SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
år substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en år·ettids­period som mot­svarar den tid som det tar för jorden att röra sig ett varv runt solen el. för solen att (skenbart) åter­komma till samma punkt på stjärn­himlen; ca 365 1/4 dygn tid.hon är fem­ton år gammalom några månader fyller han 40 årde hade känt var­andra i ett knappt årsaneringen tog flera århon hade offrat de bästa åren av sitt liv på honomprojektet var inne på tredje åretspec. om så­dan tids­period med fast­ställt nummer som an­vänds i tide­räkningen och som om­fattar tiden från första januari till sista decemberSYN.synonymkalenderår årsbarnårsdagårsklassfjolårskottåri årnästa årförra årethon är född år 1981årets Nobel­pris i litteraturpå årets första dagvi måste vänta till nästa åren tillbaka­blick på det gångna åretäv. om så­dan tids­period med annan främre och bakre gräns, särsk. för ekonomiskt el. administrativt syftevanligen i sammansättn. kyrkoårläsårofta med tanke på (resultat el. samman­fattning av) viss verksamhet etc. under så­dan (fast­lagd) tids­periodårsabonnemangårsbokslutårsgenomsnittårsmedeltemperaturårsrapportett fint år för svensk fri­idrottäv. om ålder som an­ges i så­dana tids­perioderofta plur. barnaårtonårdö vid unga årvara i sina bästa åräv. i ut­tryck för att ngn/ngt är mest fram­stående under åretårets filmårets matchårets artist(i/under) ett årbli/komma till årenel. vara till åren (kommen)vara/bli gammalhon har blivit till åren men sjunger fort­farande på en jazz­klubb flera gånger i veckan bära sina år med hederha åldrats föga och på ett stil­fullt sätthon fyller 65 i år och bär sina år med heder fylla årha födelse­daghon fyller år i slutet av juni gott nytt år(jag hoppas att du/ni får) ett bra nytt årvid tolv­slaget skålade de och önskade var­andra gott nytt år (i) nådens årårsärsk. i religiösa sammanhangkyrkan byggdes i nådens år 1716 med (ett antal) år på nacken(ett an­tal) år gammalen kriminal­gåta med 80 år på nacken upp­dagades på år och dag/darpå mycket längedet var den roligaste match han sett på år och dar se ut som sju svåra årsese ut 1 sideriskt årår räknat i förhållande till en fast riktning i rymdenså här årsvid den här tiden på årettropiskt årår räknat mellan två vår­dagjämningarår ut och år invarje år under en lång tidvarje år lanseras nya smaker och former men det finns ock­så glassar som håller år ut och år in sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ar; gemens. germ. ord, trol. med grundbet. ’vår (års­tiden)’; jfr äring