SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1967  
SILVER sil4ver l. (numera bl. tillf., i vitter stil, arkaiserande) SÖLVER söl4ver, förr äv. SYLVER, n. (SvTr. 4: 29 (1522) osv.) ((†) r. l. f.? OxBr. 11: 735 (1640: Arbetad silfver, möjl. n.), Stiernhielm Arch. B 2 b (1644), CAEhrensvärd Brev 2: 195 (1798)); best. -vret (SalOrdspr. 17: 3 (öv. 1536) osv.) ((†) -eret BtÅboH I. 13: 104 (1638), Hiärne RelSala 84 (1716); -ert KlädkamRSthm 1730, s. 176); pl. (i bet. 4) = (G1R 25: 12 (1555: huffvedt sölffver) osv.); l. SILV, sbst.1 (numera bl. tillf., i sht i vitter stil, arkaiserande, ss. förled i ssgr sil3v~) l. SÖLV (numera bl. tillf., i sht i vitter stil, arkaiserande (jfr dock SÖLVSKATT), ss. förled i ssgr söl3v~), förr äv. SYLV, n. (SvTr. 4: 68 (1523; enl. senare avskrift) osv.) ((†) f.? TbLödöse 257 (1592)); best. -et.
Ordformer
(seelff 1585. sel- i ssgr 1556 (: selskedh)1661 (: selskedh). self(f) 15361840. selfver (sellf- m. m.) 15231874. sielff- i ssg 1529 (: sielff skatt). siel(f)wer- i ssgr 1652 (: sielfwerblad)1713 (: sielfwerbord). sijlf- (sÿ-, -lff-) i ssgr 1530 (: Sijlffköparen, sg. best.)1664 (: sijlfstopar, pl.). sijlver (sÿ-, -lffuer m. m.) 15761702. sil- i ssgr 1525 (: silskatthen, sg. best.)1670 (: silbelte). silfr (-fvr) 16441828. sill- i ssgr 1628 (: sillsnören, pl.)1928 (: sillskrede, sg. best.). silv (sill-, -lf(f)) 1521 osv. silver (sj-, -ll-, -ffer, -fuer m. m.) 1521 osv. siolff 1534. siölf- (sjö-, -lff-) i ssgr 1567 (: siölffsalttzer)1633 (: sjölfpantter, pl.). siölfuer- i ssg 1615 (: Siölfuerstreket, sg. best.). solf (soll-, -ff) 15411659. solfuer (soll-, -ff(w)er m. m.) 15481677. sulffuer- i ssg 1561 (: Sulffuergeschijr). syl- i ssg 1541 (: ssylbæltæ). sÿl- i ssg 1597 (: sÿl-kanna). sylf(f) 1523 (enl. senare avskrift)1629. sylfver (-ffer m. m.) 15261732. sälfver- (-fuer m. m.) i ssgr 1661 (: Sälfuer kamar betiänte, pl.)1719 (: Sälfwer Stohlarne, pl. best.). söl- i ssgr 1540 (: sölsked)1647 (: sölknytni[n]gh). sölfe- i ssg 1662 (: Sölfe m(yn)tt). sölffre- i ssg 1578 (: Sölffre folior, pl.). sölffvel- i ssg 1557 (: sölffvel skåll). sölfr 1690. sölv (söll-, -lf(f) m. m.) 1523 osv. sölver (söll-, -lf(v)er m. m.) 1522 osv. söölf(f)- i ssgr 1561 (: söölff kleenodier, pl.)1615 (: söölfkädh))
Etymologi
[fsv. silver, selver, sylver, sölver, silf, self, sylf, sölf, sv. dial. silv, syll, sylv, söl, söll; jfr fd. sølf, sylf, silf, d. sølv, äv. (i sht ss. förled i ssgr) sølver, fvn. silfr, nor. sølv, sølver, nor. dial. sylv, got. silubr, fsax. siluƀar, mlt. o. lt. sulver, mnl. silver, holl. zilver, ffris. selover, fht. sil(a)bar, t. silber, feng. seolfor, eng. silver; jfr äv. kyrkslav. sĭrebro, ry. serebro, lit. sidãbras, lett. sidrabs, fpreuss. siraplis; av omstritt urspr., möjl. lån från något semitiskt språk (jfr assyr. ṣarpu, renat silver). — Jfr FÖRSILVRA]
1) ädel metall (utgörande ett grundämne med den kemiska beteckningen Ag o. atomvikt 107,880) som i rent tillstånd har vit färg o. hög glans, i naturen förekommer dels i gediget tillstånd, dels (o. vanl.) i förening med andra ämnen (i sht ss. sulfid i silverhaltig blyglans) o. som av alla metaller har den bästa förmågan att leda värme o. elektricitet, är mjukare än koppar o. hårdare än guld, utmärkes av stor seghet, tänjbarhet o. mottaglighet för polityr samt användes för framställning av mynt, prydnadsföremål o. vissa instrument o. d.; äv. oeg., om legering (i sht av silver o. koppar) l. kemisk förening (l. emulsion o. d. innehållande kemisk förening) vari denna metall ingår ss. en mera framträdande beståndsdel, särsk. om legering vars halt av denna metall icke understiger ett visst lagstadgat minimum (f. n. i Sverige 830/1000). En ljusstake av silver. Arbeten i silver. Gediget, äkta, rent, fint (i sht förr äv. gott) silver. Kontrollerat silver. Gammalt silver, se GAMMAL 7 c α. Förgyllt, vitt, matt silver. Arbetat, oarbetat silver. Drivet silver. Smälta silver. SthmSkotteb. 3: 189 (1521). BtÅboH I. 4: 64 (1629: gott sölff). Om Swijnen bijtas aff wilda Hundar .. giff them .. Smör och Bröd at förtära, på hwilket något Silfwer skal warda skafwadt .., ty thetta Silfweret drifwer Förgifftet ifrå Hiertat. IErici Colerus 2: 224 (c. 1645). För hvarje enskildt sammankomst tilställes (Svenska) Academien aderton Skådepenningar af silfver. 1SAH 1: 32 (1786). Björn och Frithiof suto båda / vid ett schackbord, skönt att skåda. / Silfver var hvarannan ruta, / och hvarannan var af guld. Tegnér (WB) 5: 37 (1825). Det rena silfret är hvitast af alla metaller .. men derjemte ganska elastiskt och klart klingande. Almström KemTekn. 1: 290 (1844). 12-lödigt silfver håller .. 12/16 rent silfver. 2NF 25: 484 (1916). Grenanders hade gamla vackra, ärvda saker .. i silver. Siwertz JoDr. 38 (1928). Äkta silvertrådar bestå av silver. Varulex. Beklädn. 57 (1945). GrafUppslB (1951; om kollodiumemulsion innehållande jodsilver). — jfr ARBETS-, BERGS-, BLAD-, BLICK-, BOK-, BRAND-, BROM-, CYAN-, FIN-, GLANS-, GRANALIA-, HORN-, HÅR-, JOD-, KAPELL-, KNALL-, KONTROLL-, MEDALJ-, METALL-, MUSSEL-, PAGAMENT-, PAJ-, PLANTS-, PLATT-, POLER-, PROV-, PUDER-, REN-, RIT-, RYMNINGS-, RÅ-, SALA-, SALBERGS-, SVAVEL-, TELLUR-, VERK-SILVER m. fl. — särsk.
a) i fråga om prov l. rening av silver; i sht (företrädesvis i bibeln) i jämförelser (jfr b α, c). Herrans taal äro klaar såsom genom eeldat siluer vthi enom leer dägel, bepröffuat j siu resor. Psalt. 12: 7 (öv. 1536; Bib. 1917: likt silver som rinner ned mot jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger). Såsom eelden pröffuar silffwret och vgnen guldit, altså pröffuar herren hiertan. SalOrdspr. 17: 3 (öv. 1536; Bib. 1917: Degeln prövar silver). Prova silver. Schultze Ordb. 4095 (c. 1755).
b) (i sht i vitter stil) i jämförelser l. i bildl. anv. (jfr a, c, i), med tanke på silvrets färg l. glans.
α) i jämförelser. Vit som silver. Duffuowingar, hwilke såsom .. silffuer och guld glittra. Psalt. 68: 14 (Bib. 1541). När himmlens steela dropp (dvs. snön) som sölf på marken faller. Holmström Vitt. 195 (c. 1700). Hans (dvs. gamle kung Göstas) hjessa är liksom silfret / i Eskils gemak. Snoilsky 2: 2 (1881). Aronson FjärdeVäg. 52 (1950).
β) mer l. mindre bildl.; äv. övergående i bet.: silverskimmer l. silverglans l. silverfärg (se d. o. 1). Morgontidiga sländor breda i fåran / vingarnas silver. Heidenstam NDikt. 27 (1915). (Olivträdet) gläder sinnet genom sina ljusa silvergråa blad som växla färg för vinden och blandar silver i hoppets färg. Martin Sett 162 (1933). särsk.
α') om månen l. månskenet l. den glans l. färg månskenet förlänar åt de ting som belysas av det. För Solens dyra gull, måst Månens Sölfwer falla. Granatenflycht Ord. 3 (1710). Herrligt hvälfs / En natt af silfver, bytt mot en dag af guld, / Kring jullen. Runeberg 2: 266 (1830). Månen .. / .. göt ut en ström af silfver. Wennerberg 1: 221 (1881). jfr MÅN-SILVER.
β') om vatten(yta) l. vattendrag l. sjö o. d.; äv. om dagg l. snö o. d. Man ser en flyktig bäck, som klagar och försvinner, / Se'n kring en mossig mark han alt sit silfver stänkt. Creutz Vitt. 27 (1761). Daggens silfver ligger öfver gräset. Bremer Nina 273 (1835). Drifvornas silfver. Crusenstolpe Mor. 4: 138 (1841). En gazell svalkade sin törst i det glittrande silfret. Ahlman HvStjärn. 40 (1907).
γ') om (färg hos) grånande l. grått l. vitt hår (l. skägg) hos åldrande l. gammal person (l. ss. tecken på att en person åldras l. åldrats); särsk. i sådana uttr. som åren (l. tiden) strör (sitt) silver i ngns lockar l. hår. Lyste så herrligt / droppande bloden / fram mellan silfret på hårvuxen barm. Tegnér (WB) 5: 135 (1821). Borgarn med ålderns silfver i hår och vissnade kinder / Andas i stoftet ut krigarens väldiga mod. Rydberg RomD 110 (1874, 1877). Hans hår skiftade redan i silfver, fast han bara var tre och trettio år. Heidenstam Karol. 2: 199 (1898). Arlberg .. bibehöll hela lifvet igenom ännu när åren strött silfver i håret något af den glade studenten i sinnet. Hellander Teaterorig. 139 (1900).
δ') om (silverglänsande) saltsjöfisk (i koll. bet.), företrädesvis om sill; ofta i uttr. havets silver. Santesson Nat. 233 (1880). Havets silver ger 1,2 milj. åt Upland. Det svenska saltsjöfisket värt 25 milj. 1928. Upsala(A) 1930, nr 97, s. 4. Havets silver(.) En bok om sillen. Eydal (1944; boktitel).
c) (i sht i vitter stil) i jämförelser l. i bildl. anv. (jfr a, b, i), med tanke på den klang som uppstår då föremål av silver anslås; särsk. bildl., om ren, klar, spröd (o. ljus l. mild) klangfärg l. dyl. hos ngt (i sht en mänsklig stämma). (T.) Silberklang .. (sv.) ljud som silfwer. Möller 2: 920 (1785). Jag förnimmer igen de smekande tonernas silfver, / Åter jag vaggar som förr fri genom dikternas rymd. BEMalmström 6: 9 (1845). Modersrösten, hur än åldern kommit den att darra och tappa sitt silfver (osv.). 2VittAH 27: 12 (1873, 1876). Ödman VårD 2: 20 (1888).
d) om silver använt till prydande l. skyddande beläggning l. infattning o. d.; äv. om färg- (ämne) l. skrivbläck o. d. som innehåller silver. Beslå, överdraga ngt med silver. Infatta ngt i silver. 1 Cristal Sten om fattat med silff. BoupptSthm 27/3 1655. (Huvudlaget) war beslaget alt öfwer med förgylt sölfwer och sölfwer lööf. KKD 3: 224 (1711). Uggla Herald. 27 (1746; om färg). Hwad? Skall jag tro att hon (dvs. bilden av Portia) är stängd i silfwer, / Som är tolf gånger mindre wärdt än guld? Hagberg Shaksp. 12: 326 (1851); jfr f. Initialen .. är .. (i Codex argenteus stundom) skriven med silver. Friesen (o. Grape) CodArg. 38 (1928).
e) om silver i form av l. ss. en mera framträdande beståndsdel i smycken, vävnader o. d.; äv. om silvertråd (ss. handelsvara l. i vävnad). KlädkamRSthm 1650 Fransk., s. 195. De gufwo henne så granna granna kläder af bara gull och sölf. Dalin Arg. 1: 321 (1733, 1754). Silfver och silke kan också soen bära. Granlund Ordspr. (c. 1880). Det övriga mittfältet (på en matta) prydes av vackra slingor med små palmetter och band i silver och guld. Sterner (o. Kinch) OrientMatt. 108 (1929). (†) Gezogen silfuer (dvs. silvertråd). OxBr. 11: 747 (1640). — jfr KRUS-, PARIS-, PLÄT-, SY-SILVER. — särsk. (†) i sådana uttr. som silver i guld l. guld i silver l. silver i (blått o. d.) silke, betecknande att en vävnad l. ett prydnadssnöre o. d. består av silvertrådar som ligga insprängda i guldtrådar l. omvänt resp. att en vävnad består av (blått osv.) silke med insprängda silvertrådar (jfr SILKE 1 a β, γ). Banden af Sölfwer i Guldh, sölfwer, heel guldh (osv.). KlädkamRSthm 1650 Fransk., s. 195. Liverie snören bestående af silfwer i blått gult och hwitt silke. Därs. 1726, s. 14. Därs. 1734, s. 5. Anm. till 1 e slutet. Sådana uttr. kunna äv. användas (i grundform l. gen. sg.) ss. framförställda attribut, vilka äv. kunna uppfattas ss. förled i ssgr. Suarth silcke i siluer snörer. KlädkamRSthm 1560 E, s. 77 a. Silfuer i Silkess possementer. Därs. 1651—52 Fransk., s. 228. Silfwer i gull och gull i Silfwer tråds knappar. Därs. 1749, s. 304.
f) med särskild tanke på silvrets dyrbarhet l. dess anv. ss. värdemätare l. betalningsmedel l. myntmetall (ämne för framställning av huvudmynt) l. handelsvara; utan bestämd avgränsning från 2 o. 3. Myntat, omyntat, präglat silver. ij (dvs. två) löduga mark Silff. G1R 1: 38 (1522). (De) haffue laghskuthit och sampligha sålt och wplåthit Måns person och pauel persson norra gården ij huedna ij Rijdh sochn for seelff 44 lodh. Rääf Ydre 1: 331 (i handl. fr. 1585). Ett Capital tillsammans i Sölfr och i bara penningar emot 20,000 richsthaler. SvBrIt. 2: 24 (1690). En anständig vedergiällning i sölf eller penningar. 2RARP 14: 453 (1743). Så äro ock många Lappar, som äro egare af några hundrade lod sölfwer, dem de söka at ega uti bälten, ringar, maljor (osv.). Högström Lapm. 91 (1747). Det omyntade silfver, som under medeltiden användes som betalningsmedel, hade i allmänhet form af runde, i den ena sidan platte, å den andra kullrige klumpar. Hildebrand Medelt. 1: 772 (1894). 2NF 37: 655 (1925). — jfr KAROLIN-, KRON-, KÖP-, MYNT-, REAL-, SAKÖRES-, SKATTE-, TIONDE-SILVER m. fl. — särsk. med mer l. mindre förbleknad bet., övergående i anv. ss. beteckning l. symbol för (stora) materiella tillgångar l. rikedom o. d. (särsk. i uttr. silver och guld); ofta i ordspr. l. ordspråksliknande talesätt (särsk. angivande att rikedom är ngt förgängligt l. att andra ting (t. ex. anseende) böra skattas högre än rikedom o. d.; jfr GULD 1 e β (ε', ζ' med anm.). Thå sadhe Petrus, Sylffuer och gull haffuer icke iach, men thet iach haffuer thet gefuer iach tigh. Apg. 3: 6 (NT 1526). Gott ryckte är kostelighare än stoor rikedom, och ynnest bätre än silffuer och guld. SalOrdspr. 22: 1 (öv. 1536; Bib. 1917: ett gott anseende är bättre än silver och guld). Sölfwer och Gull, / är träck och mull. Wivallius Dikt. 109 (1641). Silfver, gods och guld är till ondskan skuld. Granlund Ordsp. (c. 1880).
g) (†) i uttr. vara ringa till silvers, ha låg silverhalt. Thet nÿe mÿntet war så ringe til sÿlfuers, at enn lödigh {marker} hölt int fine (dvs. i finvikt) wedh pas halffann(at) lodh sÿlfuer. 3SthmTb. 1: 25 (1592).
h) i utvidgad anv. (jfr 2, 4), om silvervit l. silverglänsande metallegering som icke innehåller silver; nästan bl. dels ss. senare led i ssgr (jfr KINA-, MUSIV-, NY-, PERU-SILVER), dels ss. förled i ssgr betecknande föremål (särsk. föremål tillhörande utrustningen i ett hem) av nysilver (jfr SILVER-BÄGARE, -FAT, -TALLRIK m. fl. o. anm. sp. 2403).
i) mer l. mindre bildl. (jfr b, c); särsk. [jfr f] dels om ngt mycket värdefullt l. fint l. utmärkt, dels [silver anses som den näst efter guld ädlaste metallen] i speciellare anv., om ngt som betraktas ss. det näst bästa av två l. flera ting l. företeelser l. kategorier o. d. 1Kor. 3: 12 (NT 1526). Thens rettferdighas tunga är kosteligit silffuer. SalOrdspr. 10: 20 (öv. 1536; Bib. 1917: utvalt silver). Utaf the gamblas konst hans (dvs. Runius') verser hade smak, / Doch ingen ährlig man kan honom therför skylla, / At han med andras gull sitt sölfver tänckt förgylla. Broms Vitt. 371 (1715). Tala är silfver, tiga är guld. Granlund Ordspr. (c. 1880).
2) koll.: föremål av silver (i bet. 1); särsk. dels om en kyrka tillhöriga föremål av silver (nattvardskalkar, ljusstakar o. d.), kyrksilver, dels om servis l. (vanl.) bestick (knivar, gafflar, skedar o. d.) o. uppläggningsfat o. d. av silver l. (i utvidgad anv., motsv. 1 h) av nysilver o. d., bordssilver; jfr 3. Kyrkans silver stals i natt. Hon äger mycket (gammalt) silver. Skall jag duka med silvret eller det rostfria? Torka silvret efter disken. Saa lothe i (dvs. Kristian II) och wthen sak och broth kaste i strömän och dränkia alle munnkana i Nydals closther, och latiid skinna Vpsala domkirke alt thet sölffuer och päninge, ther finnäs kwnde. SvTr. 4: 29 (1522); jfr 1. G1R 1: 192 (1524). Silfwer skal både Bord och skiänken härliga pryda (i ett hem). CupVen. C 5 b (1669). (Kyrkan har) Inlöst .. åthskilliga (sannol. felaktigt för åtskilligt) doomkyrckians sölfwer, som wed den swåra bygnaden uthsatt är. BtÅboH I. 11—12: 84 (1692). Jag får förnäma Barn, at däri (dvs. i modersmålet) undervisa, / Får kläda mig i Guld och uppå silfver spisa. OStrand i ÖfnSälskVitterlek 3: 97 (1763). Det är .. min hjertliga begäran, att Katrina får skeden; ty hon .. bör dock ega silfwer för att pryda kammarwäggen. Almqvist Grimst. 17 (1839). Silvret eller besticket placeras ut praktiskt och förnuftigt i den ordning det skall användas, på ömse sidor om tallriken. StKokb. 649 (1940). jfr (numera föga br.): Bacchus kommer när, / Ok all slags Wijn ok Öhl, i Sölff ok Glaas frambär. Lucidor (SVS) 220 (1672). — jfr BORDS-, BRUD-, FAMILJE-, KAFFE-, KJORTLA-, KRON-, KUVERT-, KYRK-, MAT-, NATTDUKS-, PANT-, RESE-, ROKOKO-, SERVIS-, TE-, ÄRVDA-SILVER m. fl.
3) [specialanv. av 2; jfr 1 f] koll.: mynt av silver (i bet. 1), silvermynt; äv. (i vitter stil) övergående i bet.: pengar, kontanter; förr äv. i uttr. så l. så många skilling silver, så l. så många skilling i silvermynt; utan bestämd avgränsning från 1 f. Kan jag få växla till mig fem kronor i silver? Så snart silfret utflutit ur banquen, hvad blir värckan? Silfret giömmes af de rika, af de fattiga nedgräfves och med et ord försvinner alldehles utur rörelsen. Höpken 2: 682 (1771). Så väl detta par som alla andra, i hvilkas fickor ännu silfret klingar, förfoga sig på morgonqvisten till en restauratör, och här dansar sista fyrken! Scholander (1843) i 3SAH 13: 131. Man betalade åtta skilling silfver i inträdesafgift (till Humlegårdsteatern). Sturzen-Becker Sthm 114 (1844). ”Häll i”, så skrek han, ”för ingen bang, / I afton vill jag bestå, / Ty silfver har jag, du hör dess klang (osv.).Runeberg 5: 27 (1860). (Allt vad han hade kvar var) En och trettiofem. I silver och koppar. Sjögren TaStjärn. 58 (1957).
4) om enskilt föremål av silver; dels i ssgn HUVUD-SILVER, dels (sport.) om silvermedalj (l. bildl., om plats ss. tvåa i tävling). Stora, lilla silvret (sport.), stora resp. lilla silvermedaljen. SvD(A) 1932, nr 40, s. 12. Rönnlund räddade silvret i sekundstrid med två finländare. Därs. 1962, nr 54, s. 22.
5) i utvidgad l. bildl. anv. (jfr 1 b, c, h, i), om (färg beredd av) icke silverhaltigt färgämne som till utseendet liknar silver (i bet. 1) l. om silverglänsande l. silverliknande färg (se FÄRG, sbst.1 1) hos ngt som färgats med silverhaltigt l. icke silverhaltigt färgämne; äv. (numera bl. ss. senare led i ssgr) allmännare, om grundämne l. mineral som gm sin färg l. glans påminner om silver (i bet. 1). Uggla Herald. 39 (1746; i vapensköldar). Aftonsko .. i guld, silver, mocca. BonnierMT 1936, nr 11, s. 60. GrafUppslB (1951; om (färg beredd av) pulver av aluminium l. nickel o. d.). — jfr KATT-, KVICK-SILVER. — särsk. (†) i uttr. silver av lera l. lerans silver, om aluminium (som har samma färg som silver). Vi påträffade år 1855 i Palais de l'Industrie för första gången en större stång af den förunderliga jordmetallen (dvs. aluminium), ”silfver af lera”, såsom man kallade den. TT 1878, s. 212 (t. orig.: Barren des wunderlichen Erdmetalls, des ”Silbers aus Lehm”). JernkA 1892, s. 318 (: ”lerans silfver”).
Ssgr (i allm. till 1. Anm. I vissa av nedan anförda ssgr vilka vanl. beteckna föremål helt av silver (särsk. föremål hörande till utrustningen i ett hem) kan förleden äv. beteckna att föremålet är försilvrat l. av nysilver (jfr silver 1 h), vilket endast undantagsvis angivits nedan under de särskilda ssgrna): A: SILVER-ACKORD. (i vitter stil) silverklingande ackord (se d. o. 3 a); jfr silver 1 c. Phosph. 1810, s. 154. jfr (oeg.): Då de hörde mig tala deras melodiska modersmål, accompagnerad af harmoniska silfverackorder, läto de oss oförbehållsamt förstå, att hästar nog funnes, fastän god vilja brast. Oscar II I. 3: 262 (1863, 1889); jfr silver 3.
(3) -AGIO. [jfr t. silberagio, eng. silver agio] (numera bl. i skildring av ä. förh.) agio vid växling för erhållande av silvermynt i utbyte mot annat mynt o. d. (särsk. sedlar). NordT 1892, s. 435 (om förh. i Österrike på 1870-talet).
-ALTARE. jfr -bord. SthmSlH 1: 106 (i handl. fr. 1582).
-AMALGAM. [jfr t. silberamalgam, eng. silver amalgam] (i fackspr.) legering av silver o. kvicksilver. Rinman JärnH 524 (1782: Silfwer-amalgame). särsk. miner. mineral bestående av silver o. kvicksilver, naturligt amalgam. Erdmann Min. 186 (1860).
-ANLEDNING~020. bergv. jfr anledning 2 b. BL 6: 115 (1840).
-ANLÄGGNING. (†) konkret, om pålagd silverfärg (se d. o. 2); jfr anläggning I 3. Brunius Metr. 355 (1836).
-ANTIMON. [jfr t. silberantimon] miner. silverantimonglans. Kjellin (1927).
-ANTIMON-GLANS. [jfr t. silberantimonglanz] miner. starkt metallglänsande, stålgrått mineral bestående av silver, antimon o. svavel, miargyrit. SvUppslB (1935).
-ANVISNING~020. bergv. jfr anvisning 10. 2RARP 17: 250 (1747).
-APA. [jfr t. silberaffe] zool. den brasilianska apan Callithrix argentata Lin., som har silvervit päls. NF 6: 732 (1882).
-APOSTEL. jfr apostel 1 b o. -bild 1. RP 2: 256 (1632).
-ARBETARE~0200. person som arbetar med silver l. förfärdigar silverarbeten. Juveler, Gull och Silfwer (böra värderas) af Jubelerare, Gull- och Silfwerarbetare. Schmedeman Just. 474 (1667). JernkA 1903, s. 244 (om arbetare hos silversmed).
Ssgr: silverarbetar-, äv. silverarbetare-gesäll. (förr) jfr gesäll 2. BoupptVäxjö 1795. Därs. 1832.
-näring. (-are-) (†) yrkesmässig verksamhet ss. silverarbetare. VDAkt. 1783, nr 499.
-ARBETE~020. abstr. o. konkret(are); jfr arbete 5 b, 9, 11 b. PrivSvStäd. 3: 469 (1583; abstr.). PH 3: 2280 (1746; konkret). Kalken från Antiokia har en låg fot och en .. cuppa med rik reliefskrud i silverarbete. Stenberg KyrkSkrud 197 (1950).
-ARBETNING. (†) abstr.: silverarbete. Wallerius ChemPhys. 1: 4 (1759).
-ARM.
1) plastisk l. plan framställning (bild) av arm (se arm, sbst. I) i silver l. silverfärg. Schück VittA 2: 340 (i handl. fr. 1690).
2) arm (se arm, sbst. III 4) av silver. Karlson EBraheHem 64 (i handl. fr. c. 1672; på ljuskrona).
3) (i vitter stil) om silverglänsande gren l. vik l. dyl. hos vattendrag l. sjö l. hav o. d.; jfr arm, sbst. I 4 a, III 2, 2 a, o. silver 1 b β β'. Risell Vitt. 454 (1720). PoetK 1818, 1: 18.
-ARMBAND~02 l. ~20. jfr armband 1. KlädkamRSthm 1745, s. 217.
-ARMBYGEL~020. arkeol. ss. armring använd öppen bygel av silver. Fornv. 1926, s. 109.
-ARMBÖSSA. (†) fattigbössa av silver. BoupptSthm 1588, s. 430 b. Därs. 1675, s. 1551 a, Bil. —
-ARMKNAPP~02 l. ~20. (numera bl. tillf.) BoupptVäxjö 1753.
-ART.
1) (numera bl. tillf.) till 1: art l. slag av silver. Wikforss (1804; under silberart).
2) [jfr t. auf silberart gemacht, gjord på samma sätt som silverföremål] (†) till (1 o.) 2; i uttr. som beteckna att föremål av annan metall än silver utformas på samma sätt som silverföremål; jfr -fason, -modell 2. De mäst kunnige Tennarbeten äro .. (bl. a.) saltkar, liusstakar och senapskannor på silfwer-art. Kiellberg KonstnHandtv. Tenn 3 (1753). Modeller (av tennföremål) efter silverart. Löfgren TenngjH I. 3: 501 (i handl. fr. 1754).
-ARTAD, p. adj. jfr arta V 3; särsk. dels om ljus l. sken o. d.: silverglänsande, silverfärgad o. d. (jfr silver 1 b β), dels om ljud: silverklingande (jfr silver 1 c). Weste (1807). Santesson Sv. 55 (1881, 1887; om sken). Stiernstedt JanHj. 181 (1905; om ljud).
-ARV. bot. (den i Sydamerika inhemska, i Sv. ofta odlade, stundom förvildade) växten Cerastium tomentosum Lin., som har silverhåriga blad; äv. om andra odlade arter av släktet Cerastium Lin. med vithåriga blad; jfr -mossa 2, -ärve. PriskurBergTrädg. 1904—05, s. 21 (om Cerastium tomentosum Lin.). 2SvUppslB 14: 55 (1950; om Cerastium Columnæ Ten.). Weimarck SkånFl. 272 (1963).
-ASP. [jfr t. silberespe, silverpoppel] (numera mindre br.) bot. silverpoppel; förr äv. om aspen Populus tremula Lin. f. villosa (Láng) Wismael (med de unga bladen mer l. mindre rikt silverhåriga). BotN 1886, s. 181 (om P. tremula f. villosa). Laurell Träd 38 (1891). Hylander PrydnV 98 (1948).
-ATOM. i sht naturv. jfr atom 1 b. BokNat. Mater. 131 (1953).
-AVDRIVNING ~020. metall. o. kem. jfr avdriva 5. Bergv. 1: 319 (1682).
-AVGUD~02 l. ~20. (silver- 1541 osv. silvers- 1541) (numera bl. tillf.) Jes. 31: 7 (Bib. 1541; Bib. 1917: avgudar av silver).
-AX. jfr ax, sbst.1 1.
1) (i sht förr) plastisk l. plan framställning (bild) av ax i silver l. silverfärg (använd ss. prydnad l. i magiskt syfte). InventTuna 1576. SvKyrkH 2: 692 (1941).
2) (i vitter stil) ax med silvervit färg. Crusenstolpe Mor. 2: 59 (1840).
3) bot. (prydnads)växt tillhörande släktet Cimicifuga Lin., vars arter ha silvervita blomställningar. Laurent-Täckholm o. Stenlid BlomstLex. 89 (1946).
-AXELBAND~102, äv. ~200. särsk. (förr) motsv. axel-band, sbst.2 3; jfr -galon. KlädkamRSthm 1753 A, s. 133.
-BAD. [jfr t. silberbad, eng. silver bath] (i fackspr.) bad (se d. o. 1 c) bestående av en silverlösning o. använt vid försilvring av föremål l. vid framkallning av fotografier o. d.; ngn gg äv. om smält silver (i degel). Spegelns indoppning i silfverbadet. AHB 45: 10 (1870). 2UB 5: 431 (1902; om smält silver).
Ssgr (numera bl. tillf.): silverbads-, äv. silverbad-hållare. kyvett (se d. o. 1 a) för silverbad. Nyblæus Fotogr. 43 (1874).
-provare. = silver-provare. Nyblæus Fotogr. 46 (1874).
-BALDAKIN. baldakin (över staty l. altare o. d.) bestående av l. prydd med silver. Kiellberg KonstnHandtv. Guldsm. 2 (1753).
-BALSAM-BÖSSA. (†) ask l. dosa av silver för förvaring av balsam; jfr bössa 1 a. BoupptSthm 1668, s. 1126. Därs. 1671, s. 901.
-BANA. (i vitter stil, numera bl. tillf.) om silverglänsande ljusstrimma bildad av månsken på vattenyta; jfr silver 1 b β α', β' o. bana, sbst.1 1 e. Carlén Bull. 1: 280 (1847).
-BAND. [fsv. silfband] band av (länkar av) silver l. av textilt material innehållande silvertråd (jfr silver 1 e); äv. om bandformig rand av silver på l. i annat material. Eth silbondh goth som xvj marc. G1R 3: 166 (1526). Hallenberg Hist. 1: 333 (i handl. fr. 1611; om hundhalsband). Guldh selfuer och selkes bandh. OxBr. 11: 689 (1637). Fatab. 1928, s. 88 (om bandformig rand). Ett vävt silverband. Därs. 1956, s. 157. särsk.
a) om bokband (med beslag) av silver. Friesen o. Grape CodArg. 151 (1928).
b) (i sht i vitter stil) i jämförelser l. i bildl. anv.; särsk. i fråga om silverglänsande vatten l. vattendrag, äv. strimma av månljus (på vattenyta) l. istäcke på vattendrag (jfr silver 1 b β α', β'). Törneros Brev 1: 252 (1825; uppl. 1925; om å). Den slätt, der Fyris svallar / Som ett silfverband. Knös Dikt. 2: 61 (1853). Den leende vår, / .. Då böljan sliter sitt silfverband. Björck Dikt. 22 (1861). Mot skogen bryts den hvita färgen / af gårdar som ett silfverband. Jensen BöhmDiktn. 47 (1894). Rund och vit speglade .. (månen) sig i det lugna vattnet och kastade breda silverband över nejden. Krusenstjerna Fatt. 4: 123 (1938). I .. (dalarnas) botten slingrade sig jökelälvarnas silverband. SvGeogrÅb. 1949, s. 19.
Ssgr (numera bl. mera tillf.): silverbands-, äv. silverband-kantad, p. adj. Silverbandkantade pelerinkragar. Linder Tid. 24 (1924).
-stycke. (numera bl. tillf.) stycke l. bit av silverband. JönkTb. 111 (1525).
-BANDAD, p. adj. [jfr -band] försedd med silverband. Små, silfverbandade pukor. Arnell Moore LR 1: 2 (1829).
-BANDFISK~02 l. ~20. zool. (den i Medelhavet förekommande) fisken Atherina hepsetus Lin., kännetecknad av ett silverglänsande band från gällocket till stjärtroten; äv. allmännare, om fisk tillhörande familjen Atherinidæ (särsk. i pl., om denna familj); jfr -fisk 1 c, -sida 2. Holmström Ström NatLb. 3: 94 bis (1852). 2SvUppslB (1953; i pl., om familjen).
-BARM. (i vitter stil, tillf.) särsk. bildl., om jordyta täckt av silverglänsande snö. Wecksell SDikt. 67 (1859).
-BARNLEKA. (†) leksak av silver. BoupptSthm 1670, s. 341.
-BARNLEKAN. (†) = -barnleka. BoupptSthm 1676, s. 318 b.
-BARR.
1) [jfr t. silberbarre, eng. silver bar] (i fackspr.) till 1: barr (se barr, sbst.2 1) av silver. NAv. 13/11 1656, nr 2, s. 2 (: Silfwer-Barer).
2) (numera föga br.) till 1 d, 5: silverfärgad barr (se barr, sbst.2 2). Kröningssvärd Matr. 136 (1850: Silfver-Barre).
-BAS. bassträng bestående av ett underlag av silke l. material av djurtarm o. d., överspunnet med silvertråd (jfr silver 1 e); utom i ssgn silverbas-harpa numera bl. mera tillf.; jfr bas, sbst.2 4. BoupptVäxjö 1736. särsk. om sådan sträng använd i tafs på metrev. SkandFisk. Bih. 36 (1838).
Ssg: silverbas-harpa. mus. nyckelharpa med tre melodisträngar o. en bassträng (urspr. av silke överspunnet med silvertråd), utgörande en i senare tid vanlig typ av uppländsk nyckelharpa; motsatt: kontrabasharpa. BtOdlH 6: 15 (1899).
-BEBLANDAD, p. adj. (†) i uttr. silver- och silkesbeblandad, se silkes-beblandad.
-BEBRÄMAD, p. adj. (numera föga br.) silverbrämad. RunquistSaml. (1897; om klänning).
-BEFRANSAD. (numera föga br.) silverfransad. Silfverbefransade tröjor. Topelius Vint. II. 1: 111 (1850, 1881).
-BEKLÄDD, p. adj. (numera bl. tillf.) = -klädd. Ling As. 451 (1833; om person).
-BEKNOPPAD, p. adj. [senare leden bildad till knopp] (i vitter stil, tillf.) om käpp: försedd med silverknopp (se d. o. 1). Runeberg (SVS) 3: 27 (1827).
-BEKRÖNT, p. adj. (i vitter stil, tillf.) om hår: prydd med krona l. krans av silver; anträffat bl. i bild, i fråga om månen (jfr silver 1 b β α'). Månan, öfvergjuten sjelf deraf (dvs. av aftonrodnaden på himlen) / .. i hufvan / Af gullflor gömmer, för en del af natten, / De annars silfbekrönta stråle-lockar. Atterbom 1: 227 (1824).
-BELOCKAD, p. adj. (†) silverlockig; jfr silver 1 b β γ'. Ling As. 5 (1833).
-BELÄGGA. belägga (se d. o. 11 g) med silver, försilvra; i sht i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. (äv. bildl.) l. ss. vbalsbst. -ning (i sht i konkret anv.). Pläter tåler icke betydligt hamras, emedan silfverbeläggningen genom hamringen blir ojemn. Åkerman KemTechn. 1: 225 (1832). Svarta, silfverbelagda kantfläckar (på insektsvinge). Thomson Insect. 210 (1862). Prydnad af silfverbelagd brons. Montelius SvFornt. 155 (1874). Form 1959, s. 315.
-BELÄTE~020. [fsv. silfbiläte] (numera bl. arkaiserande) plastisk bild av silver. Sigfridi K 1 b (1619).
-BERBERIS. bot. (prydnads)-växten Berberis candidula Schneid., vars blad ha silvervit undersida. Lustgården 1944—45, s. 291.
-BERG. [fsv. silfbiärgh]
1) (numera nästan bl. i skildring av ä. förh.) (berg med) silverfyndighet; silvergruva. G1R 3: 1 (1526). Ty aldenstundh alle andre nationer kunne haffva sine mynt gåendhe och uthi en stoor abundance, som lijkväl ingen sylffverbergh haffva heller besittia, så ähr ey heller oss förbudet eller förtaget att nyttia och bruka samme medell som dhe. AOxenstierna 6: 410 (1631). Under slutet af 1400-talet upptäcktes Sala silfverberg. EkonS 2: 246 (1895).
2) (i vitter stil, tillf.) bildl.; särsk. om ngt som gm färg l. glans o. form ger intryck av ett berg av silver; jfr silver 1 b β. Målnens silfverberg. Törneros (SVS) 4: 30 (1824).
-BERGS-BRUK~02 l. ~20. jfr bergsbruk 3. RP 7: 5 (1637).
-BERGS-BRUKNING. (†) konkret: silvergruva, silververk (se d. o. 2). G1R 23: 397 (1552).
-BERGSFRÄLSE~020. (förr) jfr bergsfrälse I 1. Salander Gårdzf. 201 (1727).
-BERGSLAG~02 l. ~20. (numera bl. i skildring av ä. förh.) korporation för bedrivande av silverbergsbruk; äv. om l. med inbegrepp av den ort där silverbergsbruket bedrevs; jfr bergslag 1, 2. Sahla Silfwer-Bergslag. Henel 1729 144 (1730). TurÅ 1951, s. 53.
-BERGS-MAN~02 l. ~20. [fsv. silfbiärgsman] (numera bl. i skildring av ä. förh.) person som idkade silverbergsbruk. RA I. 1: 3 (1522).
-BERGS-STRECK l. -BERG-STRECK. (-berg- 1544. -bergs- 1524) (†) silvermalmsstreck. G1R 1: 210 (1524: silffbergx eller koperbergx strick). Därs. 16: 126 (1544).
-BERGVERK~02 l. ~20. [jfr t. silberbergwerk] (numera nästan bl. i skildring av ä. förh.) silververk (se d. o. 2). Brask Pufendorf Hist. 103 (1680).
-BESKATTNING. (förr) beskattning i syfte att anskaffa silver för mynttillverkning. AdP 1800, s. 1300.
-BESLÅ. jfr beslå I 1 a, b; oftast i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv. Sølffbeslagne flasker. TullbSthm 7/10 1558. Fatab. 1958, s. 37.
-BESMIDD, p. adj. (numera föga br.) silversmidd (se d. o. 2). Lovén Folkl. 18 (1847). Bremer NVerld. 3: 78 (1854).
-BESTICK. jfr bestick, sbst.2; särsk. om matbestick av silver. Ett silverbestick med tandpetare och örslev. Engström Aftongl. 57 (1932). Wollin Äggk. 54 (1962; om matbestick).
(2) -BETJÄNING. (förr) jfr betjäning 3 a o. -betjänt. PT 1791, nr 72, s. 2.
(2) -BETJÄNT. (förr) = -kammar-betjänt. HovförtärSthm 1669 A, s. 155.
-BETÄCKNING. (numera föga br.) konkret: silverbeläggning, försilvring; jfr betäckning 1 b. Rinman JärnH 523 (1782).
-BEVINGAD, p. adj. (i vitter stil, numera föga br.) silvervingad. Ling As. 31 (1833; om fjärilar). Därs. 679 (om svanar).
-BIBEL(N). om den i Uppsala universitetsbibliotek befintliga, omkr. år 500 skrivna bibelhandskriften Codex argenteus, som innehåller delar av de fyra evangelierna på gotiska o. är skriven med silverbläck (samt inbunden i silverband); jfr -bok slutet, -kodex. TurHb. 21: 35 (1913).
-BILD.
1) till 1: (vanl. plastisk) bild bestående av l. utförd i silver. Karlson EBraheHem 227 (i handl. fr. 1668; om gjuten bild).
2) [jfr t. silberbild] fotogr. till 1: fotografisk bild erhållen med hjälp av ljuskänsligt material innehållande (haloid)salter av silver (motsatt: tonad bild, platinabild m. m.); jfr -diapositiv. Roosval Schmidt 211 (1896).
3) (mera tillf.) till 1, 2: bild (särsk. fotografi) av (samling av) silverföremål. Kulturen 1966, s. 11 (i pl.).
(1 d, 5) -BILJETT. (numera föga br.) herald. biljett (se biljett, sbst.2) i silver. Schlegel o. Klingspor Ättart. 63 (i handl. fr. 1759).
-BINDEL. (numera bl. tillf.) bindel (se d. o. 1 b) förfärdigad av (l. innehållande) silvertråd; jfr silver 1 e. Runeberg 5: 316 (1833).
-BINDTYG. (†) silverfodral l. silveretui för sjukvårdsartiklar. BoupptSthm 1674, s. 1138 a.
-BINNIKA. (†) band förfärdigat av (l. innehållande) silvertråd; jfr silver 1 e. TullbSthm 2/5 1571. InventKopparb. 1606, F II.
-BISAM. [jfr t. silberbisam] (i fackspr.) skinn av desmansråttan (som har undertill silverglänsande päls), myskbisam. 4Brehm 5: 185 (1923).
-BJÄFS. särsk. (†) motsv. bjäfs 1, koll.: silverfransar l. silverbårder. Lind (1749; under schamrirt).
(1 d, 5) -BJÄLKE. herald. bjälke (se bjälke, sbst.1 1 d) i silver. Bechstadius Siöm. 15 (1734).
-BJÖRK. (i vitter stil, tillf.) björk med silvervit stam. Lundgren Res. 268 (1867).
-BJÖRN. [jfr t. silberbär] (numera bl. mera tillf.) björn med vita hårspetsar (o. vit bottenull). Nilsson Fauna 1: 114 (1820).
-BLAD. [fsv. silfbladh]
1) blad av silver; särsk.
a) motsv. blad 3 a. Puderknivar med silverblad. Schröderstierna BerJärnStålMetallfabr. 1: 44 (1755).
b) motsv. blad 4; jfr -folie. Schroderus Comenius d 8 a (1639).
2) (i sht i vitter stil) silvervitt l. silverglänsande blad (se d. o. 1). Träden skaka sina silfverblad. CFDahlgren i Phosph. 1811, s. 487.
3) [jfr t. silberblatt] bot. växten Lunaria rediviva Lin., vars frukter ha silvervita, länge efter blomningen kvarsittande skiljeväggar, månviol. Möller (1745; under bulbonac). Törje Växtfört. 2: 135 (1938).
-BLADIG. om växt: som har silvervita l. silverglänsande blad. Silfverbladiga popplar. Thomander 3: 297 (1826).
-BLANDAD, p. adj. (upp- l. in)-blandad med silver; förr äv. i uttr. silver- och silkesblandad, se silkes-blandad. Schroderus Comenius d 8 a (1639). Silfverblandadt guld. AntT 5: 184 (1878).
-BLANDNING. (numera bl. tillf.) silverlegering; jfr blandning 1 b α. Rinman 2: 596 (1789).
-BLANK. blank på grund av silverhalt l. (vanl.) blank som silver. Then Silfwer-blanke Måna. Spegel GW 149 (1685). En sölfblank daler. Sturzen-Becker 5: 82 (1862).
-BLECK. jfr bleck, sbst.3 1 a, b. Spigell medh Sillfwer bleck på Rahmerne. HusgKamRSthm 1660—73 A, s. 689. Fornv. 1931, s. 193.
Ssg: silverblecks-, äv. silverbleck-fibula. arkeol. Rig 1919, s. 99.
-BLEK. (i sht i vitter stil) blek (se blek, adj.1 3, särsk. 3 b) som silver, silvermatt l. dyl. Ling As. 173 (1833; om norrsken). Frosten kom, den ödsligt silverbleka. Siwertz JoDr. 91 (1928).
-BLIANT. (†) ett slags dyrbart sidentyg med invävd silvertråd; jfr silver 1 e. KlädkamHdlSthm 1536. KlädkamRSthm 1561—65 H, s. 12 a.
Ssg (†): silverbliants-bonnett. jfr bonnett, sbst.1 1 a. HH 2: 15 (1548).
-BLICK. [jfr t. silberblick] jfr blick, sbst.1
1) metall. motsv. blick, sbst.1 1 a. Rinman 1: 232 (1788). särsk. (numera bl. tillf.) mer l. mindre bildl.; förr särsk. [efter motsv. anv. i t.] liktydigt med: glanspunkt l. höjdpunkt o. d. Atterbom FB 194 (1818). (Historiemåleriets) hufwudämne äro de stora momenterna, silfwerblickarna, i hwilka historiens själ, friheten, klart bryter fram. Ljunggren Est. 2: 323 (1860).
2) (i vitter stil) silverglänsande blick (se blick, sbst.1 2); särsk. mer l. mindre bildl. Etherens (dvs. solens) öga det strålar, aldrig än tröttadt, / Skådar med silfverblicken. Thomander 3: 251 (1826). Alla tre sutto tysta och stirrade in i havets silverblick. Martinson VägUt 318 (1936).
Ssg (till -blick 1): silverblicks-tid. (†) bildl., om kort tidrymd (så kort som den varunder silvret blickar; se blicka, v.1 1 a) varunder ngt framträder i sin vackraste glans; jfr silver-blick 1 slutet. Fahlcrantz 4: 180 (1865; om den tidiga våren).
-BLICKANDE, p. adj. silverglänsande (jfr blicka, v.1 1); numera bl. (i vitter stil, tillf.) med anslutning till blicka, v.1 4. Den silfverblickande ån, som dallrar mot solstrålarna. Törneros (SVS) 3: 14 (1830).
-BLICKNING. metall. = -blick 1. ÖoL (1852).
-BLINK. (i vitter stil) silverblänk. PDAAtterbom i PoetK 1820, s. 179.
-BLINKANDE, p. adj. (i vitter stil) silverglittrande; jfr blinka, v. 1 (d). Franzén Skald. 7: 259 (1834; i bild).
-BLINKNING. [jfr t. silberblinken] (i vitter stil, tillf.) jfr -blink, -blinkande. Atterbom SDikt. 1: 95 (1811, 1837).
-BLIXT. blixt l. blixtlikt sken l. blänk l. blixtlik glimt som påminner om silvrets glans; företrädesvis i jämförelser l. i bildl. anv. Frihetens silfwerblixtar, de stora omhwälfningar och handlingar, i hwilka hon klarare än eljest bryter fram. Ljunggren Est. 2: 191 (1860). Yxan svang som en silverblixt. Koch GudVV 2: 239 (1916).
-BLOMMA. [jfr t. silberblume]
1) avbildning (bild) av blomma (se blomma, sbst. 1), utförd i silver (äv. i textilt material innehållande silvertråd; jfr silver 1 e) l. av silverpapper (se d. o. 1) o. d. Ett (vagnstäcke) aff rödh gyllenduch med sölffblomer. FörtHertJohLösegend. 1563, s. 51. Ett Mariæ bild medh glaas föhre, rahmen omkring ähr aff Sillfuerblomor. Karlson EBraheHem 71 (i handl. fr. c. 1672).
2) (numera bl. tillf.) om var o. en av de blåsor l. fläckar som visa sig vid drivning av silver (strax) före blickningen (jfr blomma, sbst. 6 e); förr äv. om ämne som uppfattades ss. ett slags icke fullt utvecklat silver uppkommet gm sublimering l. vittring (jfr blomma, sbst. 5 h). Wiszmuth är et omoget Silfwer eller Silfwerblomma, deraf blåt Stärkelse göres. Hiärne Berghl. 449 (1687). Rinman 2: 601 (1789; i pl., om blåsor l. fläckar vid silverdrivning).
3) (†) = -blad 3. ÖoL (1852).
4) (i vitter stil) bildl., om silverglittrande rimfrostblomma o. d. Saxén FinSång. 1: 77 (1891).
-BLOMMERAD, p. adj. (†) prydd med blommor helt l. delvis bestående av silvertråd; jfr silver 1 e. KKD 5: 282 (1711; om tyg).
-BLOMPOTTA. (†) blomkruka av silver. Karlson EBraheHem 48 (i handl. fr. 1665).
-BLOND. i fråga om hårfärg o. d.: mycket ljust blond (påminnande om silvrets färg). DN(B) 1959, nr 34, s. 11.
-BLOSS. (i vitter stil) bildl., om (sken från) silverglänsande himlakropp; jfr silver 1 b β α'. Lucidor (SVS) 218 (1672). Den vita månen förleder oss / med sitt silverbloss. Ferlin Goggl. 141 (1938).
-BLY. (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) silverhaltigt bly erhållet ss. första produkt vid smältning av silverhaltig blymalm (särsk. blyglans), verkbly. Holmkvist BergslHyttspr. (i handl. fr. 1530). JernkA 1908, s. 49 (om ä. förh.).
-BLÅ. (i sht i vitter stil) blå med skiftning i silvervitt. Elfver, som i gräset, / .. Ringvis dansa, silfverblå. CMFranzén (1797) i GustBr. 570. Silfverblå gnistor. PT 1904, nr 255, s. 3.
-BLÄCK. bläck vari finpulveriserat silver (l. ett silversalt) ingår; om nutida förh. nästan bl. i utvidgad anv., om silverfärgat bläck av finpulveriserad aluminiumbrons utrörd i flytande bindemedel. SvLitTidn. 1814, sp. 736. Holmström VarunPappersh. 29 (1945; i utvidgad anv.).
-BLÄCKHORN~02 l. ~20. bläckhorn av silver. KlädkamRSthm 1654, s. 467.
-BLÄNDE. [jfr t. silberblende] miner. mineral bestående av svavel o. silver jämte antimon l. arsenik; numera nästan bl. ss. senare ssgsled; jfr blände, sbst.1 2. Möller 2: 920 (1785). Hammar (1936). jfr arsenik-silverblände.
-BLÄNK. (i sht i vitter stil) blänk (ss.) av silver; jfr -blink. Barthel Ramsöpojk. 31 (1928).
-BLÄNKANDE, p. adj. som blänker (av l.) likt silver; i sht förr äv. om stjärna: glimmande med silverglans. Silfwerblänckiande klädnat. Stiernhielm Herc. 280 (1658, 1668). Lillienstedt Vitt. 274 (1681; om stjärnor).
-BOD.
1) (†) till 1: bod (se bod, sbst.1 2) för förvaring o. sovring av silvermalm. Granström SalaGruv. 531 (i handl. fr. 1587).
2) (numera bl. tillf.) till 2: butik för försäljning av silverföremål; jfr bod, sbst.1 3. BoupptSthm 1680, s. 359 b, Bil. (1677).
-BODD, p. adj., l. -BOG, adj. (-bodd c. 16001844. -bog c. 1621) [fsv. silfboin, silverboin; med avs. på formen -bog jfr -bogh under redobogen] (†) silverbeslagen; jfr bo, v.2 1, o. bogen, p. adj.1 Silfbodda knifvar. SvForns. 2: 111. Digh will Jagh gifwa en Sölfbodd Knÿf. Visb. 2: 347 (c. 1600). Mitt swerdh och silff boga knif. Därs. 1: 427 (c. 1621). SvFolks. 1: 62 (1844).
-BOETT. jfr boett 1.
b) motsv. boett 1 b. Carlander Miniatyrmål. 73 (1897).
-BOG, se -BODD.
(1, 2) -BOK. (numera bl. mera tillf.) bok som är skriven med silverbläck l. inbunden i silverband (se d. o. a) l. handlar om silver. BoupptSthm 1668, s. 1126. Form 1935, s. 238 (om bok som handlar om silver). särsk. (numera föga br.) i sg. best., om silverbibeln. NLärdaT 1774, s. 292. 3NF 4: 1196 (1925).
-BOKSTAV~02 l. ~20. [fsv. silfbokstaver] bokstav skriven med silverbläck l. målad med silverfärg (se d. o. 2) l. framställd medelst silvertryck (se d. o. 1) l. av silver (l. textilt material innehållande silvertråd; jfr silver 1 e). Altarekläde af golt dammask, m(edh) sölfuerbokstäffuer — 14 Lood. InventKopparb. 1606, F II. En damascerad sabel med gull- eller silfwer-bokstäfwer. Lind 1: 507 (1749). AHB 131: 112 (1887; om bokstäver målade med silverfärg). (En evangeliebok) skriven på purpurpergament med guld- och silverbokstäver. NordTBB 1939, s. 33.
-BORD. jfr bord, sbst.1 5 (o. 6). 1Krön. 28 (”29”): 16 (Bib. 1541; äv. i Bib. 1917). Nordenflycht (SVS) 2: 402 (1759).
-BORDERAD, p. adj. (†) silverbroderad. Gulld och silf:r borderede geheng. OxBr. 11: 711 (1637). Peringskiöld Wilk. 89 (1715; om handske).
-BORDERING. (†) silverbroderi. OSPT 1686, nr 38, s. 7. MeddRiksheraldÄmb. 10: 195 (i handl. fr. 1686).
-BORD(S)-KNAPP, se -bård-knapp.
-BORSTE. jfr borste 1.
1) till 1: borste med skaft l. stomme av silver. Björkman (1889).
2) till 2: borste avsedd för rengöring av silverföremål. Dalin (1854).
-BORSTSVANS ~02 l. ~20. entomol. insekten Lepisma saccharina Lin., som har kroppen täckt av silvervita fjäll; äv. allmännare om insekt tillhörande underordningen Zygentoma (särsk. i pl., om denna underordning). Stuxberg o. Floderus 1: 724 (1901). DjurVärld 2: 357 (1961; i pl., om underordningen).
(1, 5) -BOTTEN. (i sht i fackspr.) botten (se d. o. II 1 b) av silver l. i resp. av silverfärg (se d. o. 1, 2); särsk. om botten i vävnad, (delvis) bestående av silvertråd (jfr silver 1 e). KlädkamRSthm 1602 E, s. 145 a. MeddRiksheraldÄmb. 9: 60 (1941).
-BOVETE~020. [jfr d. sølvboghvede] lant. varietet av bovete med silvergrå färg. LB 2: 397 (1901).
-BRAND. (i vitter stil, föga br.) silverglänsande låga l. dyl.; jfr brand, sbst.1 I 1 b. Stagnelius (SVS) 2: 261 (1821).
-BRANDERTS~02 l. ~20. [jfr t. silberbranderz] bergv. branderts som innehåller silver. Rinman 1: 302 (1788).
-BRICKA.
1) motsv. bricka, sbst.3 1 (b). KlädkamRSthm 1730, s. 180. Carlén Skuggsp. 2: 111 (1865; om jourbricka). särsk. (†) motsv. bricka, sbst.3 1 d: skiva av silver i elektrisk stapel. JBerzelius i FKM 2: 25 (1807).
2) motsv. bricka, sbst.3 2. BoupptSthm 1675, s. 139 a (1674). Sjön låg blank som en silfverbricka. Lundegård Tit. 162 (1892).
-BRISK. (numera föga br.) silverspänne, silverbrosch. BoupptSthm 1672, s. 1055 a. Söderhjelm Brytn. 103 (1901).
-BROCK. (†) liten bit l. litet stycke silver; jfr brock, sbst.1 En Psalmbok med Sidentyg öfwerdragen och med Silfwerbrocker beslagen. VDAkt. 1755, nr 178.
-BRODERAD, p. adj. broderad (helt l. delvis) med silvertråd; jfr silver 1 e. Silfuer-broderade .. ComediantsKläder. PT 1758, nr 51, s. 4.
-BRODERARE. (numera bl. tillf.) jfr -brodering. EkonS 2: 269 (1897).
-BRODERI. särsk. konkret: broderi helt l. delvis bestående av silvertråd; jfr silver 1 e. PT 1791, nr 49, s. 2.
-BRODERING. abstr. o. konkret; jfr silver 1 e. KlädkamRSthm 1745, s. 222 (konkret).
-BROKAD. [jfr t. silberbrokat] jfr brokad 1 o. -damast. Lind 1: 1424 (1749). särsk. (†) oeg., om silverglänsande bronsfärg (innehållande glimmerskiffer) använd för dekorering av föremål av papjemaché o. d.; jfr brokad 2. AHB 119: 32 (1884).
-BROKADERAD, p. adj. [senare leden avledn. av brokad] (†) = -broscherad. Silfverbrokaderadt sammet. Lundgren MålAnt. 1: 380 (1874).
-BROMID. [jfr t. silberbromid, eng. silver bromide] kem. bromvätesyrans silversalt (AgBr), använt bl. a. ss. ljuskänsligt skikt på fotografisk plåt l. film o. d., bromsilver. Cleve KemHlex. (1883).
-BROMUR. [jfr fr. bromure d'argent] (†) om silverbromid. Berzelius ÅrsbVetA 1827, s. 106.
-BRONS. [jfr t. silberbronze, eng. silver bronze]
1) (numera nästan bl. i skildring av ä. förh.) brons (se d. o. 1) med silverliknande utseende; äv. om silverliknande, i sht förr ss. ersättning för nysilver använd legering av koppar, mangan, zink, kisel o. aluminium; i sht förr äv. om silverliknande legering av tenn, vismut o. kvicksilver, använd på liknande sätt som brons. Almström Handelsv. 87 (1845; av tenn, vismut o. kvicksilver). JernkA 1892, s. 352 (av koppar, mangan, zink, kisel o. aluminium). Fornv. 1911, s. 55 (i fråga om sibiriskt fornfynd).
2) färgstoff bestående av l. innehållande silver i pulverform, använt till försilvring l. bronsering; äv. i utvidgad anv., om silverglänsande färgstoff (i pulverform) framställt av andra ämnen (särsk. aluminium); jfr brons 3. Äkta, oäkta silverbrons. VetAH 1798, s. 291. GrafUppslB (1951; i utvidgad anv.).
-BRONSERA, -ing. [jfr t. silberbronzierung; delvis till -brons] färga l. överdraga med silverbrons (se d. o. 2). AHB 131: 128 (1887: silfverbronsering). KatalSkomatMonopolÖrebro 1945, s. 47.
-BROSCH. Björkman (1889).
-BROSCHERAD, p. adj. vävn. broscherad (se broschera 1) med silvertråd; jfr silver 1 e. Silfver-brocherade vestar. MagKonst 1825, s. 56.
-BROSCHERING. vävn. konkret: broschering (se broschera 1 slutet) med silvertråd; jfr silver 1 e. Fatab. 1958, s. 51.
-BRUD. [jfr t. silberbraut] kvinna som firar silverbröllop, kvinna på sin silverbröllopsdag. Atterbom (1847) i 3SAH 37: 276. —
-BRUDGUM~02 l. ~20. [jfr t. silberbräutigam] jfr -brud. Atterbom (1847) i 3SAH 37: 276. —
-BRUDPAR~02 l. ~20. [jfr t. silberbrautpaar] silverbröllopspar. SAOB B 4311 (1922).
-BRUK.
1) (numera bl. tillf.) användning av silver; jfr bruk 1. AdP 1800, s. 637.
2) (numera nästan bl. i skildring av ä. förh.) = -verk 2 (jfr bruk 9); förr äv. abstraktare: silverhantering (jfr bruk 7 a). SamlFörfDal. 41 (1563; abstraktare). HH XIII. 1: 126 (1564). SvLantmät. 2: 387 (1928; om ä. förh.).
Ssg (till -bruk 2): silverbruks-hytta. (numera bl. tillf.) silverhytta. HSH 31: 275 (1662).
-BRUKNING. (†) silverhantering. G1R 7: 278 (1531). SamlFörfDal. 19 (1563).
-BRYTNING.
1) brytning av silvermalm. Forssell Stud. 2: 151 (1888).
2) (i vitter stil, tillf.) skiftning i silverfärg (se d. o. 1). Vetterlund StDikt. 169 (1901; i bild).
-BRÅSSA. [fsv. silfbraz] (†) smycke (spänne) av silver. G1R 28: 18 (1558). InventTortuna 1606, F II.
-BRÅSSAD, p. adj. [senare leden avledn. av bråssa] (†) prydd med smycken (spännen) av silver; jfr -bråssa. En Kungens Hofbetiänt, en silfwerbroszad flep. Kolmodin QvSp. 1: 12 (1732).
-BRÄCKA. bot. o. trädg. (prydnads)växten Saxifraga aizoon Jacq., som har silvervita bladrosetter. Hylander PrydnV 66 (1948).
-BRÄM. jfr bräm 1. HH 2: 21 (1548).
-BRÄMAD, p. adj. försedd med silverbräm; ofta (i vitter stil) allmännare l. bildl.: som har silverglänsande (ytter)rand l. kant, silverkantad. Tigerstedt Block 34 (1931). Silverbrämade skyar. Viksten SkogSjung. 33 (1933).
-BRÖLLOP. [jfr dan. o. nor. sølvbryllup, holl. zilverbruiloft, t. silberhochzeit, eng. silver wedding] festlighet varmed tjugofemårsdagen av ett bröllop firas (jfr diamant-, guld-, järn-bröllop o. silver 1 i); äv. oeg. l. bildl., om tjugofemårsjubileum. Dalin Vitt. II. 4: 29 (1739). Jag har hört sägas att det först är nästa år, du kan fira ditt silverbröllop med den kungliga scenen. Siwertz Pagoden 175 (1954). Swahn Jubelf. 65 (1963).
Ssgr: silverbröllops-dag. IT 1791, nr 95, s. 1.
-fest. ÖgCorr. 1862, nr 28, Bih. s. 2.
-par. Rundgren Minn. 2: 71 (1883).
-BRÖST-KNÖP. (†) bröstknapp av silver; jfr knöp a. 2SthmTb. 2: 232 (1553).
-BUCKLA.
2) [jfr 1] (vard.) sport. om silverpokal. PedT 1944, s. 227.
-BULJON. (i sht i fackspr.) buljon av silvertråd; jfr silver 1 e. KlädkamRSthm 1772, s. 45.
-BUSKE. [jfr t. silberbusch, eng. silver bush] bot. (växt av) släktet Elæagnus Lin., som kännetecknas av silverglänsande blad o. av vars (i bl. a. Nordamerika o. Sydeuropa inhemska) arter flera odlas i Sv. ss. prydnadsväxter; särsk. om växten E. argentea Pursch (äv. kallad vanlig silverbuske). Lilja FlOdlVext. 14 (1839; om släktet). GbgTrädgFPrisuppg. 1922, s. 6 (om E. argentea). Japansk silverbuske. Hylander PrydnV 44 (1948; om busken E. multiflora Thunb.).
-BYNKE. (mindre br.) bot. sandmalört; jfr -malört o. binka 1. Lyttkens Växtn. 30 (1904).
-BYXSÄCKSUR~102, äv. ~200. (förr) jfr -ur. Schröderstierna BerJärnStålMetallfabr. 2: 38 (1760).
-BÅGAD, p. adj.
1) (numera bl. tillf.) som har silverbåge (se d. o. 1). Tranér HomIl. 4 (1807; om Apollo).
2) om glasögon: som har silverbågar (se -båge 3). Lindberg FinNov. 2 (1894).
-BÅGE.
2) (i sht i vitter stil) silverglänsande båge (se båge, sbst.1 2) l. bågformig rörelse l. bana l. dyl. En vattenkonst / Med språng på språng dref silfverbågar opp, / Som korsade hvarandra. Atterbom 1: 79 (1824). (Fisken) beskrev en glittrande silverbåge genom luften. Heerberger Dag 339 (1939).
3) i sg. l. (nästan bl.) pl.: glasögonbågar av silver. BoupptRasbo 1787 (pl.).
-BÅRDAD, p. adj. [jfr -bård] (numera föga br.) försedd med silverbård. En dyrbar sölfbordad altarduk. Afzelius Sag. X. 1: 163 (1864).
-BÅRD-HÄNGE. (†) hängsmycke l. dyl. av silver, avsett att bäras fäst vid bältet (jfr bård, sbst.1 4 a). BoupptSthm 1674, s. 122 a, Bil. (: Silf(wer)bordhenge).
-BÅRD-KED. (†) silverkedja (med hängsmycke l. dyl.) avsedd att bäras fäst vid bältet; jfr -bård-hänge. BoupptSthm 1669, s. 1826 (: silf(wer)bordKedh).
-BÅRD-KNAPP l. -BÅRDS-KNAPP. (-bord- 16811688. -bords- 1684) (†) liten (kulformig) ask l. dosa av silver för förvaring av välluktande ämnen, avsedd att bäras fäst vid bältet; jfr knapp, sbst. 3, o. -bård-hänge. BoupptSthm 1681, s. 268 a. Därs. 1688, s. 700 b.
-BÅT. (i vitter stil, numera bl. tillf.) jfr båt, sbst.1 1 a. Spegel ÖPar. 6 (1705).
-BÄCK. (i vitter stil) silverglänsande bäck; äv. mer l. mindre bildl. ÖB 7 (c. 1712). Och den bladbekrönta Necken / Gigan rör i silfverbäcken. Stagnelius (SVS) 1: 370 (c. 1815). Krusenstjerna Fatt. 2: 52 (1936; bildl., m månstrimma).
-BÄCKEN. (numera nästan bl. i skildring av ä. förh.) jfr bäcken 1. Esra 1: 9 (Bib. 1541). särsk. motsv. bäcken 1 a. BoupptSthm 1673, s. 1314 a.
-BÄGARE. [fsv. silfbikare] bägare av silver l. (i utvidgad anv.) av nysilver (jfr silver 1 h o. anm. sp. 2403); särsk. dels om sådan bägare utdelad ss. pris i tävling o. d., dels mer l. mindre bildl. Schroderus Os. 1: 663 (1635). Njutningen är den bräddade silfverbägare, på hvars botten hvilar en drägg, som berusar sinnet. Rundgren Minn. 3: 20 (1861, 1888). SydsvD 1870, nr 26, s. 2 (utdelad ss. pris). KatalÅhlénHolm 98: VI (1929; av nysilver).
-BÄLTE. [fsv. silfbälte]
1) bälte (se d. o. 1) med länkar l. plåtar l. bucklor o. d. av silver. OPetri Tb. 65 (1525). Silfverbältet (som samerna bär) .. är af läder, .. hvarvid fyrkantiga, förgyllda silfverplåtar äro fästa tätt invid hvarandra, så att intet af sjelfva bältet synes. Læstadius 1Journ. 120 (1831). Kulturen 1952, s. 42.
2) (i sht i vitter stil) allmännare l. bildl.: silverglänsande bälte (se d. o. 2) l. rand o. d. Öfver ett omätligt fält af gyldene ax och grönskande kullar löper silfverbältet af .. (Strömsholms) kanal. Crusenstolpe Tess. 1: 122 (1847). Beskow i 2SAH 32: 29 (1859; på fjärils vingar).
-BÄLTES-TAMP. (-beltz-) (†) ändbeslag av silver till bälte. ÅngermDomb. 24/4 1628, fol. 2.
-BÖLJA. (i vitter stil) silverglänsande bölja; särsk. motsv. bölja, sbst. 2. Holmberg 1: 116 (1795). En insjös silfverbölja glänste fram. Bremer FamH 2: 55 (1831).
-BÖSSA.
1) (numera föga br.) motsv. bössa 1. Dryselius Måne 463 (1694).
2) motsv. bössa 2 b.
a) (numera bl. tillf.) avbildning (bild) i silver l. silverfärg, föreställande bössa. Arnell Scott Sjöfr. 295 (1829).
b) (†) i det bildl. uttr. skjuta med silverbössor, söka nå sina syften (vinna en strid) gm gåvor l. dyl.; jfr silver 1 f, 3. (Lat.) Hastis argenteis pugnare. .. (Sv.) Skiuta medh silfwer bössor. Linc. Ll 4 a (1640).
-CEMENT. odont. cement (se d. o. I 8) vari silver (ett silversalt) ingår. SvTandläkT 1950, s. 382.
(3) -CERTIFIKAT. [jfr amerik. eng. silver certificate] (i fråga om förh. i Förenta staterna) bankv. certifikat som erhålles från statskassan vid deposition av silvermynt. EkonT 1900, s. 256.
-CHAR. (i vitter stil) jfr -vagn; särsk. oeg. l. bildl. Selene står på silfver-charen. Stagnelius (SVS) 2: 339 (1821).
-CHARNER, se -scharner.
-CHEVREAU. (i fackspr.) med (oäkta) bladsilver belagd chevreau. Modet 1935, s. 27.
-CITRAT. [jfr t. silberzitrat, eng. silver citrate] i sht kem. citronsyrans silversalt (Ag3C6H5O7), förr äv. använt ss. antiseptiskt medel. SvFarm. 74 (1901).
-CYANID. [jfr t. silberzyanid, eng. silver cyanide] kem. cyanvätesyrans silversalt (AgCN), bl. a. använt vid elektrolytisk försilvring, cyansilver. Berzelius ÅrsbVetA 1845, s. 217.
-CYANUR. [jfr fr. cyanure d'argent] (†) om silvercyanid. Berzelius Kemi 2: 358 (1822). Dens. ÅrsbVetA 1847, s. 126.
-DAG. (numera bl. tillf.) dag då tjugofemårsjubileum firas; jfr -bröllops-dag. Böttiger 3: 7 (1843, 1858).
-DAGER. (i vitter stil) silverskimrande dager (se d. o. 5 a, 6 b). Snoilsky 1: 65 (1869). Wirsén NDikt. 316 (1880).
-DAGG. (i vitter stil) silverglänsande dagg; äv. bildl. Thorild (SVS) 1: 179 (c. 1785). Bremer GVerld. 2: 231 (1860; bildl.).
-DAGGERT. (numera bl. tillf.) silverdolk. 2SthmTb. 1: 59 (1545).
-DAGGIG. (i vitter stil) jfr -dagg. De silfverdaggiga fälten. Stagnelius (SVS) 3: 79 (1817).
-DALER. (förr) daler av silver, daler silvermynt; äv. bildl. Stiernman Com. 2: 352 (1643). Den svaga brisen strör blanka silfverdalrar öfver insjöviken. Lindqvist Dagsl. 2: 134 (1900).
-DAMAST. (i sht i fackspr.) (fransk) damast (se damast, sbst.2 1) med invävda mönster i silvertråd; jfr -brokad o. silver 1 e. KlädkamRSthm 1565 F, s. 22 a.
-DAMM, sbst.1 (i vitter stil) silverglänsande damm (se damm, sbst.1 II). Atterbom FB 142 (1814).
-DAMM, sbst.2 (i vitter stil) jfr damm, sbst.2
1) (†) motsv. damm, sbst.2 1: silverglänsande ånga. Bremer Pres. 313 (1834).
2) motsv. damm, sbst.2 2: silverglänsande damm l. stoft o. d.; jfr -stoft, sbst.1 Mörne HjärtSvärd. 36 (1935).
-DARIK. (i skildring av fornpersiska förh., mera tillf.) jfr darik a. 2UB 6: 597 (1904).
-DART. (numera bl. ngn gg arkaiserande) jfr dart 1. TullbSthm 17/5 1561.
-DEG. [jfr ä. t. silberteig] (†) degformig massa av smält silver; jfr deg 3. Wikforss (1804; under silberteig). Schulthess (1885).
-DEGEL. (numera bl. tillf.) degel av silver. Rinman 1: 36 (1788).
-DEKOR. [jfr sandstens-dekor] dekor i silver l. silverfärg (se d. o. 2) o. d. RedKultFören. 1910—11, s. 20.
-DEKORATION. särsk. konkret, motsv. dekoration 1 c slutet. JMStjernstolpe (1826) i 3SAH LVI. 3: 25. —
-DENAR. särsk. (om fornromerska förh.) motsv. denar 1 a. Trozelius Mynt 47 (1777: silfver denarier).
-DENNING. (förr) Petreius Beskr. 4: 14 (1615).
-DESSERTKNIV~102 l. ~020. DA 1824, nr 86, s. 9.
-DIADEM. jfr diadem 1 b. Torpson Eur. 1: 219 (1895).
-DIAPOSITIV. (mera tillf.) jfr -bild 2. FotogrT 1905, s. 88.
-DIMMA. (i vitter stil) silverglänsande l. silvervit dimma; särsk. om dimma i månsken. Så hon stod framför mig. / Blyg, som strimman / Af en måne, röjd i silfverdimman. Atterbom SDikt. 1: 220 (1809, 1837). Asklund BrödKlar. 23 (1962).
-DINKA. (vard., mera tillf.) silverfickur; jfr -rova 2. NDA 1911, nr 74, s. 4.
-DIS. (i sht i vitter stil) silverglänsande l. silvervitt dis (se dis, sbst.2 1). Bergh Konst 118 (1896, 1908).
-DISIG. (i sht i vitter stil) jfr -dis. Ute vid den höstklara, sollysta horisonten såg jag det silfverdisiga hafsbandet. Öberg Makt. 1: 157 (1906). Heerberger NVard. 131 (1936; om natt).
-DISK. [fsv. silfdisker; jfr fvn. silfdiskr]
1) (i skildring av ä. förh.) skiva l. tallrik l. dyl. av silver (avsedd att äta på); jfr disk, sbst.1 II 1 a. Holmberg Nordb. 244 (1852; om förh. på 1000-talet).
2) koll.: husgeråd av silver; numera bl. (mera tillf.) om bordskärl o. d. av silver, som (skola) diskas l. ha diskats; jfr disk, sbst.1 II 1 b. Schroderus Liv. 620 (1626).
-DISKONT. (om ä. förh., numera bl. tillf.) om diskontverk vari aktier fingo inköpas av enskilda för betalning i arbetssilver. Adlerbeth Ant. 2: 228 (c. 1815; om det tillämnade riksdiskontverket).
-DOFT. (numera föga br.) silverstoft (se -stoft, sbst.1); äv. oeg. l. bildl.; jfr doft I 1 (b). Rinman 2: 364 (1789). Clementines ljufva anblick skola vi ej beskrifva, ty det hör till festen, att en slöja, en sky af silfverdoft, sväfvar kring hennes öfre varelse. Almqvist Hind. 36 (1833).
-DOK.
1) (numera bl. mera tillf.) dok (se d. o. 1) av tyg innehållande silvertråd (jfr silver 1 e) l. med silverglänsande färg. Arnell Moore LR 1: 6 (1829). Dagen var med guld besållad, / Natten gick i silfverdok. Modin Dikt. 227 (1878); jfr dok 6 d.
2) (†) = -duk 1; jfr dok 5. SthmStadsord. 1: 49 (1636).
Ssgr (†; till -dok 2): silverdoks-mössa. = silverduks-mössa. BoupptSthm 1683, s. 553 a.
-pung. (penning)pung av silverduk. BoupptSthm 1682, s. 134 b. Därs. s. 340 a. —
-DOLLAR. [jfr eng. silver dollar] dollar av silver. NordT 1886, s. 169.
-DOPPA. (†) (stift med huvud utgörande) kupig knapp l. buckla av silver; äv. om figur i silverfärg (se d. o. 1, 2), föreställande l. påminnande om sådan knapp osv.; jfr dopp, sbst.1 3. HögaV 1: 11 (Bib. 1541). Uggla Herald. 34 (1746; i silverfärg).
-DOPPSKO~02 l. ~20. jfr doppsko I 1; särsk.
a) motsv. doppsko I 1 a. HH 2: 37 (1553).
-DOSA. jfr dosa 1; särsk. om snusdosa av silver. BoupptSthm 1659, nr 93 (: Söllfdoos). MinnGPrästh. 6: 149 (1930; om snusdosa).
-DRILL. (i sht i vitter stil) silverklingande drill (se drill, sbst.1 2). Lärkans silfverdriller. Atterbom SDikt. 272 (1810, 1837).
-DRIVARE. (numera bl. i skildring av ä. förh.) jfr drivare 17. RäkenskOlandÖsterby 1611, s. 41 b.
Ssg: silverdrivare-hus. (†) hus där drivning av silver utfördes; jfr drivhus 4. SthmSlH 1: 99 (i handl. fr. 1568).
-DRIVEN, p. adj. (numera bl. tillf.) som består av drivet silver (se driva, v.2 21 a). Silfverdrifven sölja. Wirsén Dikt. 32 (1876).
-DRIVNING. metall. jfr driva, v.2 40 a β. VetAH 1752, s. 249.
-DROPPE. (stelnad) droppe av smält silver; vanl. allmännare l. bildl.: silverglänsande droppe (av vatten o. d.). Spegel GW 269 (1685; av vatten). Fornv. 1906, s. 167 (av silver).
-DRUVA. (förr) jfr druva 7. Schulthess (1885).
-DRÄKT. dräkt (se d. o. II 2 a) av (silver l.) textilt material innehållande silvertråd (jfr silver 1 e); ofta (i sht i vitter stil) allmännare l. bildl.: silverglänsande dräkt (se d. o. II 2 b, 2 b γ); äv. om silvervitt l. silvergrått hår (jfr silver 1 b β γ'). Adlerbeth Ov. 44 (1818; om fjäderdräkt hos fågel). Att bära mogen ålders silfwerdrägt. Hagberg Shaksp. 4: 383 (1848). Hildén Michajlovič När 46 (1933).
(13) -DRÄNG. (förr) jfr dräng 2 o. -kammarbetjänt. HovförtärSthm 1676—77, s. 263.
-DUK.
1) (numera bl. i skildring av ä. förh.) tyg med invävd silvertråd (jfr silver 1 e); jfr duk 1, -brokad o. -dok 2. G1R 11: 193 (1536). Karlson StåtVard. 110 (1945).
2) (förr) av silverglänsande förtent järntråd framställd silduk (använd vid silning av mjölk). Cederborgh Mjölkh. 13 (1868).
3) [jfr eng. silver screen] (i fackspr.) med ett silverglänsande skikt av aluminium (l. annan metall) överdragen duk att visa ljusbilder l. film på. Förberg SäljFilm 238 (1946).
Ssgr (till -duk 1; numera bl. i skildring av ä. förh.): silverduks-dräkt. jfr dräkt II 2 a. Fryxell Ber. 10: 342 (1842).
-himmel. jfr himmel 6 b. Ekeblad Bref 2: 300 (1662).
-kläder, pl. Nordberg C12 1: 608 (1740).
-sko. HH 2: 25 (1548).
-sparlakan. Roth Kägleh. 26 (i handl. fr. 1685).
-tröja. (-duk- 1548. -duks- 1672 osv.) jacka l. dyl. av silverduk. HH 2: 23 (1548).
-täcke. Cederström o. Malmborg ÄLivrustk. 92 (i handl. fr. 1654; om hästtäcke).
-DUVA.
1) (i vitter stil) silverglänsande duva. Stagnelius (SVS) 1: 286 (1814).
2) avbildning (bild) i silver l. silverfärg, föreställande duva. Nilsson FestdVard. 116 (1925).
-DYSING. (förr) med bjällror besatt silverbälte. ArvskifteSthm 6/12 1625.
-EK. bot. (prydnads)växten Cineraria maritima Lin., som har silvervita, om eklöv påminnande blad. NF 3: 363 (1879).
-EPÅLETT. (-epål- (-epaul-) 1816 osv. -poll- 17891793) (förr) jfr epålett 1 o. -galon. Björn Medb. Personfört. (1789).
-ERTS. [jfr t. silbererz] (†) silvermalm. Nordforss (1805). Meurman (1847).
(1, 2) -ETUI. etui av silver l. för förvaring av silver (särsk. bordssilver). ÅgerupArk. Bouppt. 1743. IllSvOrdb. (1955; äv. för förvaring av silver).
-FACKLA.
1) (tillf.) fackla med handtag av silver. Swing 1921, nr 10, s. 14.
2) (i vitter stil, numera bl. tillf.) bildl., om månen; jfr silver 1 b β α'. Spegel GW 171 (1685).
-FAL. [jfr t. silberfahl] (i fackspr.) om duva: silvergrå; jfr fal, adj.2 MedlemsblSvDufafvF 1917, nr 4, s. 5.
-FALERTS~02 l. ~20. [jfr t. silberfahlerz] (numera bl. mera tillf.) miner. falerts som innehåller silver. Rinman 2: 603 (1789).
-FALL. (i vitter stil) silverglittrande (vatten)fall. Atterbom Lyr. 1: 174 (1818).
-FASAN. [jfr t. silberfasan, eng. silver pheasant] zool. (den i södra Asien inhemska, i Europa inplanterade) fågeln Lophura nycthemera Lin., vars rygg, vingar o. stjärt hos tuppen äro silvervita; äv. allmännare, om fågel tillhörande släktet Lophura Flem. (i sht i pl., om detta släkte); ngn gg äv. om grå ädelfasan. Gravander Buffon 3: 192 (1806). FoFl. 1917, s. 88 (om grå ädelfasan). 2SvUppslB (1953; i pl., om släktet).
(2) -FASON. (numera bl. tillf.) jfr fason 2 o. -modell 2. DA 1771, nr 60, s. 2 (hos tennkanna).
-FAT. [fsv. silffat] fat av silver l. (i utvidgad anv.) av nysilver (jfr silver 1 h o. anm. sp. 2403); stundom äv. med inbegrepp av den på fatet upplagda maten (jfr fat 3 d). 2Tim. 2: 20 (NT 1526). Uppför breda trappor skredo / Vännerna till riddarsaln, / Silfverfaten stodo redo / Och den skummande pokaln. Snoilsky 2: 38 (1881). KatalÅhlénHolm 98: VI (1929; av nysilver). Form 1949, s. 11.
-FATTAD, p. adj. (i fackspr., mindre br.) försedd med silverfattning; jfr fatta 3. Den .. silverfattade skålen. KarlJohStil. 63 (1924).
-FATTIG. jfr fattig 2; särsk. bergv. om malm (jfr fattig 2 d). Silfverfattiga glanser. Rinman 1: 530 (1788).
-FEMMA. (ngt vard.) silvermynt av fem kronors valör. LD 1958, nr 232, s. 6.
-FERNISSA. (i fackspr.) fernissa som blir silverblank då den stelnar. SFS 1906, nr 48, s. 44.
-FEST. (numera bl. tillf.) silverbröllop(sfest); äv. allmännare: fest vid tjugofemårsjubileum. Valerius 1: 168 (1847). Borg InstDöfst. 14 (1854).
-FICKUR ~02 l. ~20. jfr -ur. PT 1791, nr 5, s. 4.
-FIGURAT. (†) stycke silvermalm l. mineraliskt silver i form av djur- l. växtgestalt l. försett med teckningar av sådant utseende. Brander NatH 146 (1785).
-FILIGRAN. jfr filigran 1. Bremer GVerld. 2: 221 (1860: silverfiligram).
-FILIGRANS-ARBETE~020, äv. -FILIGRAN-ARBETE~020. (-gran- 19031959. -grans- 1880 osv.) Freja 1880, s. 123 (: silfverfiligrams-arbete).
-FIN. fin ss. silver (l. silvrets).
1) (numera bl. tillf.) motsv. fin, adj. I 5. Achrelius Dan. C 1 a (c. 1690; om fackla; i bild).
2) (numera bl. tillf.) motsv. fin, adj. II 1; särsk. ss. adv.: med mycket små, silverglänsande droppar. Hansson Nott. 40 (1885).
3) motsv. fin, adj. II (2 o.) 8. Hansson 2Dikt. 121 (1901; om sträng; i bild). Varing Frost. 175 (1926; om klang).
-FINERING. metall. Rinman 1: 106 (1788).
-FINGERÖRT ~102, äv. ~200. bot. växten Potentilla argentea Lin., som har på undersidan vitludna, fingrade blad, femfingerört; jfr -mura. Torén Rebau o. Hochstetter 101 (1851).
-FISK. [jfr t. silberfisch, eng. silver fish]
1) om fisk med silverglänsande färg; dels (i sht i vitter stil) utan tanke på någon särskild art av fisk, dels (numera nästan bl. i a o. b) om (varietet av) viss art o. d. Silf-fisk, som glittrar wäl, men ger ey fiskar-lön. Œdman Bahusl. 40 (1746; i uppräkning av Bohusläns fiskar; möjl. om taggmakrill l. till b nedan). Oldendorp 1: 105 (1786; om ansjovisliknande fisk i Västindien, sannol. Sardinella anchovia Cuv. et Val.). Glad och sorgfri leker / Den lätta silfverfisken i sin å. Stagnelius (SVS) 4: 6 (c. 1815). ÖfversVetAFörh. 1876, nr 4, s. 64 (om taggmakrill; från norra Bohusl.). särsk.
a) (i sht i fackspr.) om silverglänsande varietet av guldfisk. VetAH 1740, s. 403. 2SvUppslB 12: 275 (1949).
b) zool. om (fisk tillhörande) släktet Argentina Lin. (guldlaxsläktet); särsk. om fisken A. sphyræna Lin. (förr äv. kallad mindre silverfisk; jfr -lax 2); förr äv. om fisken A. silus Asc. (äv. kallad större silverfisk), guldlax. Möller (1790). Nilsson Fauna 4: 469 (1853: Större). Därs. 474 (: Mindre). KonvLex. (1864; om släktet). FoFl. 1926, s. 159 (om A. sphyræna).
c) (†) silverbandfisk. Retzius Djurr. 78 (1772). Weste FörslSAOB (c. 1815).
d) (†) om kummel. Cederström Fiskodl. 254 (1857). Malm Fauna 489 (1877); jfr Lilljeborg Fisk. 2: 122 (1886).
2) om avbildning (bild) i silver l. silverfärg, föreställande fisk. Fornv. 1936, s. 146.
3) insekten Lepisma saccharina Lin., silverborstsvans; jfr -mal, -svans, -ål 2. BonnierKL 4: 88 (1924).
-FJÄLL, sbst.1 (mera tillf.) fjäll (se fjäll, sbst.1) som innehåller silvermalm. TurÅ 1948, s. 249.
-FJÄLL, sbst.2
1) (i vitter stil) på fisk o. d.: silverglänsande fjäll (se fjäll, sbst.2 1). Arnell Moore LR 1: 33 (1829).
2) (i sht i fackspr.) tunt blad l. tunn flaga av silver (jfr fjäll, sbst.2 2 d); särsk. om sådant blad osv. använt ss. prydnad (jfr -paljett). ESwedenborg (1719) i NoraskogArk. 4: 218. Heidenstam Folkung. 2: 342 (1907).
(1 d, 5) -FJÄLL, sbst.3 (†) i vapensköld: fält i silver; jfr fjäll, sbst.4 1. Stiernhielm Cup. 8 (1649, 1668).
-FJÄLLIG. som har silverglänsande fjäll.
1) motsv. fjäll, sbst.2 1. Ingelman 29 (1838, 1843; om fiskar).
2) (i sht i fackspr.) motsv. fjäll, sbst.2 2 c. Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 227 (1857; om blad).
(13) -FJÄRDING. (förr) fjärding (se d. o. 4) vari silver förvarades. ArkliR 1562, avd. 18. Topelius Vint. I. 2: 296 (1860, 1880).
-FLAMMA. (i vitter stil) silverglänsande flamma; jfr -låga. Stagnelius (SVS) 2: 380 (1821).
-FLASKA. (silver- 1659 osv. silvers- 1655) (i sht förr) jfr flaska 1. BtÅboH I. 11—12: 11 (1655: sölfzflaskor).
-FLASKESKRUV. (†) skruvpropp av silver till flaska; jfr -skruv. ÅgerupArk. Bouppt. (1751).
-FLINGA.
1) (numera mindre br.) flinga (se flinga, sbst. 1) av silver. Berzelius Kemi 5: 1199 (1828). Friesen o. Grape CodArg. 181 (1928).
2) (mera tillf.) silverglänsande snöflinga. PåSkid. 1928, s. 347.
-FLITTER. = -fjäll, sbst.2 2; numera bl. (föga br.) koll. TullbSthm 11/9 1581. SvTyHlex. (1872).
-FLITTRA. (i sht i fackspr.) = -fjäll, sbst.2 2. BoupptSthm 1667, s. 947.
-FLOCK. (i vitter stil, numera bl. tillf.) om silverglänsande fiskstim; jfr flock, sbst.1 2 b. Lidner (SVS) 1: 206 (1781).
-FLOD. (i vitter stil) silverglänsande flod; ofta mer l. mindre bildl., särsk. om flödande månsken (jfr silver 1 b β α'). Nordenflycht (SVS) 2: 424 (1755; i bild). Hundra silfverfloders krökning. Stagnelius (SVS) 4: 214 (c. 1822). Månans silfverflod. Bremer FamH 2: 207 (1831).
-FLOG. (föga br.) om silverglänsande hinnartat överdrag (på frukt o. d.); jfr anflog. Silverfloget på slånbuskens frukter. Svenson FrödingDiktn. 243 (1916).
-FLOR. (i sht förr) flor (se flor, sbst.1 1, 1 a) av (l. innehållande) silvertråd; jfr silver 1 e. Carlberg SthmArchitCont. D 2 a (1740). Sparre RylM 55 (1916). särsk. (i vitter stil) mer l. mindre bildl.; särsk. dels om (l. med tanke på) månsken (jfr silver 1 b β α'), dels om (l. med tanke på) silverglänsande vattenyta (jfr silver 1 b β β'). Vågens silfverflor. Creutz Vitt. 9 (1761). Tegnér (WB) 1: 3 (c. 1800).
-FLORETT. (förr) tyg av florettsilke o. silvertråd; jfr silver 1 e. KlädkamRSthm 1745, s. 223.
-FLOTTA. [jfr t. silberflotte] (förr) om var o. en av de flottor på vilka spanjorerna transporterade silver från sina amerikanska kolonier till Spanien. OxBr. 11: 562 (1628: silfuerflotten).
-FLOX. (†) (prydnads)-växten Plumbago capensis Thunb., som har glänsande (silver)blå blommor, blyblomma. Abelin TrInomh. 114 (1904).
-FLUGA. (†) silvermynt om åtta skilling; jfr fluga 1 b slutet. De Geer Minn. 1: 8 (1892).
-FLUSS. (†) (massa av) smält silver. Linné Stenr. 58 (c. 1747).
-FLÄCK. i sht zool. o. bot. silverfärgad fläck (se fläck, sbst.1 1 b). VetAH 1810, s. 62 (på insekts kropp).
-FLÄCKIG. i sht zool. o. bot. försedd med silverfläckar; jfr fläckig 1 b. Silfverfläckiga .. Växter. Wikström ÅrsbVetA 1845—48, s. 443.
-FLÖDE. silverglänsande flöde.
1) motsv. flöde 1. Vid (floden) Savas silfverflöde. Runeberg (SVS) 3: 246 (1841).
2) bildl., motsv. flöde 2; särsk. dels om silverglänsande månljus (jfr silver 1 b β α'), dels om ljud med silverklang (jfr silver 1 c). NDagar 134 (1906; om månsken). Collinder Kalev. 235 (1948; i fråga om silverklingande fågelsång).
-FLÖJT. [jfr t. silberflöte] flöjt av silver l. (vanl.) med silverklang; äv. bildl. Silverflöjten. Goldkuhl (1928; boktitel). Beskow FarmFjunl. 98 (1930; av silver). Någon sorts ouvertyr, någonting av Mozart med obligatviolin och silverflöjt. Siwertz Fribilj. 64 (1943). Edfelt Slagf. 89 (1952; om sångfågels strupe).
-FODER. (†) fodral av silver; jfr foder, sbst.2 1. BoupptSthm 1669, s. 1203. BoupptVäxjö 1766.
(1, 2) -FODRAL. jfr -etui. SAOL (1950).
-FOLIE l. -FOLIUM. (i sht i fackspr.) tunt blad av silver; äv. ss. ämnesnamn: bladsilver; jfr folie, sbst.1 1. TullbSthm 21/8 1578 (: Sölffre folior). Ekenberg (o. Landin) 61 (1888; ss. ämnesnamn).
-FOND.
1) (mera tillf.) till 1: fond (se fond, sbst.1 I 2) bestående av (l. glänsande ss.) silver. Bokband av silver i filigransarbete på förgylld silverfond. Karlson StåtVard. 455 (1945).
2) (förr) till 13: fond (se fond, sbst.1 II 2) av myntat l. omyntat silver utgörande säkerhet för utgivna sedlar. Blix SvFinance 105 (1797).
-FORS. (i vitter stil) silverglänsande fors (se fors, sbst.2 1). Almqvist Amor. 83 (1839).
-FOT.
1) (i vitter stil) på djur (l. gudinna o. d.): silverfärgad fot. Arnell Moore LR 2: 96 (1830).
2) på föremål: fot av silver. 2Mos. 26: 19 (Bib. 1541). 4 st. Saltkar af Glas med silfverfötter. BoupptVäxjö 1830.
3) (numera mindre br.) silvermyntfot. Samtiden 1873, s. 184.
-FOTAD, p. adj. [jfr gr. ἀργυρόπεζα] (i vitter stil) som har silverglänsande fötter; särsk. om nereiden Thetis. Den silfverfotade Tetis. Tranér HomIl. 44 (1807). Silfverfotade elfvor trippa, / .. Öfver gräsets plan. CFDahlgren 2: 23 (1837).
-FOTKNAPP. (förr) lös knapp (se knapp, sbst. 2) av silver, bestående av en i mitten smalare del med klot- l. skivformiga utvidgningar i ändarna, varav den ena var större (o. påminde om en fot). BoupptVäxjö 1778.
-FRADGA, r. l. f. (i vitter stil) silverglänsande fradga. Champagnens sköna silfverfradga. Valerius Vis. 2: 62 (1809).
-FRADGIG. (i vitter stil, numera bl. tillf.) försedd med silverglänsande fradga. Snöhvita skägget / Flöt, som en silverfraggig våg. Ridderstad SDikt. 2: 323 (1834, 1858).
-FRANS. frans helt l. delvis bestående av silvertråd (jfr silver 1 e); äv. bildl. KlädkamRSthm 1560 E, s. 72 b (: siluer frensser). Det blåa hafvet .. kastade silfverfransar mot strand och klippor. Ericson Fågelkås. 1: 98 (1906).
-FRANSAD, p. adj. försedd med silverfrans(ar); äv. i utvidgad l. bildl. anv. (jfr fransa, v. 1 b β). Silfverfransadt bårdok. Oscar II II. 3: 286 (1889). (Malens) ofta guld- och silverfransade framvingar äro långa och smala. Hector Saml. 67 (1918).
-FRI. fri från silver. Silfverfritt Bly. VetAH 1794, s. 231.
-FRÅGA. fråga (se fråga, sbst. 3) rörande silver; särsk. om fråga rörande silvermyntfot l. (om förh. i Förenta staterna i ä. tid) statliga stödköp av inhemskt silver för prägling av mynt. NordT 1886, s. 175 (rörande silvermyntfot). 2NF 32: 983 (1921; om amerikanska förh.).
-FRÄTSTEN. (†) silvernitrat; jfr frät-sten 1. PH 11: 276 (1777). Heinrich (1828).
-FULL. (†) som innehåller mycket silver, starkt silverhaltig. Wollimhaus Syll. (1649; under argentosus). Hamb. 59 (1700).
-FULMINAT ~ful1mina2t, n.; best. -et. [jfr t. silberfulminat, eng. silver fulminate; senare leden av stammen i lat. fulminare, blixtra (besläktat med gr. φλέγω, lyser; se black, adj.), o. den i namn på salter vanliga ändelsen -at; jfr t. fulminat, eng. o. fr. fulminate, alla med bet.: explosivt salt av knallsyra] kem. knallsilver. Berzelius ÅrsbVetA 1825, s. 95.
-FUNT. jfr funt, sbst.1 Karlson EBraheHem 23 (i handl. fr. 1646).
-FUR l. -FURA l. -FURU. [jfr eng. silver fir] (†) silvergran. VetAH 1798, s. 64. Meurman (1847: Silfverfuru). PT 1899, nr 290 A, s. 3 (om balsamgran).
-FUX. (i vitter stil) häst med silverglänsande rödaktig l. rödbrun färg. Almqvist Törnr. 1: 152 (1839).
(13) -FYND. abstr. o. konkret: fynd (bestående) av (i jorden dolda) silverföremål l. silvermynt från forna tider; förr äv.: silverfyndighet. Stiernman Com. V. 2: 153 (1771). Rinman 2: 599 (1789; om silverfyndigheter).
-FYNDIGHET~102, äv. ~200. jfr fyndighet II b. LbFolksk. 255 (1890).
-FÅGEL.
1) (numera bl. i vitter stil) silverglänsande fågel; förr äv. [efter eng. silver bird] ss. beteckning för valfågeln Pachyptila vittata Gm. (l. närstående art av valfåglar). Landell Bligh 63 (1795). Krusenstjerna Pahlen 3: 104 (1931).
2) avbildning (bild) i silver l. silverfärg, föreställande fågel. Rig 1923, s. 8 (i fråga om papegojskjutning).
3) [med tanke på penningens flyktighet] (tillf., skämts.) bildl., om silvermynt. Janson CostaN 2: 33 (1910).
-FÅLE. (i vitter stil, numera bl. tillf.) om var o. en av de silverglänsande hästar (l. dragdjur) som enligt klassisk mytologi tänktes draga mångudinnans vagn; jfr silver 1 b β α' o. -vagn. Stagnelius (SVS) 1: 379 (c. 1815).
-FÅLLA. (tillf.) förse (ngt) med silverfärgad fåll l. bräm l. kant; anträffat bl. (i vitter stil) bildl. Skall ur natt, som silverfållas, / livets klara kinder trollas? Sjöberg Kris. 113 (1926).
-FÅNGST. (numera bl. i skildring av ä. förh.) abstr. o. (vanl.) konkret: silverutvinning. Svedelius Statsk. 3: 18 (1869; konkret).
-FÅRA. (i sht i vitter stil) silverglänsande fåra (som bildas efter båt i vatten l. som vattendrag utgör o. d.). Glädtigt skjuter hans svarta svan (dvs. Fritiofs båt) / sin silfverfåra på solblank ban. Tegnér (WB) 5: 89 (1825). Elfvens silfverfåra. Öman LyrBl. 2: 82 (1868).
-FÄ. (†) koll.: silversaker. TbLödöse 297 (1593: söllffueafe, sannol. felaktigt för söllffuerfe).
-FÄLLNING. i sht kem. abstr. o. konkret; jfr fällning 2. Rinman JärnH 792 (1782; konkret). 2UB 10: 328 (1907; abstr.).
-FÄLT.
1) (numera föga br.) till 1: område med (rika) silverfyndighet(er). Bergman Jordkl. 1: 254 (1773).
2) i sht herald. till 1 d, 5; på vapensköld o. d.: fält (se d. o. 6 b) i silver. Uggla Herald. 33 (1746).
-FÄRG. [jfr t. silberfarbe]
1) silvrets färg; färg sådan som silvrets; silverglänsande färg (se färg, sbst.1 1); äv. oeg. l. bildl. En kosteligh steen medh silffuerfärga. Linc. (1640; under aspilates). Silfver-färgen skattar verlden högre än then största vishet. Scherping Cober 2: 244 (1737; med syftning på silvermynt o. d.). Fogelqvist Sång. 83 (1915).
2) färgämne varmed man ger ett föremål l. en yta silverfärg (i bet. 1); jfr färg, sbst.1 2. Lindestolpe Färg. 59 (1720). GrafUppslB (1951).
3) (i vitter stil, föga br.) i utvidgad anv., om silverfärgad snö; jfr silver 1 b β β'. Böttiger 1: 200 (1834, 1856).
-FÄRGA, adj. oböjl. (-ferg 1628. -ferge 15571590. -färga (-fe-) 1645) [jfr t. silberfarb; med avs. på senare ssgsleden se liv-färga, adj.] (†) silverfärgad. Två sölffverferghe siuudde stiärner. G1R 27: 156 (1557). KlädkamRSthm 1645, s. 42 a.
-FÄRGA, v. (i sht i vitter stil) ge (ngt) silvrets färg, göra silverfärgad. Ungdomsvåren / I Gubbens hjerta än är quar / När vintren silfverfärjar håren. Stagnelius (SVS) 1: 46 (1814).
-FÄRGAD, p. adj. som har silvrets färg. Sölffuer fergat damask. KlädkamRSthm 1590 C, s. 57 a. Med håret silfverfärgadt, / beskyddar Carl ännu ruiner, / dem han bergat. Tegnér (WB) 2: 65 (1811). Silverfärgade blåvingen. Nordström VFjär. 1: 45 (1934).
-FÄSTE.
1) (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) spänne av silver; jfr fäste 7 b. VDAkt. 1720, nr 107.
2) fäste (se d. o. 7 c) av silver (på svärd l. värja l. dyl.). KlädkamRSthm 1611 B, s. 9 b.
-FÖRANDE, p. adj. (i sht i fackspr.) om malm, berglager o. d.: som innehåller silver, silverhaltig l. dyl.; jfr föra 13. Bergman Jordkl. 1: 253 (1773; om malmgång). VLS 98 (1886; om blyglans).
-FÖREKOMST~102, äv. ~200. jfr -fyndighet. 2NF 15: 1205 (1911).
-FÖREMÅL~102, äv. ~200. jfr föremål 3 b o. -pjäs, -sak. MeddSlöjdF 1887, s. 23.
-FÖRENING. kem. kemisk förening (se d. o. 6) innehållande silver. AHB 122: 57 (1885).
-FÖRGYLLD, p. adj. (†) försilvrad. En Szölfförgyltt Dagertt. HH 2: 42 (1553). Wettersten Forssa 148 (c. 1750; om kalk).
-FÖRLIKNING. (†) i uttr. guld- och silverförlikning, förhållande mellan guld o. silver i fråga om värde; jfr förlikna 4. Guld- och Silverförlikningen i England är som 1 till 14 1/3. Salander AnmVetATalMynt 1753, s. 5.
-FÖRLUST. (i fackspr.) förlust l. minskning av silver (vid extraktion ur malm o. d.). JernkA 1850, s. 275. Därs. 1892, s. 45.
-FÖRLÄGGARSKED~0102. (numera föga br.) förläggssked av silver. Atterbom Bref 262 (1825).
(13) -FÖRRÅD. jfr förråd, sbst.3 1; särsk. om riksbankens förråd av (myntat) silver. Höpken 2: 682 (1771).
(13) -FÖRSÄNDELSE. post. försändelse innehållande (myntat) silver. Geijer Postförf. 194 (1880).
-GAFFEL. jfr gaffel 1 b. HFinlKamF 1: 29 (1536).
-GALJON. (förr) jfr galjon 1 o. -flotta. 2NF 1: 1110 (1903).
-GALON. galon innehållande silvertråd; jfr silver 1 e. OxBr. 11: 711 (1637).
-GALONERAD, p. adj. i fråga om klädesplagg: prydd med silvergalon(er). Silfvergalonerade betjenter. CFDahlgren 5: 156 (1833). Fatab. 1957, s. 61 (om rock).
-GAMMA. (†) om nattflyet Phytometra gamma Lin., som på framvingarna har en silverglänsande fläck i form av den grekiska bokstaven gamma, gammafly. Dahlbom Insekt. 195 (1837).
-GANS. (i fackspr.) gans innehållande silvertråd (jfr silver 1 e); jfr -lits. SthmModeJ 1856, s. 87.
-GAS. (i sht förr) tunn, lätt o. luftig, silverglänsande vävnad innehållande silvertråd (jfr silver 1 e) l. bestående av bomullsgas behandlad med gelatin l. dyl. 10 al(nar) Söllfwer Gaze till en lius Crona och Spegel. HusgKamRSthm 1650—55, s. 88. KonstNyhMag. 4: 36 (1822). Nisbeth (1870).
-GASIR. (†) ett slags tunn, silverglänsande vävnad; jfr -gas. Böttiger Drottnh. 132 (i handl. fr. c. 1700: sölfgazir).
-GATA. (i vitter stil) bildl., om långsträckt (o. smal), silverglänsande vattenyta l. om stråk av (mån)ljus på vattenyta; jfr gata 3 g o. silver 1 b β α', β'. När månen lägger sin silvergata över ett hav. Jönsson ÄnSjung. 91 (1941, 1954). Sundets (dvs. Öresunds) silvergata. TurÅ 1949, s. 143.
-GEHÄNG. (i sht förr) gehäng av silver l. (vanl.) textilt material innehållande silvertråd (jfr silver 1 e). SthmStadsord. 1: 146 (1661). Peringskiöld Hkr. 1: 189 (1697; av silver).
-GESCHIRR. [jfr t. silbergeschirr] (†) koll.: husgeråd l. prydnader av silver. HH XXXIII. 1: 190 (1561). Westhius Vitt. 3 (1678).
-GESMID, n. [jfr t. silbergeschmeide; senare leden av t. geschmeide, ä. t. äv. geschmiede, av fht. gasmīde, metall, i avljudsförh. till smidōn, smida, smid, smed (se smed)] (†) konkret: silversmide. Tegel E14 313 (i handl. fr. 1568). BtFinlH 4: 426 (1570).
-GESPINST. (†) silvertråd. KlädkamRSthm 1807, s. 180.
-GEVÄR. (†) silverglänsande vapen; jfr gevär 1. Phosph. 1810, s. 99 (i bild).
-GJORD. (†) ring l. krans av silver (anbragt omkring ngt ss. prydnad); jfr gjord, sbst. 2. 2Mos. 27: 17 (Bib. 1541). BoupptSthm 6/11 1658.
-GLANS. [jfr t. silberglanz]
1) glans av silver l. (vanl.) påminnande om silvrets; äv. bildl. Liljans silfver-glans. Stålberg ChristFlyttn. 20 (1792). Månens silfverglans i nattlig skog. Rydberg Faust 22 (1876). Lamm Oxenst. 340 (1911; bildl.). Lägg en bit kamfer i silverskåpet, så håller sig silverglansen bättre. Holm AlltFläck. 64 (1946). särsk. (i fackspr.) i utvidgad anv., om en av parasitsvampen Stereum purpureum Pers. förorsakad sjukdom hos blad på träd l. buskar, kännetecknad av silverliknande glans hos bladen, mjölkglans, blyglans. Lindfors SjOdlVäxt. 39 (1927). SvUppslB (1935).
2) miner. av svavel o. silver bestående mineral (Ag2S), argentit, svavelsilver; jfr glans 4 b. Dalin (1854). Hadding Geol. 18 (1954).
-GLANSANDE, p. adj. (†) = -glänsande. SColumbus Vitt. 126 (1669).
-GLAS. [jfr t. silberglas (i bet. 1 o. 2), eng. silver glass (i bet. 1)]
1) (numera bl. tillf.) medelst en silverförening gulfärgat glas (se d. o. 1). BoupptVäxjö 1876.
2) [jfr motsv. anv. i t.; mineralet har ett glasartat utseende] (†) silverglans (se d. o. 2); jfr glas-erts. Wallerius Min. 308 (1747). Weste FörslSAOB (c. 1815).
3) (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) för brännvin avsett dryckeskärl av silver, format ss. ett brännvinsglas, supkalk. BoupptVäxjö 1778. Därs. 1843.
-GLASERING. (mera tillf.) konkret: glasyr bestående av silverglete. Såsom silverglasering på ett söndrigt lerkärl äro kärleksglödande läppar, där hjärtat är ondskefullt. Ordspr. 26: 23 (Bib. 1917; Bib. 1541: silff slagg).
-GLAS-ERTS. [jfr t. silberglaserz] (†) = -glans 2. Wallerius SystMin. 2: 329 (1775). Liedbeck KemTekn. 386 (1864).
-GLASFOT~02 l. ~20. (i sht förr) jfr glas-fot 2. BoupptSthm 1673, s. 761 a.
-GLAV l. -GLAVEN. särsk. herald. till 1 d, 5: glav (se d. o. 1) i silver. AntT IX. 1: 28 (1887).
-GLETE l. -GLITT. [jfr mlt. sulverglede, holl. zilverglit, t. silberglätte, ä. eng. silver glet] (i fackspr.) (gulaktig, fjälligt kristallinisk) blyoxid (PbO), i allm. erhållen ss. biprodukt vid avdrivning av silver ur verkbly (använd till framställning av mönja, blyvitt m. m., äv. av plåster, salvor o. d.), blyglete; jfr guld-glete. BOlavi 139 b (1578). Jag sitter nu här i Rostock .. med blyhvittsalfva och silfverglitt på mitt utslagna venstra öga. Kexél 2: 143 (1780). Berlin Lrb. 127 (1852; använd vid framställning av målarfärg). VaruhbTulltaxa 1: 136 (1931).
Ssgr: silverglete- l. silvergletes- l. silverglitt- l. silverglitts-fernissa. (förr) fernissa framställd med silverglete ss. sickativ. AHB 113: 72 (1883).
-plåster. (-glitts-) (†) blyplåster. PH 11: 282 (1777).
-salva. (-glitt- 16981774. -glitts- c. 18201902) (†) blyättikssalva. ApotT 1698, s. 90. Lindgren Läkem. 67 (1902).
-ättika. (-glitts-) (†) blyättika. HdlCollMed. 1691, s. 78. Lindgren Läkem. (1902).
-GLIMMANDE, p. adj. som glimmar av l. (vanl.) ss. silver. En blånande vik, ett silverglimmande stycke av Saimens hav. Mörne Stenvall NattDag 36 (1915). Silverglimmande skatter från vikingatiden. Näsström FornDSv. 1: 106 (1941).
-GLIMMER. [jfr t. silberglimmer] (†) kattsilver. FKM 4: 110 (1815).
-GLITT, se -glete.
-GLITTER.
1) (i sht i vitter stil) glitter (se d. o. 1) av silver l. (vanl.) ss. av silver. PoetK 1818, 1: 31. Jensen BöhmDiktn. 163 (1894).
2) om ngt som glittrar av l. ss. silver; numera bl. koll., särsk. dels om paljetter l. tråd av äkta l. oäkta silver, dels om silverglänsande julgransglitter. Spegel GW 60 (1685; i pl.). Rinman JärnH 792 (1782; om glittrande fjäll av silver). KatalÅhlénHolm 108: 316 (1934; om julgransglitter). Hammar (1936; om paljetter).
-GLITTER-BAND. (numera bl. tillf.) band l. snöre som glittrar av l. ss. silver; jfr -galon, -snöre. Linné Sk. 66 (1751).
-GLITTER-PÄRLA. (numera bl. tillf.) silverglittrande glaspärla. NJournD 1860, s. 183.
-GLITTRANDE, p. adj. som glittrar av l. (vanl.) ss. silver. NorrlS 1: 107 (1799; om hår i björns päls). Bremer GVerld. 2: 184 (1860; om dansande par).
-GLOB.
1) (†) liten kula av silver (på ytan av legering). JernkA 1821, s. 132.
2) (i vitter stil, numera bl. tillf.) silverglänsande glob (se d. o. 1 a). Stagnelius (SVS) 2: 82 (c. 1820; om månen).
-GLÄNSANDE, p. adj. som glänser av l. (vanl.) ss. silver. RelCur. 9 (1682; om månen). (Silverörtens) silfverglänsande blad. Bremer Strid 13 (1840). Silfverglänsande moln. 2NF 19: 563 (1913; om lysande nattmoln). Hästarnas präktiga, silverglänsande munderingar. Lagerkvist Dvärg. 127 (1944).
-GNISTA. (numera bl. tillf.) om glödande partikel av silver; jfr -rök. BlBergshV 18: 112 (i handl. fr. 1687: Silfwergnistrerna).
-GOLV. (i vitter stil) golv bestående av l. beklätt med l. glänsande ss. silver. Odel Sincl. 334 (1739).
-GRAFIT. [jfr t. silbergraphit] (i fackspr.) silverglänsande grafit. DN 1915, nr 271 A, s. 12.
-GRAMAN. (†) (kant)band l. bård l. spets l. dyl. helt l. delvis bestående av silvertråd; jfr silver 1 e. KlädkamRSthm 1752 A, s. 332. DA 1771, nr 10, s. 8.
-GRAN. [jfr t. silbertanne] det i södra o. mellersta Europa vildväxande, i Sv. ss. prydnadsträd odlade trädet Abies alba Mill., som har undertill vitglänsande barr, ädelgran; äv. allmännare, om (träd av) släktet Abies Mill. (särsk. i uttr. vanlig l. tysk l. europeisk silvergran, om A. alba Mill.); jfr -fur. Nemnich Naturg. 2: 982 (1795). Vanlig Silfvergran. Lilja SkånFl. 702 (1870). Sibirisk silfvergran. HbTrädg. 5: 75 (1874; om A. sibirica Ledeb.). Tysk Silvergran. Svensson Kulturv. 25 (1893). Den europeiska silfvergranen. LAHT 1912, s. 311. 2NF 38: 294 (1926; om släktet). Amerikansk silvergran. Törje Växtfört. 1: 16 (1938; om A. procera Rehd.).
Ssgr: silvergrans-, äv. silvergran-bestånd. jfr bestånd 11 a. Björkman Skogssk. 73 (1868).
-olja. (i fackspr.) olja l. terpentin från silvergran. JernkA 1905, s. 715.
-släkte(t). bot. om trädsläktet Abies Mill. Rebau NatH 2: 60 (1879).
-GROBLAD~02 l. ~20. (föga br.) bot. växten Plantago media Lin., som har silvervita blommor, kämpar. Kindberg SvNamn 12 (1905).
-GROGG. [med tanke på dryckens silverfärg (se d. o. 1); jfr -te 1] (i sht vard.) grogg av brännvin o. kolsyrat mineralvatten l. sockerdricka. NDA 1925, nr 356, s. 9.
-GROSCHEN. [jfr t. silbergroschen] (förr) groschen av silver; förr äv. i utvidgad anv., om romerskt ass. VaruhusR 1541 (: Sölffuer grosser). Schroderus Liv. 425 (1626: sölffgrosz; t. övers.: Silbergroschen; om romerska ass). NDA 1867, nr 104, s. 4 (om tyska förh.).
(1, 5) -GRUND. (i sht i fackspr.) grund (se grund, sbst.1 I 3 a, b) av l. i silver; silverglänsande grund; förr äv. dels om botten av silvertråd i vävnad (jfr silver 1 e), dels om bas hos figur i silver på vapensköld (jfr grund, sbst.1 I 1). Samett .. Suartt med Selffuergru(n)dh. TullbSthm 31/10 1580. Uggla Herald. 34 (1746; om bas hos figur på vapensköld). Argentin .. visar en skyggande glans på Silfvergrund. Rinman 1: 74 (1788). Laserad guld- eller silfvergrund (på papjemachéarbeten). AHB 131: 97 (1887). Livrustk. 1943—45, s. 152.
-GRUVA. jfr gruva, sbst.3 VarRerV 50 (1538). (Salas) största märkvärdighet är den derinvid belägna silfvergrufvan, fordom kallad ”Svea Rikes Skattkammare och yppersta klenod”. Thomée IllSv. 278 (1866).
-GRÅ. [jfr t. silbergrau] grå ss. silver; grå med skiftning i silvervitt; ofta i fråga om hårfärg (jfr silver 1 b β γ'). Lidner (SVS) 1: 285 (1781; i fråga om hårfärg). Den vördnadsvärde med de sölfgrå håren. Sturzen-Becker 3: 85 (1861). Kragskyddare .. av konstsilke i vacker silvergrå färg. KatalÅhlénHolm 37: 75 (1916). En långsträckt, låg byggnad, silvergrå av ålder. TurÅ 1954, s. 294. särsk. i n. sg. substantiverat, vanl. om silvergrå färgnyans l. silvergrått färgämne (i sht förr särsk. dels om färgämne av blyvitt o. sot, dels om färgämne av piplera o. mineralsvart; jfr skiffergrått). Rinman JärnH 816 (1782; om färgnyans). (Ekenberg o.) Landin 779 (1894; om färgämne av piplera o. mineralsvart l. av blyvitt o. sot). Socknens unga grevinna, oftast klädd i silvergrått. Born 9Sysk. 112 (1931).
-GRÅT. (i vitter stil, numera bl. tillf.) gråt med silverglänsande tårar; anträffat bl. mer l. mindre bildl.; jfr -tår 1. Liljan försmälter i silfvergråt / Vid sångens melodiska röst. Stagnelius (SVS) 1: 341 (c. 1815).
-GRÄS. (i sht förr) (ss. prydnad i vas o. d. använt) torkat o. preparerat, silverglänsande gräs; jfr makartsbukett. Henrikson Jazzrytm 49 (1927; om ä. förh.).
-GRÖN. (i sht i vitter stil) grön med skiftning i silvervitt; äv. i n. sg. substantiverat. Blad i silfvergrönt och gyllene bär (på vapensköld). MeddLifrustk. 2: 167 (1900). Det silvergröna Kronborg. Jönsson ÄnSjung. 145 (1934, 1954).
-GUD. [fsv. silfguþ] (numera bl. tillf.) gudabild av silver. Dan. 5: 3 (Bib. 1541).
-GULT, n. [jfr t. silbergelb] (i fackspr.) för gulfärgning av glas använt färgämne innehållande silver (särsk. i form av silverklorid l. svavelsilver); äv. om den erhållna färgnyansen. TTekn. 1861, 2: 23. Rig 1931, s. 155.
-GUR. [jfr t. silbergur] (†) i fuktigt tillstånd grötlik jordart innehållande silver. Wallerius Min. 315 (1747). Rinman 1: 695 (1788).
-GYLLEN. [jfr d. sølvgylden] (förr) silvermynt svarande (l. avsett att svara) i värde mot guldmyntet gulden l. gyllen (o. utgörande en föregångare till l. tidig form av daler); särsk. om sådant mynt i Sv., Danmark o. Norge från förra delen av 1500-talet. Forssell Hist. II. 2: 51 (1872, 1875; om svenskt mynt). Hildebrand Medelt. 1: 863 (1894; om danskt mynt). 3NF 8: 1251 (1928; om tyskt mynt).
-GÅNG. bergv. silverförande mineralgång; jfr -åder. OxBr. 11: 76 (1633: silfuergånga).
-GÅS. (numera bl. tillf.) jfr -fågel 2. Sigfridi K 1 b (1619; om förh. i det antika Rom).
-GÄLB. (†) silverglete. KlädkamRSthm 1604 A, s. 48 a (: Sölfwer Giell). Hildebrand MagNat. 61 (1650: Silfwerhiäl; i plåster).
(13) -GÄRD. (förr) = -hjälp. 2VittAH 4: 84 (1795). (År) 1522 upptogs af kyrkorna en frivillig silfvergärd till befrielsekrigets förande. Wengelin GMinn. 71 (1893).
-GÖRDEL. = -bälte 1; äv. allmännare l. mer l. mindre bildl., särsk. dels (i sht i vitter stil) om ngt (t. ex. långsträckt vattenyta l. strimma av månljus på vattenyta) som tänkes ss. ett silverglänsande bälte (jfr silver 1 b β α', β'), dels om band l. ring av silver kring ngt (jfr gördel 2). GullbgDomb. 26/10 1624. Amfitrites hand / Vid Månens sken, Din (dvs. Venus') silfvergördel spinner. Stagnelius (SVS) 1: 265 (1813). En käpp af spanskt rör med silfvergördel. Upsala 1918, nr 6, s. 8.
-GÖT. (i fackspr.) jfr göt, sbst.2 1, o. -tacka. BoupptVäxjö 1879.
-HAKE. (i sht förr) hake (se hake, sbst.2 1 c) av silver; i pl. äv. om par av hake o. hyska av silver. ArkliR 1562, avd 5. Norlind AllmogL 296 (1912; i pl., om par av hake o. hyska).
-HALS. hals (se d. o. 6) av silver (på kärl o. d.). Karlson EBraheHem 64 (i handl. fr. c. 1672). Tvänne kristallkaraffer med silfverhalsar. Vallgren MatGubb. 16 (1917). särsk. (numera bl. tillf.) i utvidgad anv., om hals täckt av silverpapper l. dyl. på champagnebutelj; förr äv. om champagnebutelj. Blanche Våln. 453 (1847; om champagnebutelj). ”Hvem skall knäcka de der fyra silfverhalsarne, jungfru lilla?” Dens. Bild. 3: 145 (1864).
-HALSBAND~02 l. ~20. [fsv. silfhalsband, silverhalsband] jfr hals-band 1. HH 1: 19 (1543).
-HALS-PENNING. (†) platta l. medaljong av silver att bäras i kedja l. dyl. om halsen; jfr penning 3 g α o. medalj 1. BoupptSthm 1672, s. 75 b.
-HALT. halt (se halt, sbst.1 1) av silver. VetAH 1740, s. 203.
-HALTIG. som innehåller silver. Silfwerhaltig Bly-Malm. HC11H 12: 32 (1697).
-HAMMARE. jfr hammare, sbst.2 1. SvLitTidn. 1819, Bih. sp. 116. särsk. mer l. mindre bildl.; särsk. (i vitter stil, mera tillf.) i uttr. slå med silverhammare, om fågel: slå silverklingande drill(ar) l. dyl. (jfr silver 1 c). Silfwerhammar bryter snart en Järndörr. Grubb 717 (1665); jfr silver 3. I denna dämpade timma (efter regnet i skymningen) slår näktergalen med silverhammare. TurÅ 1961, s. 149.
-HAND.
1) avbildning (bild) i silver l. silverfärg, föreställande hand. Atterbom Minn. 453 (1818).
2) (tillf.) hand vit o. glänsande ss. silver; anträffat bl. i bild. Hagberg Shaksp. 3: 331 (1848; eng. orig.: silver hand).
(2) -HANDDUK~02 l. ~20. handduk med vilken silverföremål (särsk. bordssilver) torkas efter diskning. BoupptVäxjö 1857.
(13) -HANDEL. handel (se handel, sbst.2 11 b) med silver; i fråga om nutida förh. företrädesvis till 2; i sht förr äv. konkretare, om silversmeds affärsföretag (jfr handel, sbst.2 11 b ε). König LärdÖfn. 5: 62 (1747). ConvLex. 7: 1280 (1837; konkretare).
-HANDFAT~02 l. ~20. (i sht förr) G1R 26: 618 (1556).
-HANDKAVLE~020 l. -HANDKAVEL ~020. (numera i sht i skildring av ä. förh.) på svärd l. värja o. d.: handtag av silver. BoupptSthm 1670, s. 1616.
-HANTERING. (i sht i skildring av ä. förh.) yrkesmässig verksamhet bestående i brytning av silvermalm o. framställning av silver. Heckscher SvEkonH 1: 18 (1935; i skildring av förh. på 1500- o. 1600-talen).
-HARPA. (i vitter stil) harpa (se harpa, sbst.1 1) av silver l. med silversträngar. Atterbom SDikt. 2: 17 (1810, 1838).
(1 d, 5) -HATT. (†) om vart o. ett av de om stormhattar påminnande stycken i silver som tillsammans med blå stycken av samma form (”stålhattar”) bilda en art av heraldiskt pälsverk; anträffat bl. i pl. Uggla Herald. 35 (1746).
-HATTBAND~02 l. ~20. [fsv. silfhattaband] (i sht förr) jfr hatt-band 1 o. -galon. TullbSthm 17/5 1561 (: Silffuer hattebondh).
-HINNA.
1) tunt lager l. överdrag l. tunn beläggning av silver (på l. omkring ngt); företrädesvis om försilvring (se d. o. 2). VetAH 1740, s. 203 (på silvermalm). Form 1956, s. 61 (i fråga om pläter).
2) (i fackspr.) om silvervit hinna närmast fröet i sädeskorn l. ris l. kaffebönor o. d.; jfr -hud 2. 2NF 32: 863 (1921; i fråga om ris). Bolin VFöda 327 (1934; i fråga om kaffebönor).
-HJUL.
1) till 1: hjul bestående av l. glänsande ss. silver; äv. (i sht i vitter stil) oeg. l. mer l. mindre bildl. (särsk. med tanke på månen; jfr silver 1 b β α' o. -vagn slutet). Stagnelius (SVS) 3: 32 (1814). Därs. 4: 127 (c. 1817).
2) till 1 d, 5; på vapensköld o. d.: i silver utförd avbildning av hjul. 2VittAH 2: 32 (1787, 1791).
-HJÄLM. hjälm (med beläggning l. prydnader) av silver l. glänsande ss. silver. Tegnér (WB) 5: 157 (1822). Lidman Vällust 162 (1957).
(13) -HJÄLP. [fsv. silfhiälp] (förr) tillfällig skatt l. pålaga erlagd i silver; jfr hjälp 1 d β slutet o. -skatt 2. G1R 1: 190 (1524).
-HJÄRTA. [fsv. silfhiärta] hjärtformigt prydnadsföremål av silver; jfr hjärta IV a. BoupptVäxjö 1753.
-HJÄSSA. (i vitter stil) hjässa med silvervitt l. silvergrått hår (jfr silver 1 b β γ'); äv. metonymiskt, om person med sådan hjässa. Hela fält / Af silfverhjessor, svigtande för ålder, / Stå väntande på straffets skördedag. Stagnelius (SVS) 2: 414 (1821). Wieselgren Samt. 137 (1876, 1880).
-HOLK. (i sht i fackspr.) holk l. hylsa av silver (t. ex. på knivskaft). BoupptSthm 1675, s. 1067 a.
-HOLKAD, p. adj. [senare leden till holk, sbst.1] (mera tillf.) försedd med silverholk. En smal silverholkad käpp. Olson JanP 98 (1918).
-HORN. [fsv. silfhorn (i bet. 1); jfr t. silberhorn] horn (med beläggning l. prydnader) av silver l. glänsande ss. silver. Nordforss (1805). särsk.
1) motsv. horn 3 (a). Visb. 3: 369 (c. 1700).
2) motsv. horn 5. Rydberg Dikt. 2: 12 (1888, 1891).
3) (numera bl. tillf.) motsv. horn 6, om hornformig huvudbonad av silver. Bremer GVerld. 4: 173 (1861; buren av drusisk furstinna).
4) (i vitter stil) motsv. horn 6 e, om var o. en av de båda silverglänsande spetsarna på halvmånen; ofta med mer l. mindre tydlig anslutning till 1. Lucidor (SVS) 186 (1672). Den sköna himlakroppen (dvs. månen), som ur sitt silfverhorn nu begjuter oss med ett mildt och kyskt skimmer. Palmær Eldbr. 101 (1839).
-HORNAD, p. adj. (numera bl. tillf.) försedd med silverhorn; särsk. (i vitter stil) om månen (jfr horn 4). Stagnelius (SVS) 3: 85 (1817).
-HORNERTS. [jfr t. silberhornerz] (†) hornsilver. Rinman 2: 603 (1789). 2NF (1916).
-HUD. (numera mindre br.)
1) hos människa: gm starkt solsken skadad hud med silverglänsande färg; äv. bildl. Blomberg LandLåg. 272 (1930; äv. bildl.).
2) [jfr t. silberhäutchen] = -hinna 2. SDS 1898, nr 346, s. 2 (i fråga om ris). Jönsson Gagnv. 196 (1910; i fråga om kaffebönor).
-HUVA. (numera bl. tillf.) silverglänsande huva; särsk. (i vitter stil) bildl., om snötäcke (på kulle; jfr silver 1 b β β'). Valerius 1: 87 (c. 1850).
-HUVUD. i silver utförd avbildning av huvud; förr äv. i utvidgad anv., om silverbeslag på yttersta delen av knivskaft (jfr huvud 6). SthmStadsord. 1: 112 (1654; i utvidgad anv.). Isaksson KvHuset 248 (1952).
-HYPOSULFIT. kem. undersvavelsyrlighetens silversalt (Ag2S2O4). Berzelius Kemi 2: 359 (1822).
-HYTTA. [fsv. silfhytta] (numera bl. i skildring av ä. l. utländska förh.) hytta (se hytta, sbst. 2) för smältning av silvermalm. Bergv. 1: 30 (1528).
Ssgr (numera bl. i skildring av ä. l. utländska förh.): silverhytt-, äv. silverhytte-bälg. jfr bälg 3 a. BlBergshV 18: 109 (i handl. fr. 1687).
-redskap. DiplDal. 3: 155 (1554).
-HÅR.
1) silvervitt l. silvergrått l. silverglänsande hår; företrädesvis (i sht i vitter stil) om en människas silvervita osv. hår (ss. tecken på vördnadsvärd ålderdom; jfr silver 1 b β γ') l., metonymiskt, om ålderdom l. om huvud l. person med sådant hår. Bäfren eller Biwren hafuer tueggiahanda håår, huldhååret, och the långe glittrande sölfhååren. Forsius Phys. 265 (1611). Man wet, / At ålderdomens skröplighet, / Får dyrt betala silfwer håren. Brenner Dikt. 2: 54 (1716). Omkring de bruna silfverhåren / En krans af ekars löf hon (dvs. flickan) bar. Stagnelius (SVS) 3: 182 (1822). Skulle vi samla storm och natt / Kring silfverhår? Östergren Dikt. 38 (1871). Från barnaår till silfverhår. Ramsay (1904; boktitel).
2) fint, silverglänsande julgransglitter. KatalÅhlénHolm 35: 272 (1915).
-HÅRAD, p. adj. (numera nästan bl. i vitter stil) = -hårig 1. Den .. rake och silfverhårade .. professor Schytteanus Kolmodin. Hellberg Samtida 1: 41 (1870).
-HÅRIG. [jfr t. silberhaarig]
1) om djur l. (i sht i vitter stil) person l. ngns huvud l. dyl.: som har silverhår (se d. o. 1); äv. bildl. Tegnér (WB) 5: 12 (1825). Hagberg Shaksp. 1: 22 (1847; bildl.). (Stuxberg o.) Floderus 3: 230 (1903; om flädermus).
2) i sht bot. om växt l. växtdel: som har silvervita l. silverglänsande hår. BotN 1846, s. 98 (om blad).
-HÅRING, m. [senare leden avledn. av hår, sbst.] (mera tillf.) silverhårig person. Lindqvist Dagsl. 1: 230 (1898).
-HÄGER. [jfr t. silberreiher] (numera bl. mera tillf.) zool. hägern Casmerodius albus Lin., som har rent vit fjäderdräkt, ägretthäger (äv. kallad stor silverhäger); äv. (särsk. i uttr. liten silverhäger) om hägern Egretta garzetta Lin., silkeshäger. Hartman Naturk. 206 (1836; om silkeshäger). Stora Silfver-Hägern .. Lilla Silfver-Hägern. KonvLex. 2: 419 (1859). FoFl. 1907, s. 95 (om ägretthäger).
-HÄKTA.
1) (i sht förr) häkta (se häkta, sbst. III 1 a) av silver. ArkliR 1561, avd. 3 (1563).
2) (numera föga br.) silverspänne; jfr häkta, sbst. III 1 b. Lenngren (SVS) 2: 111 (1794; på bok).
-HÄKTE. (numera mindre br.) = -häkta 1. Kullberg Portf. 175 (1838). Rydberg Sing. 24 (1876).
-HÄLL. (i vitter stil) särsk. bildl., om silverglänsande istäcke l. isblock; jfr häll, sbst.2 1 slutet, o. silver 1 b β β'. Isens silfverhäll. Ling Tirf. 1: 84 (1836). Vid gletscherns silfverhällar. Sätherberg Dikt. 1: 229 (1854, 1862).
-HÄNGANDE. (†) hängsmycke av silver; jfr hängande 1. TullbSthm 18/6 1569.
-HÄNGE. (numera i sht arkeol. o. etnogr.) hängsmycke av silver. BoupptSthm 8/4 1603. Fornv. 1955, s. 36.
-HÄNGSLE.
1) (†) motsv. hängsle 1 a: hängsmycke av silver. G1R 28: 18 (1558).
2) (numera bl. tillf.) motsv. hängsle 2, om silverband varmed ngt uppbäres. Bellman (BellmS) 4: 66 (1769; för uppbärande av trumma).
-HÖLJA. (i vitter stil, numera bl. tillf.) särsk. bildl.; jfr -färga, v. En tår på kinden stänker, / Den frosten silfverhöljer. Atterbom SDikt. 1: 261 (1809, 1837).
(1, 2) -INDUSTRI. industri (se d. o. 3) som framställer silverföremål. TT 1872, s. 196.
-INFATTNING~020. konkret; jfr infattning, sbst.2 1 a. BoupptVäxjö 1779.
-INKRUSTERING~1020. (i fackspr.) jfr inkrustering 2 b; abstr. o. konkret. AtlFinl. 31: 22 (1899; konkret). Roosval RomK 253 (1930; abstr.).
(1, 2) -INKÖP~02 l. ~20. jfr inköp 1. Palmblad Norige 189 (1846).
-INLAGD~02 l. ~20, p. adj. försedd med silverinläggning. Silfverinlagd hjelm. Lönnberg Ragnf. 7 (1873).
-INLÄGGNING~020. jfr inläggning 1; abstr. o. konkret(are). Eichhorn Stud. 3: 227 (1881; konkret). Meyerson VapArboga 105 (1939; abstr.).
-INNEHÅLL~102, äv. ~200. jfr innehåll 2. LBÄ 2—3: 59 (1797; i mynt).
-INVÄVD~02 l. ~20, p. adj. invävd med silvertråd; jfr silver 1 e. Robe af hvit silfverinväfd reps. JournD 1853, s. 47.
-IRIS. bot. (den bl. a. i sydöstra Europa inhemska, i Sv. stundom ss. prydnadsväxt odlade) svärdsliljan Iris pallida Lam., som har silvervita blomstödjeblad. Laurent-Täckholm o. Stenlid BlomstLex. 221 (1946).
-JODID. [jfr t. silberjodid, eng. silver iodide] i sht kem. silversalt utgörande en förening av jod o. silver (AgJ), särsk. (på grund av stor ljuskänslighet) använt vid framställning av fotografier, jodsilver. Dædalus 1954, s. 79 (cit. fr. 1841).
-JON. kem. o. fys. Starck Kemi 134 (1931).
-JUBILEUM. [jfr amerik. eng. silver jubilee] (numera bl. tillf.) tjugofemårsjubileum; jfr -bröllop. Bonggren Sång. 51 (1897, 1902).
-KAFFEKANNA~1020. HovförtärSthm 1755, s. 3914.
-KAKA. (numera mindre br.) kakformigt stycke av silver (jfr kaka, sbst. 5 e); stundom: silvertacka. Carl IX Cal. 30 (1584). (Hertig Johan) länte .. (konung Sigismund) 125,000 daler i goda hårda svenska silfkakor. HSH 12: 132 (1599). Almström KemTekn. 1: 289 (1844).
-KALK, sbst.1 jfr kalk, sbst.1 I; företrädesvis om nattvardskalk av silver; i sht förr äv. om supkalk (jfr -glas 3). KyrkohÅ 1902, MoA. s. 61 (i handl. fr. 1578; i kyrkoinventarium). BoupptVäxjö 1813 (om supkalk).
-KALK, sbst.2 [fsv. silfkalker; jfr t. silberkalk] (†) silveroxid l. silversalt (l. fällning o. d. innehållande silver); jfr kalk, sbst.2 4. VetAH 1743, s. 100. Wallerius Min. 460 (1747). Ekeberg o. Afzelius Nomenkl. 23 (1795).
-KALKA. (i vitter stil, tillf.) bildl.: förläna (ngt) silvervit färg (gm belysning); jfr kalka, v.1 4 slutet. Vaka, medan stjärnor silverkalka / murars rader. Sjöberg Kris. 138 (1926).
-KALKSTEN~02 l. ~20. miner. o. bergv. silverhaltig kalksten (se d. o. 1). Rinman 2: 601 (1789).
-KAMLOTT. (†) kamlott innehållande silvertråd; jfr silver 1 e. KlädkamRSthm 1560 G, s. 10 a.
-KAMMARE.
1) [jfr t. silberkammer] till 13: rum (l. lokal med flera rum) för förvaring av (i sht furstes l. kyrkas) silver (särsk. o. i fråga om nutida förh. nästan bl. silverföremål; jfr fate-kammare); äv. om samling av silver i sådant rum (osv.); förr äv. dels om förråd av kungligt (bords)silver medfört i fält o. d., dels om stab av tjänare vid sådant förråd. Elden (var) löss paa slottet och bran wp, konunx maket och silffkama(re)n. OPetri Tb. 50 (1525). Wår sölffkammer opå Calmarne. G1R 17: 222 (1545). Vår .. begären (är), att tu (dvs. hertig Erik) ville gå udi innere maket i vår sölffkammer ther på Stocholm och anamme ther utt så månge tyske daler ther äre. Därs. 26: 524 (1556). (Den turkiske) Keisarens Skatt- och SilfKammar. Dryselius Måne 474 (1694). HC12H 1: 16 (c. 1734; om stab av tjänare). Därs. 120 (om förråd medfört i fält). MeddSlöjdF 1884, s. 66 (i kyrkor). Den nuvarande K(ungliga) Silverkammaren, som liksom sina föregångare är en hophållen samling förvarad inom lås och bom i slottet. Fatab. 1932, s. 46.
2) (numera bl. tillf.) till 1: silverfärgat rum; särsk. motsv. kammare, sbst.2 7 a. Oldendorp 1: 135 (1786).
Ssgr (till -kammare 1): silverkammar-betjänt. (förr) tjänare med uppgift att vårda o. ha tillsyn över (furstlig l. högt uppsatt persons) silver; särsk. ss. sammanfattande beteckning för taffeltäckare o. silverknekt; jfr -betjänt, -mästare. HovförtärSthm 1661, s. 26. Henel 1729 155 (1730).
-vagn. (förr) vagn avsedd för l. använd till forsling av silver från l. till silverkammare. KlädkamRSthm 1632 B, s. 20 b.
-KANDELABER. SvLitTidn. 1820, sp. 399.
-KANIN. zool. (ras av) tamkanin med mer l. mindre silvergrå färg. Nilsson Fauna 1: 447 (1847).
-KANN-BÄGARE. (†) bägare av silver, rymmande en kanna (se kanna, sbst.2 2). HC12H 1: 119 (c. 1734); jfr Atterbom C12 62 (1845).
-KANT.
1) kant (se kant, sbst. 7) l. bräm l. bård l. dyl. av silver l. (textilt material innehållande) silvertråd (jfr silver 1 e). Stiernman Com. 3: 239 (1664).
2) (i sht i vitter stil) silverglänsande kant (se kant, sbst. 4). Hur glittrar årans silfverkant, / Och våta nätet, som demant! CFDahlgren 1: 182 (1814).
-KANTAD, p. adj. försedd med silverkant; särsk. (i vitter stil) motsv. -kant 2. Silfverkantad sky. Ling Tirf. 1: 27 (1836).
-KANTILJ. (i fackspr.) jfr kantilj 1 o. -buljon. KlädkamRSthm 1651—52 Fransk., s. 214.
-KAPPA. särsk. vap. om beslag av silver på övre ändan av kaveln på en sabel (jfr kappa, sbst.1 2 a ζ γ'). Alm BlVap. 23 (1932).
-KAPPE. (numera knappast br.) (liten) silverbägare; jfr kappe, sbst.3 1. BoupptSthm 1667, s. 901 (1666). Cannelin (1921).
-KAPSEL. jfr kapsel 1. En bönbok från 16:de seklet, i silfverkapsel. Snellman Tyskl. 219 (1842).
-KAR. [fsv. silfkar] silverkärl; numera företrädesvis (mera tillf.) dels om saltkar l. rökelsekar o. d. av silver (jfr kar, sbst.1 1), dels om större behållare (för vätska) av silver (jfr kar, sbst.1 2). SthmSkotteb. 3: 222 (1523). NerAlleh. 1896, nr 20, s. 3 (om större behållare).
-KARBONAT. [jfr t. silberkarbonat] kem. kolsyrans silversalt (Ag2CO3). UB 4: 432 (1873).
-KARM. (i vitter stil, numera bl. tillf.) jfr karm 4 o. -vagn. Atterbom Lyr. 3: 212 (1839). Risberg Vallmo 16 (1906).
-KAROLIN. (förr) karolin (se karolin, sbst.1) av silver. Beskow i 2SAH 43: 255 (1867; om görtzkaroliner).
-KAROTT. SAOB K 608 (1935).
(1, 3) -KASSA. (förr) om sedelutgivande banks kassa (se kassa, sbst.1 3 c) av silver o. silvermynt (vid silvermyntfot). EkonT 1899, s. 424.
-KASTEN. guldsm. Eneberg Karmarsch 2: 698 (1862).
-KATETER. med. KFÅb. 1912, s. 130 (c. 1700). KatalStille 1926, s. 61.
-KAVLE.
1) bot. till 1: (prydnads)växten Alopecurus lanatus Sm., som har silverglänsande ax; jfr kavle 5. Hylander PrydnV 30 (1948).
2) herald. till 1 d, 5: kavle (se d. o. 1 k) i silver. Hausen AntiqvForsknR 1876, s. 20. —
-KED, se -kedja.
-KEDING ~ɟe2diŋ, r. l. m.; best. -en; pl. -ar. (-kiäding 1739) [senare leden av sv. dial. ked(d)ing, käd(d)ing, till kedja, sbst.] (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) liten kedja av silver. Svensson SkånFolkdr. 317 (cit. fr. 1739).
-KEDJA, äv. (numera nästan bl. i högre stil) -KED. [fsv. silfkädhia] jfr kedja, sbst. 1 (b). Jes. 40: 19 (Bib. 1541: silffkädhor). 1 Silff keed den nyklarna hengia på med 30 Lenkiar runda. BoupptSthm 30/6 1655. Öfver tröjan, rikt ornerad, / hänger dubblad sölfverked. Nilsson RyttMatts 43 (1898, 1902).
Ssg: silverkedje-bälte. (numera bl. tillf.) bälte i form av silverkedja. 3SthmTb. 2: 246 (1599).
-KIS. [jfr t. silberkies] (numera i sht bergv.) silverhaltig kis; förr äv. om (silverhaltig) blyglans. Holmkvist BergslGruvspr. (i handl. fr. c. 1750; om blyglans). Svenonius Stenr. 92 (1887).
(13) -KISTA. kista av silver l. för förvaring av silver. G1R 3: 118 (1526). En sölffverkista till sal. Kongl. M:tz lijk. RP 3: 81 (1633). Gamla tiders kläd- och silfverkistor. RedNordM 1906, s. 12.
-KJOL l. -KJORTEL. (numera bl. tillf.) kjol l. kjortel av textilt material innehållande silvertråd (jfr silver 1 e) l. med silverglänsande färg; äv. bildl. (t. ex. om istäcke; jfr silver 1 b β β'); i fråga om nutida förh. bl. motsv. kjol 5. Fryxell Ber. 1: 60 (1823: silfkjortel). Bore kommer åkandes från pol'n, / Mälarn står så styf i silfverkjoln. Sehlstedt 3: 196 (1867).
-KLAFF. mus. på blåsinstrument: klaff (se klaff, sbst.1 3 c) av silver. SP 1809, nr 40, s. 4.
(13) -KLANG. [jfr t. silberklang] (i sht i vitter stil) klang av silver l. påminnande om silvrets; särsk. om ren, klar o. spröd klang (t. ex. hos musik l. röst; jfr silver 1 c); äv. bildl., särsk. (konst.) om klar o. glansfull färgton. Nordforss (1805). Det omtalas .., att man i forntiden tillsatte silfver till klockmetallen för att, som det hette, ge klockorna silfverklang. JournManuf. 1: 90 (1825). O, silfverklang! o, guldets makt! Braun Dikt. 1: 148 (1837). FADahlgren (1840) hos Dahlgren 2Ransäter 98 (hos röst). Hagberg Shaksp. 10: 246 (1850; hos musik). 2NF 5: 750 (1906; om färgton).
-KLAR. [jfr t. silberklar] (i vitter stil) Schultze Ordb. 2294 (c. 1755).
1) motsv. klar 13: klar l. ren o. glänsande ss. silver; särsk. dels i fråga om ljus l. sken l. färg o. d., dels i fråga om vatten l. vätska l. luft o. d.; äv. i överförd anv., om kväll o. d.: klar o. fylld av silverglänsande sken; jfr -ren 2. (Stiernhielm o.) Columbus (SVS) 34 (1669; om luft). VetSocLdÅb. 1947, s. 64 (1693; om källor). Bellman Gell. 41 (1793; i fråga om hårfärg); jfr silver 1 b β γ'. Månen börjar, silfverklar, / Glittra på de ljusa björkar. Wirsén NDikt. 170 (1880). Jensen Mickiewicz Tad. 129 (1898; om likör). Silverklara månskenskvällar. FBöök i SvLittH 2: 151 (1919).
2) motsv. klar 5, om ljud (ton, röst o. d.): klar o. silverklingande; jfr -ren 3. Silfverklara toner. Weste FörslSAOB (c. 1815). Carlén Köpm. 2: 8 (1860; om röst). Det silverklara pinglet från hennes bjällra. Lindström Leksaksb. 69 (1931).
-KLARHET~02 l. ~20. [jfr -klar] (i vitter stil, numera bl. tillf.) silverglänsande klarhet; särsk. motsv. klarhet 1. Stagnelius (SVS) 1: 24 (1813).
-KLENOD. jfr klenod 1. Svart G1 73 (1561: selffuer klenodier).
-KLIMP. klimp (se klimp, sbst.1 a) av silver; äv. (tillf., skämts.) i utvidgad anv., om silvermynt. BoupptSthm 1668, s. 1454. OUTorsslow (c. 1870) i 3SAH LV. 1: 226 (om silvermynt).
-KLINGANDE, p. adj. (i sht i vitter stil) som klingar med l. har silverklang; särsk. om ljud l. röst o. d.; äv. i överförd l. oeg. anv., om talorgan l. vad som säges. Silfwerklingande stämmor. Dalin Arg. 1: 48 (1733, 1754). (Keruber) sjöngo med silfverklingande läppar. Stagnelius (SVS) 3: 101 (1817). KJohanson (1917) hos Bremer Brev 3: 538 (om svada). Ett silverklingande skratt. Krusenstjerna Fatt. 1: 95 (1935).
-KLINT. bot. (prydnads)-växten Centaurea ragusina Lin., vars stjälk o. blad äro vitludna. PrisförtAlnarpTrädg. 1892, s. 58.
-KLIPPING. (förr) jfr klipping, sbst.2 G1R 10: 157 (1535).
(1, 5) -KLO. (numera bl. mera tillf.) särsk. motsv. klo, sbst.1 1 c. Uggla Herald. 72 (1746).
-KLOCKA.
1) klocka (se klocka, sbst. 1) helt l. delvis av silver; äv. bildl. Hallman Blacksta 70 (1748; på kollekthåv). Prinsessan ringer med en silfverklocka, som står på ett litet rundt mosaikbord. Crusenstolpe Mor. 5: 170 (1843). Norrl. 14: 34 (1926; om kyrkklocka vari silver insmälts). Martinson VägUt 21 (1936; bildl., om dialekt).
2) (i vitter stil) om silverglänsande, klockformig blomkalk; jfr klocka, sbst. 2 b. Selander LevLandsk. 82 (1955).
3) (mera tillf.) bot. varietet av rivieraklocka med stora, silverblå blommor; jfr klocka, sbst. 2 c. Laurent-Täckholm o. Stenlid HemBlom. 47 (1944).
4) fickur (med boett) av silver; jfr klocka, sbst. 3, o. -ur. Envallsson Bob. 23 (1788).
-KLORID. [jfr t. silberchlorid, eng. silver chloride] kem. klorvätesyrans silversalt (AgCl), klorsilver. Åkerman KemTechn. 1: 442 (1832).
-KLOT. klot (se klot, sbst.1 2) av silver l. (vanl.) silverfärgat l. silverglänsande l. silvervitt klot; särsk. om månen (jfr klot, sbst.1 2 h γ, o. silver 1 b β α'). Valerius 1: 40 (1804; om månen). Likvagnen .. har silverklot med kors uppe på taket. Martinson VägUt 59 (1936).
-KLUMP. jfr klump 1. Bergman Jordkl. 107 (1766).
-KLÄDD, p. adj. klädd l. betäckt l. överdragen med silver (l. klädd i kläder av textilt material innehållande silvertråd; jfr silver 1 e) l. ett lager l. hölje av silverglänsande material l. dyl.; jfr kläda I 1, 4 (särsk. 4 a α, e). Silfverklädda fiskar. Bergklint Vitt. 78 (1782). Tusen silfverklädda väsen trädde fram med gyllne bloss: / Det var tingens helga vättar, och de sade: strid för oss! Wirsén Vint. 10 (1890). En silverklädd polsk ikon. Näsström FornDSv. 2: 16 (1948).
-KLÄPP. jfr kläpp, sbst.1 1 a; äv. bildl. Kampanulor med silfverkläppar. Fryxell Dikt. 12 (1829). Rydberg Dikt. 2: 24 (1891).
-KNAPP. [fsv. silfknapper]
1) knapp (se knapp, sbst. 1) av silver; stundom äv. i utvidgad anv., om silvervit l. silverglänsande (upphöjning i form av en) knapp l. liten skiva l. dyl. 2Mos. 27: 17 (Bib. 1541). Fatab. 1956, s. 54 (1867; om silvervit knapp på tårta).
2) knapp (se knapp, sbst. 2) av (l. överklädd med) silver l. textilt material l. snodd o. d. innehållande silvertråd (jfr silver 1 e). OPetri Tb. 182 (1527). Silfwer Knappar på trä. ÅgerupArk. Bouppt. 1743. SthmModeJ 1843, nr 4, s. 8 (om knappar av silversnodd).
-KNAPPHÅLS-PJE. (†) ss. prydnad vid knapphål anbringat smalt band l. snöre helt l. delvis av silvertråd; jfr silver 1 e. 275 al: Silfwer knapphåls pien. KlädkamRSthm 1722, s. 8. Därs. 1752 A, s. 486 (: Silfwer knaphålspienen).
-KNAVLE, m. (-knafla) [senare leden sidoform till knavel, sbst.2 (se knavre); jfr sv. dial. (Finl.) knavle, handtag på lieorv] (†) stämnyckel l. stämskruv av silver till stränginstrument (jfr knavre 2)? Een sölf(we)r knafla à 1 1/2 rd:r in specie. ConsAcAboP 4: 234 (1674).
(13) -KNEKT. [jfr t. silberknecht] (förr) tjänare med uppgift att vårda (furstes l. högt uppsatt persons) silver (o. biträda taffeltäckare vid taffel); jfr -kammar-betjänt, -vaktare, -vartare. KlädkamRSthm 1567—69 K, s. 27 a. Henel 1729 155 (1730). 2NF (1916).
Ssg: silverknekts-, äv. silverknekt-dräng. (förr) tjänare som var silverknekten behjälplig i hans arbete. KlädkamRSthm 1586 B, s. 22 b.
-KNIV. kniv (särsk. bordskniv) av silver l. (vanl.) med silverskaft. BoupptSthm 1675, s. 131 a (1674).
-KNIVSKAFT ~02 l. ~20. BoupptSthm 1669, s. 975.
-KNOPP.
1) knopp (se d. o. 1) av silver (särsk. på käpp); äv. bildl. BtÅboH I. 3: 30 (1623). Spanskt Röhr med sölfwerknopp. Silfverstolpe BokbSthm 75 (i handl. fr. 1706). Wecksell SDikt. 228 (1861; bildl.).
2) (i vitter stil) om silverglänsande knopp (se d. o. 4) på växt. PoetK 1821, s. 246.
-KNYTNING. (†) knutet arbete (spets l. dyl.) helt l. delvis bestående av silvertråd (jfr silver 1 e); äv. ss. ämnesnamn; jfr knyta, v. 5 f slutet. Gull och Sölfwer knytningh .. 6 Pundh. KlädkamRSthm 1604 A, s. 62 b. Hallman Blacksta 69 (1748).
-KNÄPPE. jfr knäppe 1, särsk. 1 a. Lyceum 2: 171 (1811; på bokband). Heidenstam Alienus 2: 133 (1892; om hårspänne).
-KNÖP. [fsv. silfknöper] (†) kula l. mer l. mindre rund knapp (delvis) av silver (särsk. använd ss. prydnad l. för att hopfästa klädesplagg). G1R 22: 441 (1551). Tröjor med många snören och sölfknöpar beprydde. SUFinlH 5: 192 (1617).
-KODEX. (numera föga br.) om silverbibeln; behandlat ss. egennamn. Richert Ljudlag. 290 (1866).
-KOGER.
1) (i sht i vitter stil) koger (se d. o. 1) (med beslag) av silver l. med silvrets färg. Stagnelius (SVS) 4: 249 (1822).
2) (†) pistolhölster (med beslag) av silver; jfr koger 2 b. ArkliR 1563, avd. 4 (: Sölff(ue)r kiöker).
-KOKNING. (förr) försilvring utförd gm nedsänkning i uppvärmd silverlösning; jfr koka, v.2 I 1 h. Eneberg Karmarsch 2: 591 (1861; t. orig.: Silbersud).
(2) -KOLLEKTION. silversamling. Fjellström LapSilv. 126 (1962).
-KOMPASS. (†) solur av silver. Wrangel TessPal. 33 (i handl. fr. 1735).
(1, 2) -KONFISKATION. konfiskation av silver; särsk. om indragning till kronan av kyrkan tillhörigt silver; jfr -reduktion. År 1527, då de verkligt systematiska silverkonfiskationerna togo sin början. ÅngermMedelp. 1934, s. 114.
-KONTERFEJ. (†) avbildning (porträtt) utförd (utfört) i silver. BoupptSthm 1676, s. 967 b (1675). Därs. 1685, s. 913 b.
-KOPP. (i sht förr) jfr kopp, sbst.1 1 (a); äv. bildl. Arnell Scott Sjöfr. 78 (1829; om silvervit näckros). Heidenstam Vallf. 70 (1888).
-KORD. (†)
1) silversnöre l. silversnodd. Mellin Nov. 1: 330 (1830, 1865).
2) [jfr eng. silver-cord] fin, smalrandig (silvergrå) manchester. Åstrand (1855). jfr Almström Handelsv. 382 (1845: Silver Cords).
-KORDEN. (†) ripsliknande sidentyg innehållande silvertråd; jfr silver 1 e. KlädkamRSthm 1560 E, s. 26 a.
-KORG.
1) till 1, 2, motsv. korg 1: korg av silver l. avsedd l. använd för förvaring av silverföremål. HusgKamRSthm 1650—55, s. 145. Östergren (1938; äv. om korg för (mat)-silver).
2) (i vitter stil, numera bl. tillf.) till 1, motsv. korg 2 e: vagnskorg av silver l. glänsande ss. silver. PoetK 1812, 1: 94.
-KORK. (numera mindre br.) silverpropp; jfr kork 2 a. BoupptVäxjö 1824. HembygdenHfors 1913, s. 121 (om förh. c. 1780).
-KORN. korn av silver.
1) motsv. korn 6; äv. i utvidgad anv., om silverglänsande korn (av annat ämne). Bromell Berg. 77 (1730). Skall lacket glänsa af guld- eller silfverkorn, så iströs litet oäkta guld- eller silfversand innan det stelnat. Leufvenmark Vin. 1: 268 (1869). Form 1934, s. 51 (på fotografiskt negativ). särsk.
a) (numera bl. tillf.) motsv. korn 6 e, om den lilla rundade massa av silver som vid avdrivning stannar kvar på kapellet; jfr -regulus. VetAH 1746, s. 179.
b) (i vitter stil, tillf.) bildl., om (silverfärgad) snöflinga. Han (dvs. vintern) far, och silfverkorn kring dina (dvs. hembygdens) lundar sår. Tegnér (WB) 1: 115 (1804); jfr korn 1.
2) i sht mil. o. jäg. motsv. korn 8. InventVagnHovstall. 1814, s. 163 (på pistoler).
-KORS. [fsv. silfkors]
1) kors (se d. o. I 2) av silver; äv. om (broderat) kors helt l. delvis bestående av silvertråd (jfr silver 1 e). OPetri Tb. 205 (1528). Ett wackert Estandaert af brunt Damas, der uppå .. ett Silfwer-kors war broderat. Nordberg C12 1: 436 (1740).
2) (numera bl. tillf.) parerstång av silver; jfr kors I 4 e. Cederström o. Malmborg ÄLivrustk. 38 (i handl. fr. 1696).
-KRAGE. krage (se d. o. 2 a) helt l. delvis bestående av silvertråd (jfr silver 1 e) l. prydd med silver; särsk. om ett i sht förr av samer (företrädesvis samiska kvinnor) ss. självständigt plagg använt (med ståndkrage försett) barmkläde med fastsydda silversmycken. BoupptSthm 1685, s. 591. Fjellström LapSilv. 15 (1962).
-KRAMAS. (†) koll., om onödiga lyxsaker av silver. Dalin Arg. 1: 75 (1733, 1754).
-KRANS. [fsv. silfkranz] särsk. (förr) motsv. krans 1 d. 2SthmTb. 2: 225 (1553).
-KRATS. (i fackspr.) = -kräts. Bergv. 4: 951 (1836).
-KREDENS. (numera bl. i skildring av ä. förh.) jfr kredens 2. BtÅboH I. 8: 209 (1637).
-KREDENSKAR. (†) = -kredens. Sparre Frisegl. 1: 80 (1832).
-KREPIN. (i sht förr) krepin helt l. delvis bestående av silvertråd; jfr silver 1 e. HusgKamRSthm 1660—73 A, s. 14.
-KRIMSKRAMS~02 l. ~20. (numera bl. tillf.) CFDahlgren 3: 100 (1819; på kläder).
-KRISTALL. [jfr t. silberkristall] i sht kem. kristall (se d. o. 1) av silver; förr äv. om kristall av silvernitrat. Wallerius Min. 431 (1747; av silvernitrat). NNordenskiöld (1842) hos Berzelius Brev 11: 241.
(1 i) -KROG. (mera tillf., vard.) restaurang av god klass, som dock icke tillhör de allra finaste; jfr guld-krog. Hellström Storm 360 (1935).
-KROK. jfr krok 1; numera företrädesvis (i vissa trakter, i sht skämts.) med anslutning till (silver 3 o.) krok 1 c, i bildl. uttr. som ange att ngn skaffar fisk gm inköp (i st. f. att fiska den själv) l. att fisk låter sig köpas o. d., äv. att ngn söker ernå ngt gm mutor l. använder onödigt dyrbara redskap för ett enkelt arbete o. d.; särsk. i uttr. fiska med silverkrok(en), äv. (om fisk) nappa på silverkrok. 20 St: Sollfkrokar till ett Snörlijff. BoupptSthm 4/3 1659. Granlund Ordspr. (c. 1880: Fiska). Carlsson HelaSthm 127 (1911: nappa). Holm Ordspr. 284 (1964: fiskar).
-KROMAT. [jfr t. silberchromat, eng. silver chromate] kem. kromsyrans neutrala silversalt (Ag2CrO4). Cleve KemHlex. (1883).
-KRONA. [jfr t. silberkrone] krona av silver.
1) motsv. krona, sbst. 1, 3, 3 b; äv. dels om bild av sådan krona (äv. framställd gm broderi o. d. med silvertråd; jfr silver 1 e), dels mer l. mindre bildl. Jacob fläming en quittencia på en sölff krona förgylt .. som han vthtagit hadhe aff Virmo kyrkio til Rikisins geldz betalningh. G1R 7: 119 (1530). Hülphers Norrl. 2: 172 (1775; om brudkrona). Echabraque .. med .. broderade silfverkronor i hörnen. InventVagnHovstall. 1814, s. 130. Förödda voro mina krafter; tung / Låg ålderns silfverkrona på min hjässa. Runeberg (SVS) 2: 112 (c. 1827); jfr silver 1 b β γ'. Johan Flodaeus .. sökte (1681) stjäla en silfverkrona ur Johan III:s grafkor i domkyrkan. Annerstedt UUH II. 2: 406 (1909).
2) motsv. krona, sbst. 5; särsk. dels motsv. krona, sbst. 5 c, om äldre dansk krona av silver, dels (o. i fråga om nutida förh. nästan bl.) motsv. krona, sbst. 5 d, om svensk enkrona av silver. Stiernman Com. 2: 322 (1641; om danska kronor). Lundegård Tit. 318 (1892; om svensk enkrona).
-KRUS, sbst.1 (†) krusad remsa l. krusat band l. dyl. innehållande silvertråd (jfr silver 1 e o. krus, sbst.2 2 a); äv. allmännare: ornering l. utsmyckning l. dyl. av silver (jfr krus, sbst.2 3). Posten 1768, s. 210 (allmännare). KlädkamRSthm 1772, s. 26.
-KRUS, sbst.2 jfr krus, sbst.3 1. Lagerström PolKannstöp. 58 (1729).
-KRYCKA.
1) krökt l. rakt tvärstycke av silver, tjänande ss. handtag på käpp; jfr krycka, sbst.2 1. Strindberg Dödsd. 199 (1901).
2) (mera tillf.) käpp med silverkrycka (i bet. 1); jfr -käpp. Moberg Sedebetyg 75 (1935).
Ssg (till -krycka 1): silverkrycks-, äv. silverkryck-käpp. (mera tillf.) käpp med silverkrycka. Engström Adel 242 (1923).
-KRYCKAD, p. adj. [jfr -krycka] (mera tillf.) om käpp: försedd med silverkrycka (se d. o. 1). Barcklind GladÄnk. 96 (1929).
-KRÄTS. [jfr t. silberkrätze, silbergekrätz] (i fackspr.) kräts av silver; jfr -krats. BoupptSthm 1680, s. 334 b (1679).
-KRÖNT, p. adj. (i vitter stil, numera bl. tillf.) krönt med krans l. dyl. av silver; äv. allmännare l. bildl., särsk. dels om träd- l. bergstopp o. d.: krönt med (silverglänsande) snö (jfr silver 1 b β β'), dels om person: som har silvervitt l. silvergrått hår (jfr silver 1 b β γ'). Regnér i 2SAH 3: 87 (1802; om person). Tegnér (TegnS) 1: 108 (1803; om trädtoppar).
-KULA. [jfr t. silberkugel]
1) kula (se kula, sbst.3 1) av silver l. glänsande ss. silver; särsk. om silverglänsande kula placerad på en upphöjd ställning i trädgård ss. prydnad. (Betjänten) svängde sin staf, på hvars silfverkula det serbiska riksvapnet glimmade. Heidenstam End. 67 (1889). Jag går bort och speglar mig i silverkulan som står på en björkstubbe mitt i rabatten. Unnerstad Snäckh. 13 (1949). särsk. (i sht i fackspr.) om liten kula av silver, bildad (på kapellet) vid avdrivning (jfr -regulus); äv. om var o. en av de små kulor av silver som bildas på ytan av stelnande legering av silver o. järn. Berzelius Kemi 2: 656 (1822). HSjögren Min. 83 (1880).
2) (i sht förr) kula (se kula, sbst.3 2) av silver (l. innehållande silver). I gamla sägner talas om, att silfverkulor användes för att döda sådana personer, som voro ”hårda”. Balck Idr. 2: 119 (1887). Björnen .. som, då han blifvit slagbjörn, blott kan fällas med silfverkula. Lagerlöf Berl. 1: 139 (1891). jfr: När man skjuter med silverkula, är fästningen snart vunnen (dvs.) (med mutor skaffar man förrädare). Holm Ordspr. 284 (1964); jfr silver 3 o. -lod 2.
-KUNG.
1) [jfr amerik. eng. silver king] (numera bl. mera tillf.) magnat inom silverproduktionen (i Förenta staterna). Silfverkungen John Mackay. GHT 1895, nr 226 B, s. 3. Colorados ”silverkungar”. Swing 1921, nr 23, s. 3.
2) [jfr t. silberkönig] (†) silverregulus. Möller 2: 920 (1785). Heinrich (1828).
-KUPA.
1) (i sht förr) sigillkupa av silver. Triewald Bij 97 (1728).
2) kuppa av silver; jfr kupa, sbst. 6 a. InventBjörnskog c. 1575.
-KUVERT. kuvert av silver.
1) motsv. kuvert 2. Blanche Band. 353 (1848).
2) motsv. kuvert 3. DA 1824, nr 217, Bih. s. 1.
(13) -KVANTITET. jfr kvantitet 6 o. -mängd; särsk. till 1, 3. Riksdagsmannafrågor 1769, s. 65.
-KVAST. (†) silvertofs l. silverfrans. HusgKamRSthm 1660—73 A, s. 16. MeddRiksheraldÄmb. 10: 195 (i handl. fr. 1686).
-KVÄLL. (i vitter stil, numera bl. tillf.) kväll med silverglänsande månsken (jfr silver 1 b β α'). Törneros (SVS) 1: 242 (1824).
-KYLARE. motsv. kylare b: iskylare av silver. Siwertz Dun 23 (1922).
-KYLFAT~02 l. ~20. (i sht förr) KlädkamRSthm 1745, s. 206.
-KÅSA. [fsv. silfkausa] (numera bl. dels i vissa trakter, dels i kulturhistoriskt fackspr.) kåsa av silver.
1) motsv. kåsa, sbst. 1. 2SthmTb. 7: 216 (1586: sölffkoose). Kulturen 1936, s. 97.
2) motsv. kåsa, sbst. 2. Lindahl o. Öhrling 155 (1780: silfver-kosa). Fjellström LapSilv. 168 (1962).
-KÄLLA. (i vitter stil) silverklar källa. Thorild (SVS) 1: 173 (c. 1785). Sätherberg Dikt. 35 (1852, 1862; i bild).
-KÄPP. (mera tillf.) särsk.: käpp med silverkrycka (se d. o. 1). Sjöberg Träblås. 355 (1938).
-KÄRL. Esra 5: 14 (Bib. 1541: silffuer kärille). Schroderus Os. 2: 796 (1635: Sölffkärill; om nattkärl). I Städerne frambär .. (klockaren) tilräckeligt Win och Oblater vid Communion, samt sköljer och torkar Silfwerkärilen efter Acten. Wallquist EcclSaml. 1—4: 255 (1759). Kulturen 1952, s. 102.
(1, 2) -KÖP.
1) köp (se d. o. 1) av silver, silverinköp; särsk. (numera i sht i skildring av ä. förh.) om banks inköp av silver att användas ss. säkerhet för sedelstocken vid silvermyntfot. G1R 5: 3 (1528). Wid Bankens silfwerköp .. (får) Guld i Ducater .. i afräkning emottagas. SFS 1830, s. 223. Berlin Lsb. 293 (1852; om köp av guldsmedsarbeten av silver).
2) (†) pris på silver; jfr köp 2. RP 3: 143 (1633).
Ssg (till -köp 1): silverköpe-tjänare. (†) = silverköpar-tjänare. KlädkamRSthm 1567 69 L, s. 65 b.
(1, 2) -KÖPARE. (silver- 1525 osv. silvers- 1544 (: sölffs köpare)) [fsv. silfköpare] köpare av silver; särsk. till 1. Granström SalaGruv. 107 (1940). särsk. (förr) om befattningshavare med uppgift att för K. Maj:ts räkning köpa upp silver (från gruvor). G1R 2: 136 (1525).
Ssgr (till slutet; förr): silverköpar-, äv. silverköpare-båt. båt avsedd för l. använd av silverköpare. SkeppsgRSthm 1541.
-segel. (-köpare-) (†) segel på silverköparbåt. SkeppsgRSthm 1543.
-tjänare. tjänare som var underställd silverköpare. KlädkamRSthm 1572 B, s. 17 a.
-LADDAD, p. adj. (†) lastad med silver; jfr ladda, v. 1. Den silfwer-laddade Flottan. Runius (SVS) 2: 13 (1724).
(4) -LAG. (mera tillf.) sport. lag (av fotbollsspelare o. d.) som erövrat silvermedalj. FotbBoken 1959, s. 9.
-LAGER. jfr lager, sbst.3 1. Balck Idr. Suppl. 188 (1888; i fråga om försilvring).
-LAMÉ. med silvertråd genomvävd lamé; jfr silver 1 e. Modet 1933, s. 38.
Ssgr (mera tillf.): silverlamé-duk. Vasström BlKonstnFolk 87 (1951).
-LAMELL. (i sht i fackspr.) AtlFinl. 31: 28 (1899).
-LAMM. (i vitter stil, numera bl. tillf.) lamm med silvervit ull; äv. oeg. l. bildl., särsk. ss. smeksam benämning (på kvinna). Min ros — mitt silfver-lamm — Gudinna! Bellman (BellmS) 4: 170 (1771). Svart blodet flöt ur silfverlammets sår. Stagnelius (SVS) 4: 7 (c. 1815). Landsm. V. 5: 21 (1886; bildl.).
-LAMPA. lampa av silver; äv. bildl., om månen (jfr lampa, sbst.1 a α, o. silver 1 b β α'). Karlson StåtVard. 407 (i handl. fr. c. 1720). Crusenstolpe CJ 1: 249 (1845; om månen).
-LAN. (i fackspr.) jfr lan, sbst.1 1. 2SthmTb. 4: 58 (1570: selfflane).
-LAND.
1) land med (rika) silverfyndigheter l. där (mycket) silvermalm brytes; jfr -zon. Silfverlandet Mexiko. Forssell Stud. 2: 106 (1888).
2) (tillf.) land med silvermyntfot. EkonT 1900, s. 46.
(1 i) -LATIN. (i fackspr.) latin från den latinska litteraturens silverålder (se d. o. 2). Almquist VärldH II. 2: 328 (1931).
(1 i) -LATINITET. (i fackspr.) jfr -latin. PedT 1896, s. 233.
(1 i) -LATINSK. (i fackspr.) jfr -latin. TSvLärov. 1946, s. 155 (om text).
-LAX. [jfr t. silberlachs]
1) (i sht i vissa trakter) om lax l. laxöring (i silverblank lekdräkt). Cederström Fiskodl. 260 (1857). Stuxberg Fisk. 545 (1895). Cederström RådInsjöfisk. 32 (1900).
2) (mindre br.) fisken Argentina sphyræna Lin., silverfisk (se d. o. 1 b). SvUppslB (1935). 2SvUppslB (1953).
(1, 3) -LEDUNGSPENNINGAR. (-ledings-) (†) stående skatt utgående från ledungspenningar erlagda i silvermynt. LMil. 2: 90 (1687; i rusttjänsttaxa för Skåne, Hall., Blek. o. Bohusl.).
-LEGERAD, p. adj. (i fackspr.) om metall: legerad med silver. SIS 14 50 30: 1 (1963; om koppar).
-LEGERING. (i sht i fackspr.) legering vari silver ingår ss. (en mera framträdande) beståndsdel. JernkA 1821, s. 133.
-LEJON.
1) [jfr t. silberlöwe] zool. till 1, om det amerikanska rovdjuret Felis concolor Lin., som har mörkt gråröd till silvergrå päls med ljusare undersida, puma; jfr bergs-lejon 2. 1Brehm 1: 103 (1874).
2) till 1, 5: avbildning av lejon i silver. Uggla Herald. 131 (1746).
(1, 2) -LEVERANS. (i sht i fackspr.) jfr leverans 2. Agardh (o. Ljungberg) II. 1: 146 (1854).
-LIGATUR, sbst.1 (mera tillf.) med. ligatur (se ligatur, sbst.1 1) utförd med l. bestående av silvertråd; jfr silver 1 e. FörhLäkS 1900, s. 218.
-LIGATUR, sbst.2 (†) band av ligatur (se ligatur, sbst.2), helt l. delvis bestående av silvertråd; jfr silver 1 e. KlädkamRSthm 1754, s. 160 (: Silfwer Legitur).
-LIK, adj. En smidig silfverlik regulus. Rinman 1: 887 (1788). Rydberg Sing. 26 (1876; om vattenpärlor).
-LIKNANDE, p. adj. KatalÅhlénHolm 35: 139 (1915; om vitmetall).
-LILJA. [jfr t. silberlilie] (i vitter stil, numera bl. tillf.) silvervit lilja; äv. bildl. Stagnelius (SVS) 1: 280 (c. 1815). Öman LyrBl. 1: 74 (1857; bildl.).
-LIND. [jfr t. silberlinde] bot. (det i sydöstra Europa o. Mindre Asien inhemska, i Sv. ss. prydnadsträd odlade) trädet Tilia tomentosa Moench, vars blad ha vitluden undersida (äv. kallat äkta, i sht förr äv. europeisk silverlind); äv. om prydnadsträdet T. petiolaris DC. (äv. kallat hängande, förr äv. nordamerikansk silverlind). Lindgren TrädgFolksk. 42 (1861). HbTrädg. 5: 109 (1874: nordamerikansk). Därs. (: europeisk). Hylander PrydnV 70 (1948: äkta). Nitzelius BokTräd 277 (1958: hängande).
-LINJE. (numera bl. mera tillf.)
1) motsv. linje 1 a: med silverbläck skriven linje. Friesen (o. Grape) CodArg. 60 (1928).
2) motsv. linje 1 e: silverglänsande smal rand l. dyl. Thomson Insect. 200 (1862).
3) motsv. linje 2: silverglänsande konturlinje. Bremer GVerld. 2: 239 (1860).
-LIST. (numera bl. tillf.) jfr list, sbst.2 3. Stiernhielm Arch. B 4 a (1644).
-LITS. (numera föga br.) = -gans. RARP 9: 319 (1664). Freja 1880, s. 34.
-LITSKVARD. (†) = -gans; äv. ss. ämnesnamn. Tiocke Söllfwer litzkorn. KlädkamRSthm 1650 B, s. 15. 8 alner silfwer Litzqward. BoupptSthm 1675, s. 992 b. KlädkamRSthm 1754, s. 13.
-LJUD. (i sht i vitter stil) silverklingande ljud; jfr -ton 1. Holmberg 1: 116 (1795; hos klocka).
-LJUDA. (i vitter stil, numera bl. tillf.) ljuda med silverklang. Gyllne vingar silfverljuda / Där genom rymderna jag far. Stagnelius (SVS) 1: 29 (1815).
-LJUS, n.
1) (i sht i vitter stil) silverglänsande l. silvervitt ljus (se ljus, sbst. 1, 1 a); särsk. om månsken (jfr silver 1 b β α'). Månans silfverljus. Granberg Dram. 133 (1811). Solskenet svider i ansiktet och ögonen värker av vågornas silverljus. Asklund SvIdyll 158 (1937).
2) (numera föga br.) ljus (se ljus, sbst. 4 b, c) i silverstake. Och silfverljusen brinna / På rika bord, i långa högtidsquällar. Stagnelius (SVS) 1: 354 (c. 1820).
-LJUS, adj. (i sht i vitter stil)
1) ljus (se ljus, adj. 1, 3) ss. silver; särsk. i fråga om hårfärg (jfr silver 1 b β γ'): silvergrå l. silvervit l. silverblond. Wecksell SDikt. 64 (1859; om hjässa). Ullman FlickÄra 53 (1909; i fråga om silverblond hårfärg). Ute i landskapet stiga rökarna, raka och silverljusa, mot middagshimlen. Serner Birck 41 (1917).
2) ljus (se ljus, adj. 4) o. silverklingande. Lärkans liksom silfverljusa toner. Larsson PoesLog. 35 (1899).
-LJUSLAMPA. (†) lampa av silver med (vax)ljus ss. ljuskälla. Swedenborg Res. 72 (1736).
-LJUSPLÅT~02 l. ~20. ljusplåt av silver; förr äv. om silverljusstake bestående av en platta med ljuspipa. Karlson EBraheHem 169 (i handl. fr. 1668). Tre stycken silfwer ljusplåtar med stämpel R. under foten. PH 12: 202 (1781).
-LJUSSTAKE~020. 1Krön. 28 (”29”): 15 (Bib. 1541).
-LOCK, sbst.1 [jfr t. silberlocke] (i vitter stil) silvervit l. silvergrå lock (se lock, sbst.1 2) l. (i pl.) silvervitt l. silvergrått hår; särsk. om lock l. hår hos åldrande l. gammal person (jfr silver 1 b β γ'); äv. bildl. (jfr lock, sbst.1 2 d). Silfverlockar kring pannan han (dvs. en gammal man) bär. Atterbom Minn. 464 (1818). Furan trygg åt larmet log, / Skakade med silfverlockar / Kronan i den höga skog. Nyberg 2: 224 (1821, 1832). Ett släktdrag fanns .. / Bland korpsvart hår kring mors och dotters panna / En liten vågig silfverlock låg gömd. Snoilsky SDikt. 1: 234 (1871).
-LOCK, sbst.2 jfr lock, sbst.2; äv. bildl. 1 trä stoop med sölf låck. BtÅboH I. 4: 178 (1632). Sehlstedt 2: 4 (1857, 1862; bildl.).
-LOCKIG. [jfr t. silberlockig] (i vitter stil) jfr -lock, sbst.1 Silfverlockiga Prester. Stagnelius (SVS) 3: 83 (1817). Manderström i 2SAH 27: 20 (1853; om hår).
-LOD.
1) [jfr t. silberlot] (i fackspr.) motsv. lod, sbst.4 1: lod för lödning av silver(arbeten); jfr -slaglod, -snällod. Almroth Karmarsch 432 (1839).
2) motsv. lod, sbst.4 2: projektil l. kula av silver; numera bl. ngn gg oeg., i nedan anförda ordspr. När man skiuter medh Silfwerlood, så är Fästningen snart wunnen. Grubb 591 (1665); jfr silver 3 o. -kula 2.
3) (numera bl. i skildring av ä. förh.) motsv. lod, sbst.4 6: viktenhet för silver, utgörande 1/16 av en lödig mark silver. Chydenius 299 (1766). Ljungquist NDacke 226 (1927).
4) (numera bl. tillf.) lod (se lod, sbst.4 7) av silver; anträffat bl. oeg. l. bildl., om kvicksilvertermometer för mätning av temperatur i källor o. d. (jfr silver 5). Rundgren Minn. 1: 54 (1851, 1870).
-LUDEN. i sht bot. om växt l. växtdel: beklädd med silverglänsande, tätt sittande, mjuka hår. BotN 1866, s. 156 (om frökapslar).
-LUR. (i sht förr) (hör)lur av silver. VetAH 1813, s. 89.
-LYKTA. (i vitter stil) lykta av silver l. med silvervitt ljus; äv. mer l. mindre bildl., om månen (jfr silver 1 b β α'). Medan månen vänligt tänder / Silfverlyktan på vår väg. Topelius Läsn. 8: 125 (1896). Nerman Service GuldgrävDikt. 69 (1917).
-LYSANDE, p. adj. (i sht i vitter stil) jfr -glänsande. Hallström El. 122 (1906).
-LYSTER. (i sht i fackspr.) silverartad lyster (se lyster, sbst. 2, 2 a). Åkerman KemTechn. 1: 658 (1832).
-LÅDA.
1) till 1: låda av silver; särsk. (förr) motsv. låda, sbst.1 2 b. ArkliR 1560, avd. 3 (1561).
2) till 2: låda för förvaring av silverföremål. Linc. (1640; under argyrotheca).
-LÅGA. (i vitter stil) jfr -flamma; äv. bildl. Stagnelius (SVS) 3: 269 (c. 1815). Bremer GVerld. 2: 239 (1860; bildl.).
-LÅN. (förr) (av bank upptaget) lån i silver. Chydenius 297 (1766).
-LÅS. (i sht förr) lås (se d. o. 1) av silver; äv. i utvidgad anv., om spänne l. tillslutningsanordning l. dyl. av silver (jfr lås 2). BoupptSthm 1683, s. 817 a. Jag hade ljusblå atlas-strumpeband med silfverlås. Knorring Illus. 25 (1836).
-LÄDER. (i sht förr) gyllenläder med försilvrat l. silverfärgat mönster i relief. Risingh KiöpH 92 (1669). Porträtt av Gustav II Adolf i pressat silverläder. Karlson StåtVard. 437 (1945).
Ssgr (i sht förr): silverläders-stol. stol klädd med silverläder. Karlson EBraheHem 100 (i handl. fr. 1672).
-tapet. Granberg Skoklost. 34 (1903).
-LÄNK. jfr länk 1, 6 (a). VDBötB 1648, s. 425.
-LÄNK-BÄLTE. (numera bl. tillf.) bälte av silverlänkar. HFinLappm. 3: 110 (1733).
-LÄTT. (i vitter stil, tillf.) lätt (se lätt, adj.2 12) o. (sprött) silverklingande; jfr silver 1 c. Från träd till träd i nyutsprucken lund / en kör af späda stämmor sölflätt sväfvar. Ekelund Mel. 59 (1902).
-LÖDNING. [jfr t. silberlötung] (i fackspr.) lödning av silver l. med silverslaglod. Rinman 2: 714 (1789). särsk. (numera föga br.) konkret, om silverslaglod. KlädkamRSthm 1749, s. 312.
-LÖNN. [jfr t. silberahorn, eng. silver maple] bot. det nordamerikanska trädet Acer saccharinum Lin., vars blad ha silvervit undersida o. som i Sv. odlas ss. prydnadsträd. Agardh (o. Ljungberg) III. 1: 249 (1857).
-LÖSNING. [jfr t. silberlösung] (i sht i fackspr.) lösning (se lösning, sbst.2 4) innehållande silver (i fri form l. i form av silverförening). Nyblæus Fotogr. 69 (1874). Starck Kemi 135 (1931).
-LÖV. löv av silver.
1) motsv. löv, sbst.1 3 a. KKD 3: 224 (1711).
2) (i sht i fackspr.) motsv. löv, sbst.1 3 b. Berch PVetA 1753, s. 27.
-LÖVVERK~02 l. ~20. (numera bl. tillf.) jfr löv-verk 2 o. -löv 1. Ramen .. omkring (spegeln) war vtaf Olive-trä, rikelig med silfwerlöfwärck inlagd. Humbla Landcr. 218 (1740).
(2) -MAGASIN. (†) silversamling. Edholm SeklSlut 11 (1872).
-MAL. [jfr d. sølvmøl, t. silbermotte, eng. silver moth] (numera bl. i vissa trakter) = -fisk 3. Fischerström Mäl. 224 (1785).
-MALJA. [fsv. silfmalia] (numera i sht etnogr.) jfr malja, sbst.1 a. G1R 28: 107 (1558).
-MALM. [fsv. silfmalmber]
1) mineral varur silver kan utvinnas (l. bestående av silver); jfr malm II 1. G1R 16: 275 (1544). Almroth Karmarsch 66 (1838; med inbegrepp av gediget silver). Blyglansen .. innehåller nästan undantagslöst som inblandning .. (silversulfid) och är då en viktig silvermalm. Gertz o. Grönwall Min. 53 (1923).
2) (†) om silver l. silverlegering i medalj; jfr malm II 3. Låt Gull och Silfwer-Malm des (dvs. drottning Ulrika Eleonoras) Bild och Stempel få; / Här skal hon, full af lif än efter döden stå. Brenner Dikt. 1: 21 (1693, 1713).
Ssgr (till -malm 1): silvermalms-anledning. bergv. jfr anledning 2 b. Johansson Noraskog 1: 9 (i handl. fr. 1785).
-anvisning. bergv. jfr anvisning 10. Bergv. 2: 411 (1747).
-gruva. (numera bl. tillf.) silvergruva. BtRiksdP 1873, I. 1: nr 18—19, s. 11.
-gång. bergv. jfr gång III 2. Rinman 1: 544 (1788).
-slagg. (-malm- 1687) bergv. BlBergshV 18: 115 (1687: Silfwermallm slagh).
-streck. (-malm- 16971936. -malms- 1543 osv.) bergv. långsträckt förekomst l. ansamling av silvermalm. HC11H 12: 66 (1697). jfr: Wij förstå aff thin schriffuelse Mickel Helsingh, att tu haffwer latidt ryme ther offwanför Ladugårdz gruffwan, och är nu kommen nijd på klyfftenne, som är clar sölffmalms strecket. G1R 15: 447 (1543).
-MALÖRT~02 l. ~20. bot. växten Artemisia stelleriana Bess., som har vitludna stjälkar o. blad, sandmalört; äv. (o. numera vanl.) om växten A. argentea L'Hér., som har silverludna blad. Krok o. Almquist Fl. 1: 36 (1903). Hylander PrydnV 32 (1948; om A. argentea).
-MAN, sbst.1 silvervit l. silvergrå l. silverglänsande man (se man, sbst.1).
1) (i sht i vitter stil) motsv. man, sbst.1 1. Cygnæus 7: 55 (1834; i bild).
2) (i sht ngt skämts.) motsv. man, sbst.1 2. Siwertz Tråd. 95 (1957).
-MAN, sbst.2 jfr man, sbst.2 5 c.
1) [jfr amerik. eng. silver man] (om ä. förh. i Förenta staterna) till 1: anhängare av fri utmyntning av silver. Klercker Cuba 5 (1898).
2) sport. till 4: idrottsman som erövrat silvermedalj. FotbBoken 1959, s. 9.
(2) -MANER. (numera bl. tillf.) jfr maner, sbst.1 1, o. -modell 2. Löfgren TenngjH I. 2: 243 (i handl. fr. 1653). (Slevar att servera med) giorda på Silfwer maner. HovförtärSthm 1738, s. 2643.
-MANTEL. (i vitter stil) mantel av textilt material innehållande silvertråd (jfr silver 1 e) l. glänsande ss. silver. Stagnelius (SVS) 1: 96 (c. 1815).
-MANTLAD, p. adj. (i vitter stil, numera bl. tillf.) klädd i silvermantel. Atterbom SDikt. 1: 196 (1809, 1837).
-MARK.
1) (förr) mark (se mark, sbst.3 1 a) silver. Botin PVetA 1771, s. 10.
2) mark (se mark, sbst.3 2 a, b) av silver; i fråga om nutida förh. bl. (mera tillf.) om tysk mark av silver. Stiernman Com. 2: 352 (1643). Ahrenberg Hih. 38 (1889; i fråga om förh. i Finl.).
-MARTORN~02 l. ~20. bot. (prydnads)växten Eryngium giganteum M. B., som har gråvita blomhuvuden med gråvita svepen. Laurent-Täckholm o. Stenlid BlomstLex. 150 (1946).
-MASKIN. (†) sak l. tingest av silver; jfr maskin 2 e. GT 1788, nr 122, s. 4.
(13) -MASSA. (numera bl. tillf.) (stor) mängd l. myckenhet av silver; jfr massa, sbst.2 3. Brenner Dikt. 1: 247 (1713). Strinnholm Vas. 1: 131 (1819; om mängd av silverföremål).
-MATSKED~02 l. ~20. BoupptVäxjö 1779.
-MATT. (i sht i vitter stil) matt (se matt, adj.2 4 g, h) o. silvervit. Dalin (1854). Månskäran silvermatt / över oss skiner. Goldkuhl Silv. 66 (1928).
-MEDALJ. jfr medalj 2, särsk. 2 b; särsk. sport. om medalj av silver, utdelad ss. pris i tävling (vanl. till den person l. medlemmarna i det lag som placerat sig ss. nummer två; jfr silver 1 i). Stor, liten silvermedalj (sport.), utdelad ss. andra resp. tredje pris. BoupptSthm 1682, s. 242 b. Silfvermedaljen för medborgerlig förtjenst. SvT 1852, nr 16, s. 2. DN(A) 1961, nr 281, s. 26 (: De stora silvermedaljerna; i fotboll).
-MEDALJÖR. person som erhållit silvermedalj. SvD(B) 1947, nr 71, s. 9.
-MELODISK. (i vitter stil, numera bl. tillf.) melodisk o. silverklingande. Stagnelius (SVS) 1: 200 (c. 1815; om röst).
-METALL.
1) (numera bl. mera tillf.) om silver (ss. metall); förr äv.: silvermalm (se d. o. 1). HSH 31: 311 (1670; om silvermalm). Silverjonen urladdas lätt och övergår till silvermetall. Starck Kemi 134 (1931).
2) el.-tekn. smältsäkring vars viktigaste del utgöres av en smälttråd av silver l. en smal remsa av silverplåt. Elfving Starkstr. 204 (1909). KatalInstallAsea 1931, s. 167.
-MINA. [jfr t. silbermine, eng. silver mine] (numera bl. ngn gg i fråga om utländska förh.) silvergruva; jfr mina, sbst.1 2. Peruiske silfverminerne. RP 16: 670 (1656). Wår Silfwermina wedh Lapland. Risingh LandB 81 (1671). Silverminor i Spanien. Söderhjelm Prof. 344 (1913). Cannelin (1939).
-MINERAL. (i fackspr.) mineral som innehåller silver; jfr -malm 1. JernkA 1870, s. 62.
-MINK. (i fackspr.) om skinn av silverfärgad mink. DN(B) 1960, nr 70, s. 28.
-MITRA. (mera tillf.) mitra (se mitra, sbst.1 2) av textilt material innehållande silvertråd (jfr silver 1 e) l. prydd med silverutsmyckning l. dyl. En rysk silfvermitra. Heidenstam Tank. 163 (1899).
-MJÖLK. (i vitter stil, tillf.) bildl., om silverklart (se -klar 1) källvatten tänkt ss. mjölk varmed ngn näres från sin (späda) barndom. Hell dig, Kalliopés och ljusets Son (dvs. Orfeus), / .. Med skaldekällans friska silfvermjölk / Af Muser ammad upp i lagerlunden! Stagnelius (SVS) 4: 242 (1822).
-MOAR ~mωa2r l. ~mo-, l. -a2r. (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) = -moaré. KlädkamRSthm 1650 A, nr 80 (: söllfwer Moahl). En Råck .. fodrad med wattrat Silfwer-Moir. Därs. 1772, s. 35. Ett fyra tum (10 cm) brett band av silvermoire. Livrustk. 1937—39, s. 4 (om förh. på 1650-talet) [efter fr. moire d'argent].
Ssgr (†): silvermoar-ullenströja. = -undertröja. BoupptSthm 1680, s. 119 b.
-undertröja. undertröja av silvermoaré. BoupptSthm 1676, s. 283 b (: Silfwer Moel vnder-Troÿa).
-MOARÉ. moaré (se d. o. 1) innehållande silvertråd; jfr silver 1 e. RedNordM 1928, s. 30.
-MODELL.
1) (i fackspr.) till 1: modell (se d. o. 1) av silver. Form 1956, s. 62 (för bordsbestick av rostfritt stål).
2) till 2: form l. fason l. typ hos silverföremål l. utmärkande för silverföremål; jfr modell 1 c o. -fason, -maner. 4 dussin salladfat (av lergods), silfvermodell. Stråle RörstrH 50 (i handl. fr. 1733). Den mycket omtyckta s. k. franska silvermodellen (i fråga om bordsbestick). KatalÅhlénHolm 37: 123 (1916). Löfgren TenngjH I. 3: 302 (1950; hos föremål av tenn).
-MOHÄR. (-moe 1676. -moer 16701710. -mor 18731945. -moär 16581687) (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) = -moaré. BoupptSthm 28/8 1658. Karlson StåtVard. 468 (1945; om förh. c. 1720).
Ssgr (†): silvermohärs-botten. botten (se botten II 1 b) av silvermoaré. UrFinlH 395 (c. 1700: Sölf Moers botten).
-kappa. kappa av silvermoaré; anträffat bl. bildl., om snötäcke. Lönnberg Ragnf. 168 (1873: silfvermorskappa).
-MOLEKYL. fys. o. kem. TTekn. 1859, s. 35.
(1 d, 5) -MOLETT. herald. jfr molett 3. Wetterstedt HeraldOrdl. (c. 1847).
-MOLLA. bot. om var o. en av de två mollväxterna Atriplex rosea Lin. o. (numera mindre br.) A. tatarica Lin. (axmolla), vilka ha mer l. mindre silvergrå färg. Retzius FlOec. 88 (1806; om axmolla). Krok o. Almquist Fl. 88 (1883; om A. rosea).
-MOLN. [jfr t. silberwolke] (i sht i vitter stil; se dock slu