SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 2009  
TVÄTT tvät4, r. l. m.; best. -en; pl. -ar (Sahlstedt (1757) osv.) ((†) -er Hedberg 4År 142 (1858: handsktvätter), Östergren (1964)).
Ordformer
(tuät 1599. tvätt (-w-) 1555 osv. twet 1701. twett 15611725)
Etymologi
[fsv. þvätter; motsv. d. tvæt, nor. tvett; liksom fvn. þváttr (nor. nn. tvått) vbalsbst. till TVÅ, v., trol. ombildat med anslutning till TVÄTTA]
1) om handlingen l. verksamheten att (för hand l. maskinellt) tvätta ngt (i sht föremål av textilt material), stundom med inbegrepp av efterföljande behandling (ss. torkning l. strykning l. mangling); äv. dels om tvättning av fordon l. rotfrukter o. d., dels om tvättning av (kropp(sdel) hos) person; förr särsk. i pregnant anv., om (ngns rätt till) fri tvätt (av linne l. gångkläder o. d.); äv. konkretare, om enskild omgång av tvättande; äv. oeg. l. mer l. mindre bildl. Tyget tål tvätt. Fläcken går bort i tvätten. Tröjan fällde, krympte i tvätten. Plagget har genomgått många tvättar utan att blekas. LPetri 2Post. 283 a (1555; i bild). Then sigh twettat haffuer sedhan han kom widh någhot dödt, och kommer åter ther wid, hwad hielper honom hans twett? LPetri Sir. 34: 30 (1561). Kepplander .. påståendes sig .. haf(v)a att fordra 3 åhrs præceptoris löhn för hennes broder .. Hwaremot h(ustr)u Elisabeth exciperade, förebärandes honom för ber(ör)de dess discipel nutit twet uti 5 åhr och därmedh heela information blifwit betalt. ConsAcAboP 8: 201 (1701). Efter tvätten bör linnet inläggas så, att det begagnas i tur och ordning. Hagdahl Fråga 53 (1883). EG-kommissionen (föreslår) att alla tolv medlemsländerna kriminaliserar tvätt av svarta pengar. SvD 13 ⁄ 2 1990, 2: 6. Det måste .. bli billigare för privatpersoner. Det gäller alltifrån restaurangbesöket, klippningen, tvätt av bilen (osv.). DN 8 ⁄ 9 1997, s. A4. Jag kan försöka avbryta tvätten, men jag tror inte det går på de här maskinerna. Ingemarsson SmåCitr. 20 (2004). — jfr BLÖJ-, DOCK-, FABRIKS-, KLÄD-, LINNE-, MASKIN-, MORGON-, RYGG-, SILVER-, SKJORT-, SKON-, SMÅBARNS-, SNABB-, STOR-, STÄRK-, SYNTET-, SÅP-TVÄTT m. fl. — särsk.
a) i uttr. vara i tvätten, hålla på att tvättas, äv. (o. numera i sht) med anslutning till 3: vara utsorterad l. utplockad för att tvättas. Vthi twetten berettades wara 3 par halfsletna lakan. BoupptSthm 1680, s. 5 a (1671). (Sv.) Linkläderna äro i tvätten .. (eng.) The linen is a washing. Widegren (1788). Aldrig mer skulle de (om skoluniform infördes) behöva fundera över om sockorna matchar byxorna eller om den blå favoritskjortan är i tvätten. DN 16 ⁄ 2 1997, s. C4.
b) om tvätt varvid annan vätska än vatten används; särsk. i uttr. kemisk tvätt. WoH (1904). Den lätta bensinen användes till motorbränsle, kemisk tvätt etc. Bolin OrgKem. 41 (1925). — jfr BENSIN-, KONST-TVÄTT.
2) sammanfattande, om föremål av textilt material som (skall) tvättas l. har tvättats (tillsammans), tvättgods, tvättkläder; äv. oeg. l. mer l. mindre bildl. Lägga tvätten i maskinen. Hänga tvätt. Ta ner tvätten. Sortera, dänka, mangla, stryka tvätt. Lindfors (1824). Till en tvätt på 100 kg. behöfves en half spann .. god aska. Langlet Husm. 602 (1884). Mamma hon har tagit mot tvätt alla åren, först gick hon borta .. men nu har hon en riktigt bra tvättstuga. Holmström Benj. 81 (1932). Stör mig inte, jag räknar tvätten. Östergren (1964). Många vill vara åklagare och renlighetsivrare, men få låter egen tvätt följa med i byken. GHT 17 ⁄ 3 1965, s. 3. — jfr FIN-, HERR-, RESTAURANG-, SILKES-, SMUTS-, SMÅ-, STRYK-, STYCK-, STÄRK-TVÄTT m. fl.
3) konkret, om för tvätt (i bet. 1) särskilt avsedd l. inrättad l. utrustad lokal l. anläggning o. d.; äv. dels om (i sådan lokal osv. befintlig) anordning l. apparat som ombesörjer tvätt, dels med inbegrepp av därstädes bedriven verksamhet; tvättinrättning, tvätteri; jfr 1 a. Nordforss (1805). Fick kläder från tvätten. Topelius Dagb. 1: 69 (1833). Betmagasinet – d. v. s. förvaringsrummet för betorna innan de kastas i tvätten. Grönberger Hvitbet. 10 (1872). I Tvätten blev det .. fuktigt av den ångande såpspriten. Jersild BabH 217 (1978). — jfr BET-, POTATIS-, SAND-, SJÄLV-, SNABB-TVÄTT.
Ssgr (i allm. till 2; jfr tvätta ssgr): (3) TVÄTT-FÖRESTÅNDARE. föreståndare för (större) tvätteri; jfr -föreståndarinna, -förestånderska, -mästare. LD 6 ⁄ 5 1959, s. 7.
(3) -FÖRESTÅNDARINNA. (numera bl. i skildring av ä. förh.) jfr -föreståndare. Under tvättningen bortkomna plagg antecknas, och tvättföreståndarinnan påskriver ett erkännande. Svenson Sinnessj. 115 (1907).
(3) -FÖRESTÅNDERSKA. (numera bl. i skildring av ä. förh.) jfr -föreståndare. Gynther Förf. 8: 129 (1863).
-KLYKA. (†) klädnypa (av trä); jfr klyka 2 e o. -klämma. SlöjdBl. 1888, nr 12, s. 3. Östergren (1964; angivet ss. mindre br.).
-KORG. korg för förvaring l. transport av tvätt. AB 1845, nr 86, s. 4.
-LINA. klädstreck. Två af .. (gränderna) äro späckade med ”hemlighetshus” och en af dem derjemte, likt spindelväf, öfverdragen med tvättlinor. Santesson Nat. 208 (1880).
-MÄRKE, sbst.1 (sbst.2 se tvätta ssgr). igenkänningsmärke (av tyg) applicerat på textilföremål före tvätt i tvätteri; jfr märke, sbst.1 2. Näsduken med vilken hon blivit strypt identifierades som min genom tvättmärket därpå. Ashton-Wolfe OndTjusn. 215 (1931).
(3) -MÄSTARE. särsk. om förman l. arbetsledare vid tvätteri; jfr -föreståndare. Heinrich (1814).
-NOTA. särsk.: förteckning över textilföremål som lämnas (till tvättinrättning) för tvätt; jfr nota, sbst. 3 b. ÖoL (1852). Vid klädernas ankomst till tvättinrättningen erhåller varje kund en tvättnota, varvid kontrolleras att uppgifterna stämma med kundens egna. TT 1927, Allm. s. 58.
-NYPA. jfr nypa, sbst. 4 a, o. -klämma o. kläd-nypa. SAOL (1950).
-PÅSE. påse för förvaring (l. transport) av (smuts)tvätt (jfr -säck); äv. om påse vari ömtålig (mindre) klädespersedel placeras vid tvätt i maskin. Freja 1874, s. 138. Tvättpåse för maskintvätt. Skonar ömtåliga plagg. KatalJosefsson 1989, Höst. s. 300.
-SKONANDE, p. adj. (†) om tvättmaskin: som behandlar tvätten skonsamt. Hufvudstadsbl. 1911, nr 76, s. 1.
-SÄCK. säck för l. med (smuts)tvätt; jfr -påse. Tvättsäck af 1:a brun vattentät kanfas med mässingshandtag, lås och två nycklar. KatalNK 190405, s. 141.
-VAGN, sbst.1 (sbst.2 se tvätta ssgr). vagn för (förvaring o.) transport av tvättgods. TLev. 1902, nr 29, s. 1. Det riskavfall som bränns i specialugnarna vid Roslagstulls sjukhus kommer ofta i vanliga tvättvagnar. DN 3 ⁄ 7 1993, s. D3.
Spoiler title
Spoiler content