publicerad: 2021  
åtgärd åt­gärden åt­gärder
åt|­gärd·en
substantiv
å`tgärd
handling som är in­riktad på visst resultat mest om över­gripande, indirekt verkande handling; särsk. i större (politiska, ekonomiska, administrativa etc.) samman­hang
åtgärdspaket; panikåtgärd
kraft­fulla åt­gärder; drastiska åt­gärder; disciplinära åt­gärder; rättsliga åt­gärder; före­byggande åt­gärder; vid­ta åt­gärder
åtgärder (för någon/något/att+verb)
åtgärder (för någon)
åtgärder (för något)
åtgärder (för att+verb)
en åtgärd (mot någon/något)
en åtgärd (mot någon)
en åtgärd (mot något)
regeringen har genom­fört en rad åt­gärder för att stärka kris­beredskapen; regeringen måste vid­ta åt­gärder mot budget­underskottet
äv. i mer begränsade samman­hang
hennes första åt­gärd var att ringa försäkrings­bolaget
spec. om mot­medel mot arbets­löshet
arbetsmarknads­politiska åt­gärder; lägger man samman de öppet arbets­lösa och dem som var i åt­gärder kommer man fram till att över en halv miljon var utan arbete i maj
belagt sedan 1335 (stadga utfärdad i Skänninge av kung Magnus om frid m.m. (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska atgärþ, till atgöra 'göra åt; ut­rätta'; jfr ur­sprung till gärd