kan man intet annat mena och döma, än at the förklarade kroppar kunne känna och taga hwar andre. Phrygius HimLif. 107 (1615). Äplet .. måste gå igenom hustruns handtering. BtFinlH 2: 327 (1670); jfr 2. Cavallin (1875).
2) till HANTERA IV 2; stundom i bildl. anv. Spillande, widh-lodande, i wägande, och mätande, och annat meer som hindrar och beswärer sielfue handteringen. Stiernhielm Arch. C 1 b (1644); jfr 3. Om åthskillige Maneer och handterning til at taga in och sleppa uth Reef i Segel. Rosenfeldt Tourville 67 (1698). Sahlstedt (1773). Hvad den våda / Beträffa må, som yppas kan / Af Ljusets vårdslösa handtering; / Har deremot en klok Regering / Två goda medel i sin hand. Kellgren 2: 157 (1792; i bild). En ovanligt aktsam handtering fordras .. vid sädens .. inkörsel, om .. onödig spillning skall undvikas. LBÄ 44—50: 291 (1801). Axlarnes handtering med blotta händerna. TT 1890, s. 123 (i fråga om läderbeklädnad å böjliga axlar i maskin). Själens strängaspel .. får ligga framme för omild och klumpig handtering. Söderblom StundVäxl. 1: 58 (1904, 1909; i bild); jfr HANTERA IV 2 d. — särsk. färg., till HANTERA IV 2 b. AHB 38: 21 (1869). Sahlin SkånFärg. 98 (1928). jfr ENMANS-, TVÅMANS-HANTERING m. fl.
3) till HANTERA IV 4: bearbetande, skötsel o. d.; i sådana ssgr som MJÖLK-, PLOG- o. ÅKER-HANTERING.
4) (†) till HANTERA IV 5 a: handhavande, skötsel. Krigzsakers handterning. Reenhielm OTryggv. 25 (1691).
5) till HANTERA IV 6 b. Juslenius 277 (1745). Widegren (1788). (†) Så kan han .. blifva utstäld för de smädeligaste hanteringar utan skäl och utan bevis. Bergeström IndBref 352 (1770).
Ssg: HANTERINGS-SÄTT. särsk.
a) (föga br.) till III 2. Kanonens surrande och handteringssätt vid åtskilliga tillfällen. KrigVAT 1845, s. 255.
b) (†) till III 3: sätt att bearbeta o. d. I anseende til mineralrikets mångfaldiga olika producter .. samt efter olika sedvanor och tid efter annan påfundne särskilte handterings-sätt .. upkomma nästan otaligt många olika arter af ugnar. Rinman 2: 1070 (1789).
Spoiler title
Spoiler content