SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2021  
ÅTGÄRD å3t~gæ2rd, r. l. f. (l. m.); best. -en; pl. -er (Möller (1790) osv.) ((†) -or Agardh o. Ljungberg III. 3: 254 (1859)).
Ordformer
(åtgerd (-ie-, -je-) 17341881. åtgärd (-iä-, -jä-) 1734 osv. åthgerde 1647)
Etymologi
[fsv. atgärþ; motsv. fvn. atgerð (nor. åtgjerd, nyisl. aðgerð); till ÅT-GÖRA l. GÖRA ÅT med anslutning till GÄRD, sbst.1]
(välöverlagt l. organiserat o.) målmedvetet ingripande l. handlande ägnat att åstadkomma väsentlig (förbättrande l. avhjälpande) förändring o. d.; åtgörande; äv. (o. numera bl.) konkretare, om enskild omgång av sådant ingripande; särsk. i förb. med dels bestämning inledd av prep. för l. mot med styrt led angivande ändamålet resp. det som skall förändras, dels verben företa l. vidta; förr äv. allmännare (se c). Åtgärderna mot mögelproblemet var otillräckliga. De hade vidtagit lagliga åtgärder. Att hafwa medh hygge wedh Roten, heller fellande af Toppen, eller annor åthgerde förderffwat någon Eek. RARP 4: 134 (1647). Noten drages .. af några med en båt och 2:ne samt högst 3:(ne) hions åtgiärd och tilhielp. Enholm Anm. 1: 27 (1753). Som sistnämde Memorial .. fordrar en särskild åtgärd, den jag med första efter omständigheternas beskaffenhet skall företaga. CAWachtmeister hos Fürst Florman 13 (i handl. fr. 1791). Genom ryttmästarens åtgärder voro alla inteckningarne i egendomen inlösta. Carlén Repr. 599 (1839). Emedlertid vidtog Torstenson sjelf alla behöfliga åtgärder för Svenska härens inbrott i Böhmen vid första inträffande frostväder. Mankell Fältsl. 436 (1858). Några få gånger har .. (coloradobaggen) öfverförts till Europa, men har tack vare energiska åtgärder snart blifvit utrotad. Tullgren Skadeins. 57 (1906). Att dö är en ganska effektiv åtgärd för att göra sig påmint hos sina bekanta. Hedberg VackrTänd. 160 (1943). — jfr ARRESTERINGS-, BESPARINGS-, DOMAR-, HALV-, INTERIMS-, KARANTÄNS-, KRAFT-, LAGSÖKNINGS-, MOT-, NÖDHJÄLPS-, ORGANISATIONS-, PROHIBITIV-, RADIKAL-, RENSNINGS-, RETORSIONS-, RÄKENSKAPS-, RÄTTS-, SKEN-, SKRÄCK-, SKYDDS-, SPARSAMHETS-, STIMULANS-, STRIDS-, STRYPNINGS-, SVARS-, TJÄNSTE-, TRYGGHETS-, UNDERHÅLLS-, VERKSTÄLLIGHETS-ÅTGÄRD m. fl. — särsk.
a) om politiskt beslutad (o. organiserad) åtgärd. Wille man åter låta allt komma an på Allmänhetens fria omdöme, utan Public Autoritet och Regeringens åtgärd; så winner wäl ock det förbättrings sättet högmyndiga bifall. Brunkman SvGr. 68 (1767). För befordrande af den ryska språkkunskapen inom de bildade klasserna hade af regeringen vidtagits energiska åtgärder. Schauman 6Årt. 1: 14 (1892). Arbetslösa i åtgärder är mindre benägna att söka nytt arbete. SvD 30/7 1994, Näringsliv s. 1. — jfr BESKATTNINGS-, REGERINGS-, SOCIALISERINGS-ÅTGÄRD m. fl.
b) i fråga om att avstå från l. underlåta att vidta åtgärd; särsk. i uttr. lämna ngt utan åtgärd. Sahlstedt (1773). Han war icke allwarligt angelägen om sin frälsning, utan .. lemnade den saken utan åtgärd. Schartau UtkPred. 291 (1811). De alltför överdrivna djurvännernas anmälningar till polismyndigheterna föranledde inga åtgärder. Edström Mossgrönt 1: 118 (1950).
c) (†) i allmännare anv.
α) utan tanke på specifikt ändamål: handlande l. görande; äv. övergående i bet. dels: arbetsinsats, dels: verksamhet(sområde). Astronomerne bekymrade sig .. en lång tid, ej det minsta om Cometerna, som troddes endast höra til teknatydares och Historie-skrifvares åtgärd. VetAH 1756, s. 84. 1 Liszpund smidigt Järn .. (har) kunnat utbringas: eller om dygnet 8 Liszpund, med trenne arbetares åtgärd. Rinman JärnH 374 (1782). I hans upsyn förrådde sig en afskräckande stränghet, den hans tal och åtgärd fullkomligt bestyrkte. Ödmann Hågk. 98 (c. 1805). Fastän jag så litet eller nästan intet kan befatta mig med de Vetenskapeliga åtgärder, som tilförene interesserat mig. Florman BrRetzius 47 (1837). På samma sätt som man vid befraktningsaftal under normala förhållanden utgår från att icke exportförbud eller annan åtgärd af högre hand skall förhindra lastens försändning. SvD(A) 30/5 1916, s. 12.
β) i fråga om ngt sakligt; särsk. övergående i bet.: (in- l. på)verkan. Naturens foster skulle snarliga vissna och tråna, om Naturens Herre dem til egen åtgärd i sin vrede öfverlemnade. CGTessin hos Gadd ÅmVetA 1770, s. 66 (1761). Uti medelmåttig flod stiger vatnet i öpna hafvet, då solens och månans .. åtgärd är stridande, .. endast 7 (fot). Bergman Jordkl. 1: 453 (1773). Denna åldriga kapellbyggnad .. ställde för hans ögon gamla omålade, men genom tidens åtgärd blanka stolpar. Almqvist Kap. 16 (1838). Träd, som ensamt genom naturens egen åtgärd uppkommit. NDA 22/2 1875, s. 2.
Ssgr: ÅTGÄRDS-BEHOV. HudiksvT 21/9 1950, s. 4.
-BESLUT. Att åtgärdsbeslutet riktas på konkret förändring af något faktiskt bestående .. hvaremot lagbeslutet alltid riktas på en abstrakt rättsförändring genom fixering af en norm. 2NF 15: 808 (1911).
-FÖRSLAG. Jag kommer nu till mitt andra åtgärdsförslag. AB 23/5 1878, s. 4.
-KATALOG. åtgärdslista. En utökad åtgärdskatalog om arbetstrivsel i skolan. SvD(A) 27/5 1966, s. 10.
-LISTA. jfr -katalog. Högt upp på åtgärdslistan .. står att t ex årligen dela ut en utmärkelse till den man eller kvinna som gjort något fint .. för barnen. Arbetet 26/2 1970, s. 10.
-PAKET. (av överordnat ändamål) sammanhållen uppsättning av (tilltänkta) åtgärder; jfr -program. I oktober kommer trafiksäkerhetsverket med sina fyra aviserade åtgärdspaket. DN 2/9 1971, s. 2.
-PLAN. jfr plan, sbst.1 II 2, o. -program. En skogsvårds- och åtgärdsplan, som utdelas till skogsägarna i form av en broschyr. HudiksvT 2/4 1957, s. 12.
-PROGRAM. jfr program 3, 4 o. -paket, -plan; i sht till a. Ett för varje län utformat åtgärdsprogram, som tar sikte på att .. genomföra de eftersläpande skogsvårdsarbetena. SöderhT 28/4 1949, s. 1.
-TILLSTÅND~02 l. ~20. (i sht i Finl.) jfr tillstånd 4. Trädfällning (kräver) åtgärdstillstånd. Hufvudstadsbl. 15/10 1994, s. 7.
Avledn.: ÅTGÄRDA, v. vidta åtgärd(er) med avseende på (ngt), särsk. mot (ngt som behöver avhjälpas). Att R. och A. tillsatte ett serskildt Utskott .. för att lagligen åtgärda förevarande mål. GHT 18/2 1835, s. 2. Brev till postgirokontoret .. skola för att bliva åtgärdade (inlämnas i tid). Postgirofört. 1935, s. 535. Om han åtgärdar felen kan du nöja dig med det. Küng HbRätt 94 (1989).
Spoiler title
Spoiler content