SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2003  
TANK taŋ4k, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (TT 1880, s. 36 (: vattentankarne, pl. best.) osv.), äv. (numera föga br.) -s (KrigVAH 1833, s. 213, SmålP 5 ⁄ 6 1975, s. 8 (: oljetanks)) ((†) -er Klint (1906)).
Etymologi
[liksom d., nor. o. t. tank av eng. tank; ordet har sannol. blandat ursprung o. går tillbaka dels på ett indiskt ord (jfr gujarati tānkh o. marathi tānken l. tānkā, alla bl. a. med bet. vattenreservoar, cistern (ytterst möjl. av sanskr. taḍāga-m, damm, sjö, bassäng)), dels på port. tanque, reservoar, sannol. vbalsbst. till estancar, dämma, ytterst till lat. stans (i aqua stans, stående vatten), p. pr. av stare, stå; de indiska orden är möjl. inlånade från port. tanque. — Jfr STÅ, TANKER]
Anm. I följande språkprov avseende förhållande i Indien används ordet (i sin etymologiskt äldsta bet.) om (större) vattenreservoar som ingår i ett bevattningssystem. På de flata slätterna är tanken .. en utgrävd grav, som håller vatten och från vilken detta lyftes upp till tankens kant och därifrån av små kanaler föres ut över omgivningen. SydsvGeogrSÅb. 1926, s. 184. jfr: Här (på Ganges o. Indus slätter) möta vi ”tank”-bevattning. Därs.
1) (större) sluten (l. öppen) behållare (företrädesvis av metall) för förvaring l. transport (medelst fordon) av särsk. vätska (t. ex. vatten l. olja l. bensin) l. (kondenserad) gas; äv. om sådan behållare avsedd l. använd för kemisk process; jfr CISTERN 2. Vattnet förvaras i Tanks eller jernkärl. KrigVAH 1833, s. 213. Oljan pumpades från en mindre och öppen tank upp uti en .. högre liggande sluten reservoar af en maskinpump. JernkA 1895, s. 333. Det är denna deras (dvs. bakteriernas) egenskap (att hastigt utvecklas o. sönderdela organiska föreningar), som man sökt utnyttja uti den septiska tanken. TT 1903, V. s. 25. Tankarne (för öljäsning) äro på insidan glasemaljerade, hvarigenom de kunna hållas absolut rena. KemT 1904, s. 11. Tillika skall angivas .. i fråga om tankvagn .. tankens rymd. SFS 1930, s. 963. (Krocken) blev så kraftig att tankbilen välte och .. en av tankens sektioner .. länsades på mjölk. PiteåT 17 ⁄ 12 1985, s. 10. — jfr BRÄNSLE-, OLJE-, RESERV-, SIDO-, SLÄP-, VATTEN-TANK m. fl. — särsk.
a) skeppsb. (på fartyg) inbyggd (vattentät) behållare l. slutet rum (som utgör del av skrovet) för vattenballast l. för förvaring av flytande bränsle l. last, fast tank; äv. om mindre behållare (t. ex. inbyggd i lastrum l. placerad på däck) för last l. färskvatten l. bränsle l. smörjolja l. dyl. På öfra däcket (på ångfartyg) placeras också för om maskin-skylightet en .. tank (för vatten). TT 1888, s. 88. (Ångarens vattenbarlast) föres dels i dubbelbottnens celler, dels i en ”tank” akter om maskinrummet. VFl. 1914, s. 11. Huvudprodukten är nivåmätsystemet .. som togs fram för att mäta nivån i tankarna på tankbåtar. GbgP 1 ⁄ 7 1990, s. 10. — jfr BARLAST-, BOTTEN-, PIK-, REGLERINGS-, RULLNINGS-, SLINGER-, STOR-TANK.
b) inbyggd behållare för bensin l. diesel l. annat drivmedel på motorfordon. Tom, halv, full tank. Nerén HbAut. 1: 85 (1911). Då vi kört två mil började vi gripas av onda aningar och snart stodo vi där med tom tank. Wasastjerna Duveen Konnäss. 266 (1936). Det är god ekonomi att fylla tanken helt. BilskolLb. 178 (1959). — jfr RESERV-TANK. — särsk. i det bildl. uttr. en tiger i tanken, se TIGER 3 a.
c) [jfr motsv. anv. i eng.] fotogr. behållare för vätskelösning använd vid (olika moment av) framkallning av fotografisk film. Jag ställde upp en .. sköljtank och en annan tank, i vilken filmen fick ligga .. i rinnande vatten. Gripenberg Johnson Saf. 152 (1928). Tankar av rostfritt stål för våtbehandling av röntgenfilm. SEN 86 02 09: 1 (1957). NE 6: 589 (1991). — jfr SKÖLJ-TANK.
2) [utvidgad anv. av 1 a l. (ss. förled i ssgr) möjl. elliptiskt för TANK-FARTYG o. dyl. l. kortform för TANKER] (utom ss. förled i ssgr numera mindre br.) tankfartyg l. tanker; äv. sjöt. o. handel. (ss. förled i ssgr) om befraktning på l. sjöfart med tankfartyg l. tanker. Andersson Kipling 7Hav 4 (1918). Tank .. vard. benämning på tankbåt, tankfartyg. 2SvUppslB (1953). IllSvOrdb. (1964).
Ssgr (i allm. till 1): TANK-ANLÄGGNING~020. anläggning med (en l. flera) fast(a) behållare l. tank(ar) (till olja l. bensin l. mjölk l. dyl.); jfr -system. AB 25 ⁄ 9 1915, s. 11. Även för bensinpumpning i tankanläggningar användas ringpumpar. Vägmaskinl. 227 (1942). Ytterligare 300 gårdar får inom kort tankanläggningar (för mjölk). SvD(A) 22 ⁄ 9 1959, s. 3.
-BIL. lastbil med karosseri i form av tank avsedd för transport av flytande last (t. ex. bensin l. olja l. mjölk). Geijerstam Canning Pol. 60 (1936).
Ssgr: tankbils-chaufför. DN(A) 21 ⁄ 9 1964, s. 51.
-olycka. Ett flertal tankbilsolyckor har inträffat i Sverige i år. RiksdP 198788, nr 19, s. 57.
(1 a) -BÅT. [jfr d. tankbåd, nor. tankbåt o. eng. tank boat] = -fartyg; jfr cistern-båt. 2NF 19: 1106 (1913). Svenskt sjöfolk vill inte höra talas om benämningen ”tankbåtar”, det skall helst heta tankfartyg. DN 16 ⁄ 2 1975, s. 6.
(1 a) -DÄCK. [jfr nor. tankdekk] (numera mindre br.) = -tak. I fartyg med dubbla bottnar användes mellanrummet stundom till ballasttank .. och den öfre botten bildar då tankdäck. Smith 382 (1918). Stålemo o. Hultquist BrandOmb. 86 (1966).
-FARM. [jfr amerik. eng. tank farm] (i sht i fackspr.) om samling av tankar avsedda för förvaring av (stora mängder) vätska (t. ex. olja l. juice); jfr -anläggning. NTeknik 1969, nr 31, s. 6. En ”tankfarm” skulle byggas – 20 tankar, 20 meter höga och med plats för .. 1.000 ton (juice) i var och en! SDS 24 ⁄ 10 1983, s. 3.
(1 a) -FARTYG~02 l. ~20. (handels)fartyg avsett o. konstruerat för transport av flytande last (särsk. olja) i tankar (inbyggda i skrovet o. avskilda från varandra med långskepps- o. tvärskeppsskott), tanker; jfr -båt, -motorfartyg, -skepp, -ångare, -ångfartyg o. cistern-fartyg. Sthm 2: 390 (1897). Redan .. 1879 levererades .. tvenne s. k. tankfartyg, avsedda för transport .. av olja flytande lös i lastrummen. Nilsson Skeppsb. 159 (1932). De stora .. tankfartygen har sagts vara lika viktiga som tryckpressarna för u-ländernas ekonomiska .. utveckling. SvSjöfT 1977, nr 52, s. 9. jfr olje-tankfartyg.
Ssgr: tankfartygs-bygge. (numera bl. mera tillf.) VFl. 1930, s. 55.
-flotta. (numera bl. mera tillf.) jfr tank-, tanker-flotta. VFl. 1930, s. 5. Arabstaterna bör upprätta en egen tankfartygsflotta. DN(B) 8 ⁄ 1 1959, s. 4.
-pool. (numera mindre br.) = tank-pool. UNT 8 ⁄ 3 1934, s. 4.
(2) -FLOTTA. [jfr t. tankerflotte] flotta bestående av tankfartyg; jfr flotta, sbst.1 1, o. -fartygs-flotta o. tanker-flotta. STSD 23 ⁄ 12 1939, s. 9. Arabförbundet får tankflotta. DN(B) 8 ⁄ 1 1959, s. 4.
(2) -FRAKT. [jfr nor. tankfrakt] sjöt. o. handel. särsk. om frakt (av olja) medelst tankfartyg; jfr frakt, sbst.1 2. GHT 25 ⁄ 2 1935, s. 12.
(1 c) -FRAMKALLNING~020. fotogr. Englund EngSvFotogrLex. 29 (1955).
-FÖRSÖK. skeppsb. försök som utförs med fartygsmodell i specialkonstruerad tank (s. k. ”skeppsprovningsränna”) bl. a. i syfte att bestämma fartygs framdriftsmotstånd; jfr modell-försök. Omfattande tankförsök .. hava utförts till utrönande av maximistorleken av fartygets parallella midskeppsdel i förhållande till den mest ekonomiska farten. Nilsson Skeppsb. 32 (1932).
-HÄMTNING. särsk. om hämtning av mjölk med tankbil (från gårdstank på bondgård till mejeri). SvD(A) 22 ⁄ 9 1959, s. 14. (Direktören) studerade förra torsdagen den tankhämtning av mjölk ute på gårdarna som Mjölkcentralen nyligen infört. JordbrFörenBl. 1960, nr 3, s. 1.
-KAPACITET. rymd l. volym hos tank (i bil l. båt l. dyl.). Tankkapacitet 57 liter. Motorför. 1955, nr 2, s. 9. DN(A) 8 ⁄ 12 1964, s. 21.
-KRETS. el.-tekn. om resonanskrets placerad i anodkrets o. avsedd att förse radioantenn med energi för sändning. RadioteknOrdl. 20 (1944). Tankkrets .. (dvs.) Avstämningskretsen i en sändares slutsteg. Radiolex. (1952).
(1 a) -LAST. (mera tillf.) Fartyg för enbart tanklast har inte större area på .. lastluckorna än ca 1m2. NTeknik 1969, nr 6, s. 6.
(1 b) -LOCK. lock till tank; jfr cistern-lock. Låt vara att växellådan var så pass frusen att jag fick slita i tvåan med .. våld och att tanklocket frös fast ordentligt. DN 5 ⁄ 2 1987, Runt stan (Vaxholm) s. 2.
-LOK. (förr) = -lokomotiv. Trafikdugligt Tanklok till salu. DN 13 ⁄ 6 1916, s. 11. Ångloken .. indelas i tenderlok och tanklok. 3NF 13: 145 (1930).
-LOKOMOTIV. [jfr amerik. eng. tank locomotive] (förr) ånglokomotiv med tank(ar) för vatten o. bränsle; jfr -maskin. Hwasser HbLokF 18 (1865). Lokomotiven indelas .. i tender- och tanklokomotiv .. de senare hufvudsakligen (avsedda) för växeltjenst. Lundberg Lok. 2 (1902). SAOL (1973).
(1 a) -LÄKTARE. [jfr d. tanklægter] (numera föga br.) läktare (se läktare, sbst.1) försedd med fast(a) tank(ar) (o. avsedd att användas för att läktra ett större tankfartyg på dess last); jfr -pråm. Danska tankläktaren Sapa I anlände .. med last av .. 515 ton petroleum. AB 25 ⁄ 9 1915, s 11. Vid middagstid anlände två tankläktare till haveristen. MorgT 1 ⁄ 11 1948, s. 7.
(2) -MARKNAD. [jfr nor. tankmarked, t. tankermarkt] sjöt. o. handel. marknad för befraktning av tankfartyg; jfr marknad 2 o. -frakt-marknad. DN(B) 9 ⁄ 1 1961, s. 14. Skeppsredaren .. uttryckte .. hopp om att priserna på tankmarknaden kommer att förbättras i år. SvD 10 ⁄ 2 1995, s. 30.
-MASKIN. (†) = -lokomotiv. TT 1886, s. 107. 2NF 16: 1027 (1912).
-MJÖLK. om mjölk som på bondgård förvaras i (kyl)tank (för vidare transport i tankbil till mejeri). JordbrFörenBl. 1960, nr 3, s. 1. Det har konstaterats att kvalitén på tankmjölken på senare tid inte varit den bästa. ÖgCorr. 6 ⁄ 12 1966, s. 6.
(1 a) -MOTORFARTYG. (numera mindre br.) motorfartyg med i skrovet inbyggda tankar; jfr -fartyg. (Rederiets) tankmotorfartyg ”Oljaren” utgick på .. leveranstur den 2 juni. VFl. 1922, s. 79. SAOL (1973).
(2) -OLYCKA~020. (mera tillf.) = tanker-olycka. En enda tankolycka skulle säkert få till följd att alla (miljöskydds- o. säkerhets)krav också skulle tillämpas i Sverige. MotRiksd. 198182, nr 1872, s. 14.
(2) -POOL. [jfr t. tankerpool] (om förh. under 1930—50-talen) internationell pool för reglering av utbud av befraktning medelst tankfartyg; jfr -fartygs-pool. GHT 25 ⁄ 2 1935, s. 12.
(1 a) -PROV. särsk. (sjöt. o. skeppsb.) om prov avsett att undersöka tätheten hos bottentank(ar). Stenfelt (1920).
(1 a) -PRÅM. sjöt. pråm försedd med fast(a) tank(ar); jfr -läktare o. olje-tankpråm. TT 1904, Allm. s. 94. Därs. 1969, s. 462.
-PUMP. pump avsedd att fylla l. tömma tank. HufvudkatalSonesson 1920, s. XXVIII.
(1 a) -RADAR. (i fackspr.) apparat som medelst radarsignal mäter nivå på last i tank på tankfartyg. Elektroniken i tankradarn räknar ut nivån och en centralenhet sammanställer .. läget i fartygets .. tankar. GbgP 30 ⁄ 4 1987, s. 17.
-REAKTOR. reaktor (se d. o. 2) med härden innesluten i en tank; äv. allmännare, om reaktionskärl bestående av tank (med omrörare). TNCPubl. 55: 155 (1975). NE (1995).
(2) -REDARE. [jfr nor. tankreder] sjöt. o. handel. jfr redare, sbst.1 4. UNT 8 ⁄ 3 1934, s. 4.
(2) -REDERI. [jfr nor. tankrederi] sjöt. o. handel. jfr rederi 2. På ett par undantag när ägas .. de stora tankrederierna av oljebolagen. GHT 23 ⁄ 11 1935, s. 10.
-RENGÖRING~020. SvD(A) 22 ⁄ 9 1965, s. 12. Passa på att beställa tankrengöring vid nästa fyllning. Därs. 27 ⁄ 4 1967, s. 34.
(2) -SJÖFART~02 l. ~20. sjöfart med tankfartyg. Tjörnsamhället Skärhamn, förr storcentrum för fraktskutor, nu för tanksjöfart. SvD(A) 30 ⁄ 1 1968, s. 16.
(1 a) -SKEPP. [jfr dan. o. nor. tankskib, t. tankschiff, eng. tank-ship] (numera föga br.) = -fartyg. Ångare .. afsedda att föra petroleum .. löst i fartygsrummen och ej i fat kallas tankskepp eller tankångare. Smith 383 (1918).
(1 a) -SKOTT. sjöt. o. skeppsb. skott (se skott, sbst.2 9) mellan fasta tankar i tankfartyg. Nilsson Skeppsb. 116 (1932). —
(1 a) -SPOLVATTEN~020. särsk. om spolvatten för rengöring av tank(ar) på tankfartyg. Anordning för mottagning .. av oljehaltigt .. tankspolvatten skall finnas på platser .. där olja lastas eller oljetankfartyg repareras. SFS 1976, nr 6, s. 25.
-SYSTEM. [jfr eng. tank-system; äv. möjl. att hänföra till TANKA] system (se system, sbst.1 2 a) med fast behållare l. tank (vari ett innehåll kan tankas); jfr -anläggning o. cistern-system. (Det) ankommer .. på myndigheterna att .. det i våra hamnar finns .. tanksystem, som kan ta hand om oljeresterna. RiksdP 197576, nr 86, s. 179.
(1 a) -TAK. [jfr dan. o. nor. tanktop(p), eng. tank top] sjöt. o. skeppsb. om däck (på tankfartyg) som täcker bottentankar (o. därmed utgör övre botten i fartyg med dubbla bottnar); jfr -däck. TT 1895, M. s. 91. Tanktak, lika med inre dubbla botten, även taket på piktank. Nilsson SjöfSkeppsb. 214 (1922).
Ssg: tanktaks-plåt. skeppsb. plåt som utgör (del i) tanktak. Nilsson Skeppsb. 118 (1932). —
(2) -TERMINAL. (bl. tillf.) jfr tanker-terminal. SvD(A) 21 ⁄ 4 1968, s. 29.
(2) -TONNAGE. [jfr nor. tanktonnasje, t. tankertonnage] sjöt. o. handel. tonnage av tankfartyg; äv. allmännare, om bestånd av tankfartyg. GHT 25 ⁄ 2 1935, s. 12. Orsaken till haussen (av rederiaktier) är främst de stora oljebolagens efterfrågan på mer tanktonnage. VeckAff. 27 ⁄ 8 1970, s. 29. Eftersom det finns .. litet tanktonnage kvar i beställning vid varven reduceras nu överskottstonnaget (gm skrotning). SvSjöfT 1977, nr 52, s. 26.
(2) -TRAFIK. tankertrafik. Under hösten 1974 har den hittills viktigaste boken om den moderna tanktrafiken kommit ut. MotRiksd. 1975, nr 117, s. 7.
-TRANSPORT. särsk. om transport med tankbil. TNCPubl. 62: 122 (1977).
-TRÖSKA. (numera bl. i skildring av ä. förh.) skördetröska utrustad med tank för skördad spannmål. SkånD(B) 26 ⁄ 2 1958, s. 12. Fatab. 1983, s. 179.
-VAGN. vagn med (fast) tank för transport av flytande last, dels (o. i sht) om sådan järnvägsvagn, dels (numera bl. mera tillf.) om tankbil; jfr cistern-vagn. TT 1904, Allm. s. 461. Från flera raffinaderier distribueras oljan per tankvagnar. SvGeogrÅb. 1929, s. 207.
(1 a) -ÅNGARE. [jfr t. tankdampfer, eng. tank-steamer] (förr) ångare för transport av flytande last (särsk. olja) i tankar; jfr -fartyg o. cistern-ångare. TT 1897, Allm. s. 153. Vid slutet av 1880-talet utträngdes seglarna totalt från petroleumtraden av de nya tankångarna. Hornborg Segelsjöf. 431 (1923).
(1 a) -ÅNGFARTYG~002, äv. ~200. (förr) = -ångare; jfr -fartyg. Nilsson Skeppsb. 159 (1932).
Avledn.: TANKA, v., se d. o.
Spoiler title
Spoiler content