publicerad: 2021  
självdeklaration själv­deklarationen själv­deklarationer
själv|­de·klar·at·ion·en
substantiv
själ`vdeklaration
var­dagligt blankett med upp­gifter från skatt­skyldig person till taxeringsmyndighet beträffande före­gående års in­komster m.m.
förenklad själv­deklaration; lämna in själv­deklaration
belagt sedan 1881