SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2004  
TILLFÄLLE til3~fäl2e, n. (G1R 1: 53 (1523) osv.) ((†) r. l. f.? OPetri 1: 212 (1527), Alm. 1641, s. 18); best. -et; pl. -en (Filipp. 4: 10 (NT 1526) osv.) ((†) = G1R 1: 118 (1523), Hermelin BrBarck 159 (1708)).
Ordformer
(förr äv. skrivet ss. två ord. -falle 1634. -felde 1616. -fellan, pl. 1689. -felle (-ff-) 15231747. -felte 1524. -fäll 1614. -fälla 15791680. -fälle (-ff-) 1523 osv.)
Etymologi
[fsv. tilfälle (-fälde); jfr d. tilfælde (jfr fd., ä. d. tilfæld), fvn. tilfelli; till TILL-FALLA o. FALLA TILL, möjl. efter l. med anslutning till mlt. tōval (motsv. mht. zuoval), händelse, tillfällighet m. m. (se TILL-FALL). — Jfr TILLFÄLLELIG, TILLFÄLLIG, adj.2]
1) (†, utom i a o. b) (plötsligt l. överraskande påkommen (olycklig l. skadlig l. ofördelaktig)) händelse l. begivenhet; särsk. med gen.-bestämning betecknande händelsens osv. art; jfr 4 o. TILL-FALL 2, TILLFÄLLIGHET 1. RA I. 1: 333 (1544). Efter Landsens lägenheeter sigh dagheligen förandre, och månge nye tilfällen hända kunne, Therföre så kunne icke all ting efter een Ordning beställas. Chesnecopherus Skäl Hh 4 b (1607). Ett rätt besynnerligit och vndersamt åhr, fult medh märkelige Tilfällen och Förandringar begynnas. Fuhrman Alm. 1654, s. 4. Den skada han aff krijgetz tilfälle .. i mångahanda måtto lijdit hade. Widekindi KrijgH 695 (1671). (Er plikt är) at hafwa en .. tilflygt til .. (föräldrarna) wid alla påkommande tilfällen. Tessin Bref 1: 61 (1751). (En starr)operation är underkastad många tilfällen, som göra den olyckelig. VetAH 1756, s. 264. jfr: Cannelin (1939). — jfr DÖDS-, ELD(S)-, NÖDS-, OLYCKS-, STRANDNINGS-TILLFÄLLE. — särsk.
a) (numera föga br.) om sjukdom(sfall) l. anfall (se ANFALL, sbst.1 3) l. åkomma l. tillstånd; förr äv. dels: symtom, dels konkret(are), om utslag o. d.; äv. oeg. l. bildl.; jfr TILLFÄLLIGHET 1 slutet. Berchelt PestOrs. E 3 b (1589). (Det är) at wäl märkia hwad för tilfällen eller Symptomata .. (patienten) måst gravera, anten Sömn, Upkastning, Durklopp, Blödande, Hufvudyra etc. Block Pest. 29 (1711). (Att hon) i det ena bröstet fått ett tillfälle, varav hon led mycken smärta. Carlquist Herdam. II. 5: 502 (cit. fr. 1733). (Den) 28 fick jag se en swart skorpa på stället så stor som ett koppar runstycke .. (Den) 20 hade hans hustru fådt ett dylikt tillfälle på wänstra sidan af näsan. HdlCollMed. 23 ⁄ 12 1745. Tillfällenas häftighet skyndade på Operation. VetAH 1787, s. 42. När ländens öfre linie (på en häst) är något uppstående och högre än midten af ryggen, kallas tillfället karprygg eller hög länd. ARetzius hos Billing Hipp. 88 (1852). Modern, som ser sonen pinas men inte vet, hur komplicerat hans tillfälle är .. (sänder) honom till Paris, för att han skall bli botad, läsa och glömma. SDS 1927, nr 288, s. 11. — jfr KRAMP-, NERV-, SJUKDOMS-TILLFÄLLE.
b) [numera bl. med anslutning till 5] (numera föga br.) i sådana uttr. som vid tillfälle av (jfr 4 b) l. vid detta tillfälle, i händelse av. Widh dätta tilfelle att här blifver förändringh med professionerna uthi Hebreæ och Logices tilträdningh, så (osv.). Rudbeck D. Ä. Bref 127 (1676). Wid tillfälle af krig wore äfwen wanligt att så kallade avocatorier utfärdades. AdP 1789, s. 153. Meddela mig den plan Ni ämnar följa, vid tillfället af ett (krigs)utbrott. Gustaf III 6: 177 (1812). (Erfarenheter som) icke skulle refereras i händelse protokollsboken vid tillfälle av husundersökning skulle falla i orätta händer. Johnson Slutsp. 146 (1937).
2) (numera mindre br.) oväntad l. oförutsedd händelse, slump, tillfällighet; särsk. i sådana uttr. som (ut)av (förr äv. genom) tillfälle, av en händelse l. tillfällighet, händelsevis, tillfälligtvis. Mädhan jw Christus förkunnas j huad motta thet skee kan, antighen aff tilfelle eller sanskylleligha, ther aff frögdar iach migh. Filipp. 1: 18 (NT 1526). Uthaff tillfälle kunde K(onungen) intett komma. RP 7: 440 (1639). Sedan, genom Tilfälle, talar .. (dikten) om thet föregående. Arvidi 12 (1651). Av oförstånd och tillfälle. NorrlS 14: 108 (1670). För några få dagar sedan blef mig af et tilfälle kunnigt, det (osv.). Annerstedt UUH Bih. 3: 250 (i handl. fr. 1738). Vasskärvor och figurer, som ej kunna ha blivit ditförda av tillfället. Nilsson GrRelH 34 (1921). Tillfället ville att han skulle vila ett slag — just vid eller rättare sagt på björnidet. SvD(B) 1943, nr 86, s. 3.
3) (†) om förhandenvarande yttre förhållande l. tillstånd l. belägenhet l. situation l. fall (se d. o. XII); särsk. med tanke på hur ändamålsenligt l. lämpligt sådant förhållande osv. är för ngt (jfr 5); jfr OCKASION 2, TILLFÄLLIGHET 3. Effter ther är en sanck platz och ondh tilfälle till källere (så osv.). G1R 19: 100 (1548). Rijkzens tilfellen thet wele medgifua. Stiernman Com. 1: 366 (1591). Vägernes osäkerheet och det besvärlige tilfälle att nu fåå brefven fram hafve oss alt hindret. AOxenstierna 4: 58 (1628). Upböd Borgaren Samuel Andersson dess Gård och Tompt 2dre gången, hwars tillfälle och belägenhet .. är infördt och antecknadt. VRP 1716, s. 196. I dessa tillfällen och efter de enkla vokalerna uttalas nn såsom vanligt. Bring Rask 7 (1838). Auerbach (1915). — jfr RÄTTS-TILLFÄLLE.
4) (bestämd) tid(punkt) för enskild (avgränsad) händelse l. handling l. enskilt skeende l. tillstånd o. d., gång (se d. o. II 1); särsk. om viss tid(punkt) för händelse osv. urskild bland flera möjligt tänkbara l. (regelbundet) återkommande o. d.; särsk. ss. l. ingående i bestämning till prep. vid (förr äv. med); äv. med mer l. mindre förbleknad bet. av tid(punkt), om enskild händelse osv.; i ä. språkprov svårt att skilja från 1; jfr TILLFÄLLIGHET 4. Vid (ett) senare, annat, ett (och samma) tillfälle. Alla möjliga, högtidliga tillfällen. RP 4: 15 (1634). Wi skole tilse, huru then andelige Stridsmannen skickar sig wid förefallande tilfällen: huru han strider med Satan, kämpar med Gud sielf. Bælter Christen 7 (1743, 1748). (Pengarna) förslösas ofta innan dagens slut .. och lämna efter sig ingen åminnelse av tillfället och givaren. Samuelsson HALärovUpps. 263 (i handl. fr. 1783). Hans reglor hafva det utmärkande, att de äro växta ur tillfället. Geijer I. 5: 78 (1811). Torparna, som ingen skvalta hade, nekades aldrig .. att mala vid de tillfällen, kvarnen var ledig. Schröder 2Bruksb. 6 (1903). Det är härvid av största vikt, att behandlingen .. företages så snart som möjligt efter tillfället till smittan. Bauer SvArmHäls. 93 (1924). Det finns .. tillfällen i livet, då en människa helt enkelt måste bekänna färg. Edström Mossgrönt 1: 7 (1950). Jag mindes ett tillfälle då jag bara var sex år gammal. Karnstedt Slamf. 62 (1977). — jfr ANDAKTS-, ANMÄLNINGS-, ARRESTERINGS-, AUKTIONS-, BESLAGS-, DÖDS-, HÄKTNINGS-, KRIGS-, NÖDS-, OLYCKS-, OMRÖSTNINGS-, RÄTTEGÅNGS-, SALU-, SJUKDOMS-, SMITT(O)-, SORGE-, SOTNINGS-, STREJK-TILLFÄLLE m. fl. — särsk.
a) (†) i uttr. vid sina tillfällen, ibland, understundom, ngn gång; äv. övergående i 5: när det lämpar sig, när tillfälle yppar sig. Wid sina tilfällen skall det intet bli förgätit. Dalin Arg. 1: 185 (1733, 1754). Jag är styrd af omständigheterne, herre på et ställe, dräng på et annat, taleman i nödfall, poët vid sina tilfällen. Pilgren FigBröll. 137 (1785). Auerbach (1915).
b) (†) i uttr. vid tillfälle av (jfr 1 b), i samband med. At dhet wore dhetta Hornet wedh tilfälle aff nogot Krijgh eller nogon annan Olycka .. röfwat och fört uthur een Kyrckia. RelCur. 54 (1682). Den enda gång han publikt visade sig var vid tillfälle af kejsarens af Österrike intåg. MinnSvNH 8: 130 (1856).
c) i uttr. för tillfället, vid denna tidpunkt l. just nu l. för närvarande (med tanke på förväntad l. förestående förändring av rådande förhållande l. omständighet o. d.). För tillfället har jag inte tid. (De ofrälse ståndens) protest hade för tillfället inga .. (viktigare) följder .. (men) frågan om reduktion var en gång väckt och kunde ej mer falla. Odhner Lb. 209 (1869). Han bodde för tillfället hos sin mor. Jersild BabH 69 (1978).
d) [jfr fin. tilaisuus, tillfälle, äv.: tillställning, evenemang] (i Finl.) sammankomst, möte; evenemang o. d. Om också Snellman på senare tider .. sällan besökte musikaliska tillfällen, var han dock synnerligen mon om, att hans egna icke skulle försumma dem. Nervander Bild. 28 (1887). (Då) arrangeras ett tillfälle där det nuvarande skedet i uppgörandet av vägnäts- och trafiksäkerhetsplanen .. presenteras. Hufvudstadsbl. 28 ⁄ 1 1989, s. 16. Av den kyrkostatistik som görs upp .. framgår det .. att församlingarna ordnade .. utfärder och andra tillfällen med 42.000 deltagare. Kyrkpress. 1996, nr 19, s. 7.
5) om läglig l. gynnsam tid(punkt) för ngt, särsk. för att göra ngt (jfr LÄGENHET 4); äv. allmännare, om (av tiden l. omständigheterna medgiven) möjlighet l. chans o. d. till ngt (jfr ANLEDNING 5, OCKASION 1, TILL-STAD); särsk. dels med adjektivisk bestämning, dels i förb. med l. ha, särsk. i sådana uttr. som l. ha (tid och) tillfälle, få resp. ha (tid o.) möjlighet, dels i sht förr i uttr. vara i tillfälle (att), ha (tid o.) möjlighet (att); jfr 3, 4 a. Jag har inte tillfälle idag. Vid första, bästa tillfälle. Det här är ett gyllene tillfälle. Gripa tillfället i flykten, se FLYKT, sbst.2 1 b. Låta tillfället gå sig ur händerna, se HAND 5 g γ. Ta tillfället i akt, jfr AKT, sbst.3 1 g β. Passa på tillfället, se PASSA PÅ 1 c. Lämna, bereda ngn tillfälle. Försitta, försumma tillfället, jfr FÖRSITTA 2, FÖRSUMMA 3 a β. Komma i tillfälle till ngt, jfr KOMMA, v. I 11 a α. Ett tillfälle yppade sig. Tillfället gör tjuven. G1R 1: 118 (1523). The Lybskes oaflathelige listige prachticher .. hure the med förste tilfelle och lägenhet thette rike bedröfve motte. RA I. 1: 607 (1552). De ville förbigå all ytterligare deduction, til at undanböja alla tilfällen til missförstånd. Schönberg Bref 3: 10 (1778). Han stod i boden med en liten lön och med ringa tillfälle att stjäla och var derför fattig. Locke ÖsterlFrukt 70 (1876). Det är mycket tacksamt att vara i tillfälle att rycka upp ett företag. Lagercrantz SkildVärld. 337 (1944). Kort förut hade .. (hon) äntligen fått tillfälle att resa för att förena sig med sin man i Egypten. Edqvist Eldfl. 224 (1964). (Han) borde invänta ett lägligt tillfälle. Delblanc Gunn. 72 (1978). Sportlov innebär .. att det finns tid och tillfälle till en aning mer mödosam matlagning. DN 24 ⁄ 2 2000, s. A24. — jfr ARBETS-, BILDNINGS-, NÅDES-, O-, RESE-, SKOTT-, SORGE-, STUDIE-, SYSSELSÄTTNINGS-TILLFÄLLE m. fl. — särsk.
a) (†) i uttr. ta tillfälle av ngt, utnyttja ngt ss. ett tillfälle, ta l. akta tillfälle, ta tillfället i akt (jfr AKTA I 2 d γ); äv. refl. ta sig tillfälle, se TAGA II 5 d. Rom. 7: 8 (NT 1526). Aff then förplichtelse (som stod i brevet) togh konungen tilfelle at rekna them alla för bansmän, som thet breffuet beseglat hadhe. OPetri Kr. 328 (c. 1540). (Om bror) will taga tillfälle att ursäkta sitt stillatjgande .. så tager jag .. (det) intet för gill. KKD 6: 67 (1708). Om natten, när svennen sof, aktade bröderna tillfälle, samt bytte bort ungdomsäpplena och lifs-vattnet. SvFolks. 160 (1844). Schulthess (1885).
b) (†) i uttr. söka tillfälle (jfr 6 a), se SÖKA 7 a ν.
c) (numera mindre br.) i uttr. sätta (förr äv. försätta) ngn i tillfälle (att), ge ngn möjlighet (att); förr äv. i uttr. sätta ngn (ut)ur l. utom tillfälle (att), fråntaga ngn möjlighet (att); företrädesvis i pass. Som Finlands Inbyggare .. blifwit satte utom tillfälle att fortfara med Inrättningen af de på en del orter i Landet .. anlagda Sockne-Magaziner, och (osv.). SPF 1810, s. 112. (Krog o. d. stängs) så at .. (försäljaren) genast sättes utur tillfälle, at widare förbrytelse .. kunna föröfwa. VexiöBl. 1813, nr 6, s. 5. (Då) österrikarne .. blifvit försatta i tillfälle att undsätta Lissa .. så afseglade (osv.). Oscar II IV. 1: 145 (1890). Redaktionen har .. satts i tillfälle att publicera (föredraget). FinT 1936, 2: 3. SvHandordb. (1966).
d) i sådana uttr. som ge ngn l. ngt (ett) tillfälle (till ngt l. att göra ngt), ge ngn l. ngt (en) möjlighet (till ngt l. att göra ngt). Wij prijse oss icke åter före idher, men wij geffue idher tillfelle till ath beröma idher vthaff oss. 2Kor. 5: 12 (NT 1526). Medhan tå wij Swenske .. giffua köttena altför mykit tilfälle .. Så är thet och icke vnder, at Gudh oss Så hårdelighen plåghar. PPGothus Und. C 3 b (1590). Strax han mig såg gaf han mig tilfälle til ett wänligit samtaal. Ehrenadler Tel. 58 (1723). Jag vill ge er ett sista tillfälle. Olzon Llewellyn GrönDal 29 (1940). Ett år i Italien .. gav honom tillfälle att fördjupa sin .. humanistiska bildning. DN 31 ⁄ 12 1998, s. B9.
e) i uttr. vid (förr äv. med) tillfälle, när möjlighet gives l. läglig tidpunkt infaller l. när det passar (sig). Papper ha vij reda nog; den som vil vidh tilfälle göra något ondt, han achtar inthet papper. RARP 9: 51 (1664). Swedenborg RebNat. 1: 218 (1712: med). Var god säg mig vid tillfälle, om någon utdelning snart är att förvänta. Nordström SthmFirmH 253 (i handl. fr. 1826). Tillåt mig göra några frågor, att vid tillfälle av dig avgöras. ZTopelius i Konstnärsbrev 1: 171 (1861).
6) (†) orsak, anledning, skäl (se SKÄL, sbst.4 14); särsk. dels i uttr. ge tillfälle till ngt, ge anledning till l. föranleda ngt, dels i uttr. av (äv. igenom) vad tillfälle, av vilken orsak l. anledning, dels i uttr. (i)genom (ett) sådant l. sådant tillfälle, av sådan l. sådan orsak; jfr TILLFÄLLIGHET 6. Götstaff som tiilfællit oc wphofwit warit hafwer een stoor deel tiil thet obestaandt som i Nogen tiidt hær tiil dagx warit hafwer. G1R 1: 164 (1523). (Jag) är merkiandes ath lärarena komma icke aldeles öffuer eens, huru closterleffnat är först opkommen, och aff hwadh tilfelle. OPetri 1: 476 (1528). Kunde H(ans) m(ajestä)t .. genom ett ringe tillfelle råka i store besvärligheter, dem man ähnu inted sijr. AOxenstierna 1: 507 (1614). Igenom hwad tilfälle han kom till Rom .. weet man .. intet. Schroderus Os. 1: 95 (1635). Igenom thetta Tilfället lät Hertigen .. vthgå Rychte, at (osv.). Schroderus Os. III. 2: 242 (1635). Tillfället till trätan var att borgmästarens uthskickade öfverföll een fremmande man tillfrågandes honom om hans pas. ConsAcAboP 4: 181 (1673). Den som först gaf tillfälle med ord el. gerningar till oenighet. VDAkt. 1731, nr 236. jfr: Giva tillfälle till klagan. Cannelin (1939). — särsk.
a) i uttr. söka tillfälle (jfr 5 b), söka sak (se SAK, sbst. 3 h). Dom. 14: 4 (Bib. 1541; Bib. 1999: sökte strid). Merker och seer huru han söker tilfelle emoot migh. 2Kon. 5: 7 (Bib. 1541; Bib. 1999: söker sak).
b) i förbindelser med mer l. mindre utpräglad konjunktionell anv., i uttr. av (l. vid) det tillfälle(t) (att), med anledning av l. på grund av (att). HTSkån. 1: 180 (1658). En stor hop af Adelen .. (var) församlade, af det tilfälle, at Sal. Konungens Lik skulle tagas utur det rummet, hwarest det til den dagen stådt hade, och in til des jordefärd bisättias uti Slåtts Kyrckian. Werwing Hist. 1: 124 (c. 1690). Wid det tilfälle Andra Samlingen af desza Handlingar här lämnas det Allmänna (osv.). HC11H 2: 3 (1764).
Ssgr: A (†): TILLFÄLLE-VIS, se B.
B (i allm. till 4, i sht i skildring av ä. förh., litt.-vet.): TILLFÄLLES-DIKT. dikt skriven för speciellt tillfälle ss. bröllop l. begravning o. d.; jfr -poesi, -rim, -vers o. tillfällighets-dikt. IllSvLittH 2: 17 (1956). Man har beräknat att det trycktes ca 65 000 s k tillfällesdikter i det svenska riket mellan 1600 och 1830. GbgP 23 ⁄ 7 1985, s. 3.
-LITTERATUR. litteratur avsedd för speciellt tillfälle; jfr tillfällighets-litteratur. Tillfälleslitteraturen består till allra största delen av personskrifter. SvBok. 236 (1983). Penwizard har .. lyckats klona en nutida ättling till äldre tiders tillfälleslitteratur — en litteratur som är en present genom att handla om läsaren. DN 1 ⁄ 4 2004, s. B5.
-POESI. poesi skriven för speciellt tillfälle; jfr -dikt o. tillfällighets-poesi. Fehrman DiktDöd. 193 (1952).
-POET. jfr tillfällighets-poet. Tillfällespoeterna nyttjade gärna psalmrytmer och fällde ibland in partier ur genuina psalmer i sina dikter. IllSvLittH 2: 58 (1956). Bellman var .. en tillfälles- och beställningspoet .. Han förväntades alltid vara parat att hylla kungen .. vänner och ovänner .. på deras bemärkelsedagar. DN 17 ⁄ 3 1975, s. 4.
-RIM. jfr rim, sbst.2 1, o. -dikt o. ockasions-rim. Leopold 5: 432 (1799).
-VERS. jfr -dikt. Atterbom Siare 3: 634 (1844). Under 1600-talet blir sambandet mellan psalm och tillfällesvers lösare. IllSvLittH 2: 58 (1956).
(2) -VIS, adv. (äv. särskrivet. -fälle- 1755. -fälles- 17291779) (†) tillfälligtvis (se d. o. 1). Man (bör) .. undersöka, om han giort thet med eller moth sin wilja, wärckeligen eller tilfälles wis. Nehrman InlJurCiv. 78 (1729). Då man med microscop beskådar .. Frö-miölet, finner man, at det ej är af lika skapnad hos alla örter .. hwaraf tycks wara klart, at det ej tillkommit tillfälleswis. Möller PrincBot. 19 (1755). VDAkt. 1779, nr 266.
Spoiler title
Spoiler content