publicerad: 2021  
betyg betyget, plural betyg, bestämd plural betygen
be·tyg·et
substantiv
bety´g
1 dokument som redo­visar någons kunskaper, egenskaper eller bak­grund ut­färdat av lärare, arbets­givare etc.
terminsbetyg; tjänstgöringsbetyg
skicka med vidimerade kopior av dina betyg; hon fick inget jobb trots de bästa betyg
sär­skilt skolbetyg
han vågade inte visa sina betyg för föräldrarna
belagt sedan 1767; till betyga
2 värderande om­döme om kunskaper, färdigheter eller ut­förd arbetsinsats på något av­gränsat om­råde, särsk. skol­ämne el. en­staka prov eller dylikt
medelbetyg; underbetyg; överbetyg
höga betyg; låga betyg; medel­måttiga betyg; dåliga betyg; sätta betyg
betyg (i något)
hon fick goda betyg i matematik, fysik och kemi
förr äv. om kunskaps­stoff mot­svarande en termins universitets­studier (nu­mera 30 högskole­poäng)
trebetygsnivån
i filosofie kandidatexamen in­gick sex akademiska betyg; han tog två betyg i matematik
äv. bildligt
regeringen måste få god­känt betyg för sin budget; det blev högsta betyg för hotellets frukost­buffé
belagt sedan 1828